İNTERAKTİF TESTLER


1.“Türkçe kelimelerin kökünde iki sessiz yan yana bulunmaz” Bu kurala göre aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçe’dir?

A.Zillet   
B.Sessiz 
C.Millet   
D.Dikkat

2.
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ele
On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik
Fakat yüzyıl sonrasını düşünüyorsan
O zaman halkı eğit
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce hangisidir?
A.Geleceğimiz için eğitime önem vermeliyiz.
B.Halkı ormanlar konusunda eğitmeliyiz.
C.İnsanlık için çevreyi ağaçlandırmalıyız.
D.Çevremizi temiz ve düzenli tutmalıyız.

3.“Israrla sürekli bir şey istemek” anlamına gelen deyim aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır?

A.Yaptığı işlerle herkesin gözüne girdi.
B.Sevincinden ağzı kulaklarına vardı.
C.Sabahtan beri başımın etini yedi.
D.Palyaçoları görünce ağzı açık kaldı.

4.Aşağıdaki il isimlerinden hangisi ince sesli harflerden meydana gelmiştir?

A.Konya   
B.Ağrı 
C.Rize   
D.Ordu

5.“İnsanların-vatan-çalışkan-yükselir-omuzlarda” kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan 2. kelime hangisi olur?

A.omuzlarda   
B.vatan  
C.insanların   
D.çalışkan

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapılabilir?

A.Ali top aldı.  
B.Serkan, odun taşıyordu.   
C.Arabanın anahtarı bulundu.
D.Anahtar kimde kalmış?

7.Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur?

A.Kız   
B.Bağ 
C.Odun   
D.Koç

8.Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki kelimeler anlam ilişkisi bakımından diğer üçünden farklıdır?

A.Bol-Kıt   
B.Zahmet-Sıkıntı   
C.Güzide-Seçkin   
D.Acele-Tez

9.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?

A.Çizgiler  
B.Kazı 

C.Türkçemiz   
D.Koşular

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A.Hava gittikçe güzelleşiyor.
B.Soğuktan nehirler bile dondu.
C.Geç kaldığım için derse giremedim.
D.Sizi bulamayınca geri döndü.

 

11.Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?

A.İyileş   
B.Danış  
C.Dertleş   
D.Görüş

12.Aşağıdaki türemiş kelimelerden hangisinin kökü bir fiildir?

A.Gözlemek  
B.Seslenmek  
C.Koşmak  
D.Yaşamak

13.Hangi seçenekteki kelime basit yapılıdır?

A.Salgın   
B.Soygun 
C.Yaygın   
D.Mayın

 14.“Duvarı nem, insanı gam yıkar.” Atasözüyle anlatılmak istenen nedir?

A.Dünyada dertsiz insanın bulunmadığı
B.nemlenen duvarların çabuk yıkıldığı
C.Nemli yerde bulunmanın tehlikeli olduğu
D.Üzüntü ve tasanın insanı yıprattığı

15.“Dost acı söyler” sözü için hangisi doğrudur?

A.Özdeyiş   
B.Vecize   
C.Deyim   
D.Atasözü

16.
Küçük bir çocuğun rüyasıdır bu;
El ele vermiş bütün insanlar,
Yaşıyorlar kardeşçe
Çiçek sunuyorlar birbirlerine
Dörtlüğe göre çocuk nasıl bir dünya düşünüyor?

A.İnsanların çiçek yetiştirdiği
B.Çiçekler içinde olan
C.Çocukların mutlu olabileceği
D.Kardeşlik ve barış içinde yaşanılan

17.Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işaretinin kullanılması yanlıştır?

A.Onu saat 10.00’da posta hanede bekledim.
B.Öğrendiklerini teker teker Selim Bey’e anlattı.
C.Yarın akşam Ahmetler’de toplanacağız.
D.Bu yıl İzmir’e iki kez gittim.

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta(.) konmalıdır?

A.Oh,yaşamak ne tatlı
B.Çok sevdiğim uğraşlar şunlardır
C.Kitap,bilgi kaynaklarından biridir
D.Orhan neden evde kaldı

 

 

19.“Küçük” kelimesi hangi cümlede isim olarak kullanılmıştır?

A.Öğrenciler,bahçedeki küçük taşları topladılar.
B.O,küçük bir köyde oturuyor.
C.Küçük çocuklarla oynamayı çok severdi.
D.Küçük,ayaktaki yaşlı adama yerini verdi.

20.Aşağıdaki belirtili isim tamlamalarından hangisinin her iki ismi de kaynaştırma harfi almıştır?

A.Ali’nin babası   
B.Kaynağın suyu   
C.Ağacın dalları  
D.Ormanın yolu

 
 
          

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER