İNTERAKTİF TESTLER


 1. Dünya’nın yüzeyinden merkezine doğru gidildikçe sıcaklık artmaktadır. Aşağıdaki katmanlardan hangisinde sıcaklık daha fazladır?

A) ateş küre
B) taş küre
C) hava küre
D) su küre

2. Dünya’mızın şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) tepsi
B) yumurta
C) balık
D) top

3. Hava kürenin içinde bulunan gazlar,atmosferdeki oranları ölçüsünde karıştırılmış ise en az oran hangi şıkta yazılmıştır?

A) oksijen - azot
B) azot - karbondioksit
C) oksijen - karbondioksit
D) oksijen - azot - karbondioksit

4. Dünya’yı oluşturan kayaçları ve mineralleri inceleyen bilim dalına ne denir?

A) meteroloji
B) jeoloji
C) astroloji
D) biyoloji

5. Dünyamızı saran hava tabakasına ne ad verilir?

A) gökyüzü
B) kıt’a
C) atmosfer
D) okyanus

6. Dünya üzerinde bulunan sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir çok canlıya yaşama alanı olur.
B) Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir.
C) Karalara göre daha fazla yer kaplar.
D) Büyük kısmı tuzlu sudur

7. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?

A) toprak
B) elmas
C) bakır
D) altın

8. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemlerden değildir?

A) Endüstri kuruluşlarının bacalarına filtre takılması
B) Çöplerin yeşillik alanlara atılmaması
C) Araçların kullandığı yakıtların çevreyi kirletmeyecek özellikte olması
D) Evlerde havayı daha az kirletecek yakıtların kullanılması

9. Dünya’mızın en sıcak katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) taş küre
B) hava küre
C) ağır küre
D) ateş küre

10. Karaları oluşturan büyük kütleli yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) kara
B) kayaç
C) toprak
D) maden


11. Aşağıdakilerden hangisi gelişen ses teknolojilerine bir örnek olamaz?

A) davul
B) müzik çalarlar
C) radar
D) wolkmen

12. Basit bir elektrik devresinde hangisi bulunmaz?

A) pil
B) duy
C) floresan lamba
D) iletken tel

13. Basit bir elektrik devresi için hangisi gerekmez?

A) Anahtar
B) Kablo
C) Ampul
D) Sigorta

14. Hangi araç elektrikle çalışmaz?

A) Teyp
B) Radyo
C) Çamaşır makinesi
D) Motosiklet

15. iki tane pili birbirine ekleyerek basit bir elektrik devresi yapmak isteyen Ali pilleri birbirine nasıl temas ettirmelidir?

A) artı kutbu diğer artı kutbuna temas etmeli
B) eksi kutbu diğer eksi kutbuna temas etmeli
C) eksi kutbu artı kutbuna temas etmeli
D) aynı kutubları aynı kutublara temas ettirmeli

16. I. Elektrikli araçları herkes tamir edebilir. II. Evde kullandığımız elektrikli araçların fişlerinin hepsini aynı prize takmalıyız. III. Yıldırım bir elektriktir. Dikkatli olmalıyız. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I-II
C) Yalnız III
D) I-II-III

17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ev ve fabrika yakıtları çevreyi kirletir.
B) Cam, plastik şişe ve kağıtlar çevre kirliliği yaratır.
C) Cam ve plastikler hemen yok olduğu için çevreyi kirletmez.
D) Egzoz gazı ve yakıtlardan çıkan dumanlar çevreyi kirletir.

18. Atık piller çevreyi kirletir. Bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atık piller çöp kutularına atılmalıdır.
B) Yağmur suları pilin zehirli maddelerini toprağa karıştırır.
C) Doldurulabilir piller kullanmak atık sayısını azaltır.
D) Atık piller ateşe atılmamalıdır.

19. Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi hem haberleşme hem de ses üretme amacıyla kullanılır?

A) Elektrikli soba
B) Buzdolabı
C) Otomobil
D) Bilgisayar

20. Hangisi elektrik kaynağı değildir?

A) televizyon
B) akümülatör
C) saat pili
D) şehir cereyanıCEVAPLAR 1A 2D 3C 4B 5C 6D 7A 8D 9D 10B 11A 12C 13D 14D 15C 16C 17C 18A 19D 20A

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER