İNTERAKTİF TESTLER


 1.  Bireyleri birbirinden ayıran özelliklere ne ad verilir?

A) bireysel fark         
B) fiziksel fark                      
C) duygusal fark         
D) Hiç biri

2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerden biri değildir?
A) Saç rengi              
B) boy                       
C) ten rengi               
D) hobiler

3. Bir yarışmada birinci olduğumuzda sevinir, başarılı bir yarış geçirdiğimizi düşünürüz.  Böyle bir duygu yaşamamız aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Yaşadıklarımız bizi olumsuz etkiler.
B) Yaşadığımız olaylar duygularımızı etkilemez.
C) Duygu ve düşünceler iç içedir.
D) Duygularımız yaşadığımız olaylara göre değişmez.

4. Aşağıdaki duygulardan hangisi olumludur?

A) öç                         
B) şefkat                    
C) intikam                 
D) nefret

5. “Farklı duygu, düşünce ve davranışı anlayışla karşılayıp, farklılıklara saygı göstermeye .................. denir.”
Yukarıdaki tümceyi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlayabiliriz?

A) hoşgörü                
B) inanç                     
C) saygı                     
D) ahlak  

6. Nüfus cüzdanımızda aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
A) Doğum yerimiz                
B) annemizin adı       
C) kardeşimizin adı               
D)  babamızın adı

7. Aşağıdakilerden hangisi resmi olarak düzenlenmiş kimlik belgelerinden biri değildir?

A) pasaport                
B) ehliyet                   
C) evlilik cüzdanı                  
D) taraftar kimlik kartı

 

8.        
I.  23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı. 
II.  Selanik’te doğdu.
III.  Mahalle Mektebi’nde okula başladı.
IV.  Cumhuriyeti ilan etti.
M. Kemal Atatürk’le ilgili verilen olayların kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II, III, IV, I                     
B) II, III, I, IV                      
C) II, I, III, IV                     
D) III, I, II, IV

9. Aşağıdakilerden hangisi ailemizle ilgili  tarih çalışmasının amaçlarından biri değildir?

A) aile büyükleriyle ilgili bilgiler edinmek 
B) ailenin geçmişiyle ilgili bilgiler edinmek
C) köklerimiz hakkında bilgilere ulaşmak 
D) ailenin sahip olduğu arsa ve arazileri öğrenmek

10. “ Yurtta barış, dünyada barış.” sözü Atatürk’ün hangi özelliğini göstermektedir?

A) liderliğini              
B) çok yönlülüğünü              
C) barışseverliğini                 
D) ileri görüşlülüğünü

 

11. Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin yararlarından biri değildir?

A) Tarihte yaşananları bir anı olarak değerlendiririz.
B) Geçmişimizle olan bağımız gelişir.
C)  Tarihte yaşananlardan ders alırız.
D) Geçmişe bakarak geleceği planlarız.

12. Aile tarihimizi yazmak istesek aşağıdaki kaynaklardan hangisi gerekli olmaz?

A) Yaşlı insanların anlattıkları     
B) Eski eşyalar          
C) Fotoğraf ve albümler        
D) Geçmişte yaşanan sosyal olaylar

13. Aşağıdakilerden hangisi  kültürel değerlerimizden biridir?

A) internet                 
B) gazete                   
C) gölge oyunu           
D) karikatür

14. Bir toplumda, eskiden kalmış kültürel kalıntıların, alışkanlıkların, bilgi, töre ve davranışların kuşaktan kuşağa aktarılmasına ne ad verilir?

A) dil                         
B) gelenek                 
C) söz                        
D) hareket

15. Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerimiz arasında yer almaz?

A)yollarımız                            
B) yemeklerimiz                    
C) bayramlarımız                     
D) düğünlerimiz

16. Milli mücadele aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?

A) Erzurum Kongresi’nin yapılmasıyla   
B) Mustafa Kemal’in    Samsun’a çıkmasıyla
C) Sivas Kongresi’nin yapılmasıyla         
D) T.B.M.M’nin açılmasıyla

17. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı’mız içinde yapılan savaşlardan biri değildir?

A) Çanakkale Savaşı               
B) Sakarya Meydan Savaşı
D) I. İnönü Savaşı                 
D) Büyük Taarruz

18. Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisi ile savaş yapılmamıştır?

A) İtalyanlar              
B) Yunanlılar                        
C) Ermeniler              
D) Fransızlar

19.      
I. Sakarya Meyden Savaşı
II. İkinci İnönü Savaşı
III. Başkomutanlık Meydan Savaşı
IV. Birinci İnönü Savaşı

Kurtuluş Savaşı’mızda  yapılan savaşların kronolojik sıraya  konulmuş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III, IV                     
B) IV, II, I, III                      
C) IV, II, III, I                     
D) I, III, IV, II

 

20. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu aşağıdaki olayların hangisiyle kabul edilmiştir?

A) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla 
B) Düşmanların yurdumuzdan atılmasıyla   
C) Sivas Kongresi’nin yapılmasıyla          
D) TBMM’nin açılmasıyla

 

1-A 2-D 3-C 4-B 5-A 6-C 7-D 8-B 9-D 10-C
11-A 12-D 13-C 14-B 15-A 16-B 17-A 18-A 19-B 20-D

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER