6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

28 Ekim 2021 0 By testimiz.com

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir?  
A
Takım sporunda görevini yapmak
B
Odamızı toplamak
C
Kulüp çalışmalarına katılmak
D
Dersleri dikkatli dinlemek
Soru 2

“Orta Asya’nın özellikleri, bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bozkır kültürü, Türkler arasındaki sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktördür. Doğaya karşı verilen mücadele Türklere sosyal, siyasi, askerî yetenekler kazandırmıştır. Bu sayede Orta Asya, dünya tarihinin büyük cihangirlerinin vatanı olmuştur.”

Orta Asya’nın hangi yapısı Türkleri daha çok etkilemiştir?  
A
Tarihi yapısı
B
Kültürel yapısı
C
Coğrafi yapısı
D
Sosyal yapısı
Soru 3
Hz. Ömer Dönemi’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Dönemi’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir. Hz. Ömer ve Hz. Osman Dönemi’nde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir?  
A
İslamiyet’in geniş alanlara yayılması
B
Merkezi otoritenin gücünü kaybetmesi
C
Adalet sisteminin geliştirilmek istenmesi
D
Ekonomik hayatın canlanması
Soru 4
İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?
A
Sorumluluklarını yerine getirmeye
B
Başkalarının haklarını zarar vermemeye
C
Tasarruflu olmaya
D
İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye
Soru 5

“Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.”

Yukarıdaki bilgiye göre Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Türklerin kendi kimliklerini kaybetme korkusu
B
Eski vatanlarını bırakmak istememeleri
C
Çin’de yeterince verimli toprak olmaması
D
Türk kültürünün üstünlüğünü ispatlamak
Soru 6
Türkler, askerî yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur. Bu bilgilere göre Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki amaç nedir?  
A
Türklerle Araplar arasında kültürel etkileşim sağlamak
B
Türklerle Araplar arasında ticareti geliştirmek
C
Türklerin Araplarla karışarak askerî yeteneklerinin yok olmasını önlemek
D
Devlet yönetiminde Türklerin etkili olmasını sağlamak
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?
A
Dünyayı fethetme arzusu
B
Çin entrikaları
C
Otlakların yetersizliği
D
Boylar arası mücadele
Soru 8

Hicretten sonra Medine’de gerçekleşen Muhacir-Ensar kardeşliği Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. Ayrıca farklı dinî grupların da dâhil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı sağlamıştır. Hicret’ten önce ismi Yesrib (nahoş) olan şehre Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Medine ismi verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de ilk olarak mescit inşa ettirmiştir. Peygamber Mescidi olarak anılan bu mescit hem bir ibadet yeri hem de idari işlerin görüldüğü bir yerdir. Ayrıca mescidin yanına Suffa adında bir de okul yaptırmıştır.

Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?  
A
İnşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır.
B
Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuştur.
C
Toplumun eğitim, yönetim vb. ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.
D
Toplumsal yaşama dair kurallar belirlenmiştir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?    
A
Okulumuzda tanınan her şey.
B
Ailemizin bize verdiği eğitim.
C
Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
D
Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?    
A
İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
B
İnsan hakları kişilere aittir.
C
İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
D
İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
Soru 11
Aşağıdaki kavramlardan hangileri farklılıklara saygıyla ilgili değildir?  
A
ayrımcılık
B
anlayış
C
dayanışma
D
uzlaşma
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze ait değildir?  
A
Güreş
B
Beyzbol
C
Baklava
D
Kına gecesi
Soru 13
“Çin’den başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.” Yukarıda verilen bilgiye göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  
A
İpek Yolu önemini kaybetmiştir.
B
Sadece alışverişin yapıldığı bir yoldur.
C
Kültürler arasında köprü görevi görmüştür.
D
Doğudan Batıya giden tek ticaret yoludur.
Soru 14
Çevresine karşı duyarlı ve yardımsever bir vatandaşın aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenmez?  
A
Yardım kampanyalarına katılmak
B
Okulundaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak
C
Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek
D
Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak
Soru 15
Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin varlıkları, Anadolu’nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Sonuçta hepsi Türkiye Selçuklularının egemenliğine girmişlerdir.

I. Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular.

II. Malazgirt Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldılar.

III. Anadolu’nun fethini kolaylaştırdılar.

İlk Türk Beylikleri ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?  
A
Uygurlar
B
Selçuklular
C
Karahanlılar
D
Gazneliler
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?  
A
Mani dinini benimsemeleri
B
Kâğıt ve matbaayı kullanmaları
C
Yerleşik hayata geçmeleri
D
Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları
Soru 18
Türk milletinin her yıl milli bayramları coşkuyla kutlaması millet olarak hangi bilinci kazandığını gösterir?    
A
Din
B
Dil
C
Sanat
D
Tarih
Soru 19
Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?    
A
Ödevleri zamanında yapmak
B
Bol bol kitap okumak
C
Fırında ekmek sırasına girmek
D
Bilgi yarışmasında birinci olmak
Soru 20

I. Mevlânâ Celâleddini Rûmî

II. Hacı Bektaşı Veli

III. Firdevsî

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir?    
A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

“Orta Asya’nın özellikleri, bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bozkır kültürü, Türkler arasındaki sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktördür. Doğaya karşı verilen mücadele Türklere sosyal, siyasi, askerî yetenekler kazandırmıştır. Bu sayede Orta Asya, dünya tarihinin büyük cihangirlerinin vatanı olmuştur.”

Orta Asya’nın hangi yapısı Türkleri daha çok etkilemiştir?

Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze ait değildir? 
Aşağıdaki kavramlardan hangileri farklılıklara saygıyla ilgili değildir? 
Aşağıda verilenlerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir? 
Çevresine karşı duyarlı ve yardımsever bir vatandaşın aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenmez?
Türk milletinin her yıl milli bayramları coşkuyla kutlaması millet olarak hangi bilinci kazandığını gösterir? 
Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir? 
Hz. Ömer Dönemi’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Dönemi’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir. Hz. Ömer ve Hz. Osman Dönemi’nde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir?
Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin varlıkları, Anadolu’nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Sonuçta hepsi Türkiye Selçuklularının egemenliğine girmişlerdir.

I. Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular.

II. Malazgirt Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldılar.

III. Anadolu’nun fethini kolaylaştırdılar.

İlk Türk Beylikleri ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 

“Çin’den başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.” Yukarıda verilen bilgiye göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
I. Mevlânâ Celâleddini Rûmî

II. Hacı Bektaşı Veli

III. Firdevsî

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir? 

Türkler, askerî yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur. Bu bilgilere göre Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki amaç nedir? 
“Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.”

Yukarıdaki bilgiye göre Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir? 
Hicretten sonra Medine’de gerçekleşen Muhacir-Ensar kardeşliği Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. Ayrıca farklı dinî grupların da dâhil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı sağlamıştır. Hicret’ten önce ismi Yesrib (nahoş) olan şehre Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Medine ismi verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de ilk olarak mescit inşa ettirmiştir. Peygamber Mescidi olarak anılan bu mescit hem bir ibadet yeri hem de idari işlerin görüldüğü bir yerdir. Ayrıca mescidin yanına Suffa adında bir de okul yaptırmıştır.

Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır? 

Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?
İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?