ANA SAYFA

Atatürk İlkeleri Konu Testi

1 / 20
 1. Atatürk’ün yaptığı yeniliklerin tamamına ne ad verilir?
  A) İnkılap
  B) İlkeler
  C) Yönetim
  D) Laiklik
   SEÇ
 2. Atatürk İnkılaplarının dayandığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yenilikçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Çağdaşlaşma
  D) Gereklilik
   SEÇ
 3. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek, onları korumak ve yaşatmak ne olarak açıklanabilir?
  A) Yenilikçilik
  B) Atatürkçülük
  C) Milliyetçilik
  D) Halkçılık
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün başlıca amaçlarından birisi değildir?
  A) Tam bağımsızlık
  B) Toplum refahını sağlamak
  C) Akıl ve bilimi rehber kılmak
  D) Savaşları zaferle sonuçlandırmak
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının özelliklerinden birisi olamaz?
  A) Akılcılık
  B) Bilimsellik
  C) Çağdaşlık
  D) Savaşçılık
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının dayandığı esaslardan birisi değildir?
  A) Milli birlik
  B) Vatan ve millet sevgisi
  C) Misak-ı milli
  D) Milli egemenlik
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılaplarının amaçlarında birisi olamaz?
  A) Hukuk alanında yenilikler yapmak
  B) Türk toplumunu çağdaşlaştırmak
  C) Türklere mutlu bir yaşam sağlamak
  D) Barış içerisinde mutlu yaşamak
   SEÇ
 8. Atatürk’ün inkılaplar yapmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türk toplumunu bilisel olarak çağdaşlaştırmak
  B) Cumhuriyet yönetimini yerleştirmek
  C) Birlik ve beraberliği sağlamak
  D) Türkiye’de dil birliğini sağlamak
   SEÇ
 9. Atatürk’ün yaptığı en önemli inkılap aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cumhuriyetin ilanı
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Mecellenin kaldırılması
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi yönetim alanında yapılan inkılaplardan birisi değldir?
  A) Cumhuriyetin ilanı
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Mecellenin kaldırılması
   SEÇ
 11. Padişahlığın kaldırılması olarak da söyleyebileceğimiz inkılap aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cumhuriyetin ilanı
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Mecellenin kaldırılması
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan yeniliklerden birisidir?
  A) Cumhuriyetin ilanı
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Mecellenin kaldırılması
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi din alanında yapılan yeniliklerden birisidir?
  A) Cumhuriyetin ilanı
  B) Halifeliğin kaldırılması
  C) Saltanatın kaldırılması
  D) Mecellenin kaldırılması
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir?
  A) Aşar vergisinin kaldırılması
  B) Örnek çiftliklerin kurulması
  C) Türk medeni kanunun kabulü
  D) Ölçü ve tartı aletlerinde yapılan yenilikler
   SEÇ
 15. I. Halifeliğin kaldırılması. II. Aşar vergisinin kaldırılması. III. Çiftçiye ucuz kredi verilmesi VI. Demir yollarının yapılması Yukarıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerden birisi değildir?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) VI
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve toplumsal alanda yapılan inkılaplardan birisi değildir?
  A) Şapka kanunu
  B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  C) Takvim ve saat alanında yenilik yapılması
  D) Halifeliğin kaldırılması
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir?
  A) Tevhid-i Tedrisat kanunu
  B) Harf inkılabı
  C) Şapka inkılabı
  D) Türk tarih kurumunun kurulması
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan birisi değildir?
  A) Mecellenin kaldırılması
  B) Türk medeni kanunun kabulü
  C) Soyadı kanunu
  D) Türk Dil Kurumunun kurulması
   SEÇ
 19. Türk Dil Kurumunun kurulmasında aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
  A) Türkçenin bilim dili haline getirilmesi
  B) Türk tarihinin kaynaklara dayandırılarak incelenmesi
  C) Türk dilinin yabancı dillerin etkilerinden kurtarılması
  D) Konuşma dili ile yazı dilinin aynı olmasını sağlamak
   SEÇ
 20. Şapka Kanunu hangi alanda yapılan inkılaplarımızdandır?
  A) Eğitim alanında inkılaplar
  B) Toplum alanında inkılaplar
  C) Siyasi alanda yapılan inkılaplar
  D) Ekonomik alanda yapılan inkılaplar
   SEÇ