ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Atatürk Döneminde, uygar devletlerle olan ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla, aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?

   Kadın haklarında
   Takvim, saat ve ölçülerde
   Eğitim ve kültürde
   Kılık ve kıyafette
 2. Türkiye limanlarında her r yük ve yolcu taşıma hakkının Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına ait olmasını sağlayan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

   Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
   Kabotaj Kanunu
   Türk Medeni Kanunu
   Soyadı Kanunu
 3. İnsanların geçinmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları etkinliklere ekonomik faaliyetler denir.
  Buna re aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik faaliyet değ ildir?

   Hasan Bey’in dershane işletmesi
   Veli Dayı’nın koyun yetiştirmesi
   Ümit Usta’nın lokantada aşçılık yapması
   Şenay Hanım’ın sokak köpeklerini beslemesi
 4. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlamak için yaptığı yeniliklerle ilgili değildir?

   Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
   Cumhuriyetin ilan edilmesi
   Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
   Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi
 5. Ülkemizdeki bazı tarihî eserler, bulundukları şehirlerle aşağıda eşleştirilmiştir.
  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

   Milet Antik Tiyatrosu   Mla
   İshak Paşa Sarayı   Ağrı
   Artemis Tapınağı   İzmir
   Selimiye Camisi   Edirne
 6. I- Şapka İnkılabı
  II- Soyadı Kanunu’nun kabulü
  III- Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması
  IV- Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının tanınması
  Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri aynı yıl içerisinde kabul edilmiştir?

   I – II   
   III – IV
   I – III    
    II – III – IV
 7. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanına ait bir özellik değildir?

   Kararlılık
   Sabırsızlık
   Yaratıcılık  
   Gözlemcilik
 8. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biridir?

   Devlet daireleri  
   Belediyeler
   Dispanserler   
   Dernekler
 9. Aşağıdaki anayasalarımızdan hangisinde “Yasama – Yürütme ve Yargı” yetkileri tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir?

   1982 Anayasası’nda
   1961 Anayasası’nda
   1924 Anayasası’nda
   1921 Anayasası’nda
 10. I- Öğretim programlarını ve hizmetlerini planlayıp yürütmek
  II- Ceza ve tutukevlerinin sorunlarını çözüm- lemek
  III- Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek
  IV- Tarihî ve kültürel varlıkları korumak

  Yukarıda verilen faaliyetlerden hangisi Adalet
  Bakanlığının görev alanı ile ilgilidir?

   Yalnız II   
   I – III
   Yalnız IV   
    I – II – III
 11. I- İskenderiye Feneri
  II- Artemis Tapınağı
  III- Rodos Heykeli
  IV- Mausoleum (Mozole)

  Yukarıda verilen ve “Dünya’nın Yedi Harikası” olarak kabul edilen eserlerden hangileri bugün Türkiye’de bulunmaktadır?

   Yalnız IV  
   I – II
   II – IV 
   I – III – IV
 12. Hasan’ın yaşadığı yörede yaz mevsiminin
  yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.

  Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

   Cılız bitkilerin  
   Ormanların
   r otların   
   Pamuğun
 13. İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.
  Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?

   Zengin bitki örtüsünün
   Yoğun sanayi kuruluşlarının
   Uygun iklim şartlarının
   Gelişmiş ulaşım sistemlerinin
 14. I- Türk Dil Kurumunun kurulması
  II- Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
  III- Uluslararası Ölçü Birimlerinin kabulü
  IV- Halifeliğin kaldırılması

  Yukarıdaki inkılaplardan hangileri “Laiklik İlkesi” doğrultusunda yapılmıştır?

   Yalnız I
   Yalnız IV
   II – IV  
   I – III – IV
 15. Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu ya- maçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?

   Heyelan
   Çığ
   Deprem 
   Kuraklık
 16. Aşağıdakilerden hangisi kadınlara siyasal hakların verilmesiyle ilgilidir?

   İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
   Milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
   Medenî Kanun’un kabul edilmesi
   Halifeliğin kaldırılması
 17. Zarar eden bir televizyon fabrikasının sahibi aşağıdakilerden hangisini yaparsa kâr etmeye başlar?

   Yeni teknolojik gelişmeleri takip ederse
   Ürettiği televizyonlar kalitesiz olursa
   Tüketicilerden gelen talep ve şikâyetleri dikkate almazsa
   Servis yedek parça hizmetlerine önem vermezse
 18. Ayşe Hanım, boş zamanlarında evinde doku-
  duğu kilimleri nasıl değerlendireceğini düşünür- ken, komşusu Ahmet Bey’in kızından güzel bir teklif alır; kilimler babasının mağazasında satıla- caktır. Bu olaya çok sevinen Ayşe Hanım, çalış- malarını daha da hızlandırır.
  Metinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılır?

   Ahmet Bey mağazasında kıyafet satmaktadır.
   Ahmet Bey kilim satışından elde edilen gelirin yarısını alacaktır.
   Ayşe Hanım Ege Bölgesinin kilimlerini dokumuştur.
   Ayşe Hanım kilimleriyle aile bütçesine katkı sağlayacaktır.
 19. Bu yıl sınıf öğretmenliği bölümünü bitiren Pınar, öğretmen olmak istiyor.
  Buna re Pınar’ın öğretmenlik başvurusunu hangi bakanlığa yapması gerekir?

   Sağlık Bakanlığına
   Kültür ve Turizm Bakanlığına
   Adalet Bakanlığına
   Millî Eğitim Bakanlığına
 20. İlköğretim 5. sınıfta okuyan Ayşe, okulun tiyatro kulübüne oyuncu olarak katılıyor. Hafta sonları
  da mahallelerindeki basketbol oyun sahasında anne, baba ve kardeşiyle birlikte basketbol oynuyor.

  Yukarıdaki açıklamada Ayşe’nin aşağıda verilen gruplardan hangisine katıldığı belirtilmemiştir?

   Okul
   Mahalle arkadaşlığı
   Aile  
   Okul tiyatro kulübü