4.Sınıf Fen Bilimleri Gezegenimiz Konu Testi

27 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın küre şeklinde olduğunu kanıtlar?
A) Kıyıdan uzaklaşan bir geminin önce bacası kaybolur sonra teknesi.
B) Kıyıdan uzaklaşan bir geminin önce teknesi kaybolur, sonra bacası.
C) Kıyıdan uzaklaşan bir gemiyi gözden kayboluncaya kadar bütün bölümleriyle görürüz.
D) Kıyıdan uzaklaşan gemi birdenbire kaybolur.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz?
A) Fabrika bacalarından çıkan dumanlar.
B) Yakıt olarak doğal gaz kullanımı.
C) İnsanların kullandığı sprey ve deodorantlar.
D) Motorlu taşıtların egzoz gazları.
Soru 3
Yerkürenin iç katmanlarının sıcak olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
A) Çöllerdeki sıcaklığın fazla olması.
B) Yeryüzünden derinlere inildikçe sıcaklıkta artış olması.
C) Yeryüzüne çıkan lavların sıcak olması.
D) Kaplıca sularının sıcak olması.
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde ormanlar etkili değildir?
A) Havanın temizlenmesinde
B) Yabani hayvanların barınması
C) Erozyonun azalmasında
D) Rüzgârın oluşmasında
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarından biridir?
A) Manto
B) Çekirdek
C) Ateş Küre
D) Taş Küre
Soru 6
Heyelan aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
A) Verimli tarım topraklarının eriyen kar suları ile denizlere sürüklenmesidir.
B) Bir yeryüzü şeklidir.
C) Büyük kaya parçalarının ya da gevşek toprak tabakasının yamaçlardan aşağıya sürüklenmesidir.
D) Toprağın enine sürülmesidir.
Soru 7
Ozon tabakasındaki incelme aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Hava sıcaklığının düşmesine
B) Yağışların artmasına
C) Güneş’in zararlı ışınlarının yeryüzüne kadar ulaşmasına
D) Sera etkisine
Soru 8
Yağışların oluşumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili değildir?
A) Sıcaklık değişimi
B) Buharlaşma
C) Yeryüzündeki sular
D) Ay’ın Dünya’nın uydusu olması
Soru 9
Toprak oluşumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Toprak oluşumu çok hızlı gerçekleşir.
B) Toprak, kayaçların ufalanması ile oluşur.
C) Sıcaklık değişimi toprak oluşumunda etkilidir.
D) Bitki köklerinin de toprak oluşumunda rolü vardır.
Soru 10
En ağır maddeler Dünya’nın hangi katmanında bulunur?
A) Çekirdek
B) Taş küre
C) Ateş küre
D) Su küre
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin nedenlerinden birisi değildir?
A) Fabrika atıklarının suya karışması.
B) Araba egzoz gazı dumanı.
C) Bacasında filtre olan fabrikaların havaya gaz vermesi.
D) Evlerdeki pis suların akarsulara karışması.
Soru 12
Dünyanın ağır küre ile taş küre arasında bulunan katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateş küre
B) Çekirdek
C) Su küre
D) Hava küre
Soru 13
Çevre kirliliği dünyanın hangi katmanlarını etkiler?
A) Taş küre-ateş küre- su küre
B) Su küre-yer küre-çekirdek
C) Taş küre-su küre-hava küre
D) Su küre-hava küre-ateş küre
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinde erozyonun etkisi en azdır?
A) Bitki örtüsünün kalın olduğu yerlerde
B) Dik yamaçlarda
C) Eğimli arazilerde
D) Az bitki olan yerlerde
Soru 15
Volkanlardan çıkan lâvların geldiği katman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taş küre
B) Ateş küre
C) Ağır küre
D) Su küre
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dünyada sular karadan daha çok yer kaplamaktadır.
B) Taş kürenin diğer adı yer kabuğudur.
C) Hava kürede en fazla azot gazı bulunmaktadır.
D) Taş kürenin kalınlığı her yerde aynıdır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin olumsuz sonuçları arasında yer almaz?
A) Su kirliliği artar.
B) Toprak kirliliği artar.
C) Yeşil bitkiler çoğalır.
D) Doğal denge bozulur.
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dünyada sular karadan daha çok yer kaplamaktadır.
B) Taş kürenin diğer adı yer kabuğudur.
C) Hava kürede en fazla azot gazı bulunmaktadır.
D) Taş kürenin kalınlığı her yerde aynıdır.
Soru 19
Hangi seçenekte dünyanın gözlemlenebilir katmanları verilmiştir?
A) Hava küre-ateş küre-çekirdek
B) Hava küre-su küre-taş küre
C) Taş küre-hava küre-çekirdek
D) Su küre-ateş küre-hava küre
Soru 20
Dünyanın dışından merkezine doğru katman sıralanışında taş küreden sonra hangisi gelir?
A) Ağır küre
B) Ateş küre
C) Hava küre
D) Su küre