6.Sınıf Sosyal Bilgiler Asyada Kurulan İlk Türk Devletleri Testi

2 Kasım 2021 1 By testimiz.com

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Asyada Kurulan İlk Türk Devletleri

 

6.Sınıf Türklerin Anayurdu Orta Asya

TEBRİKLER.

6.Sınıf Türklerin Anayurdu Orta Asya

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mete Han’ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gösterir?
A
İpek Yolu’nu kontrol altına alması
B
Hun ordusunu onluk sisteme göre düzenlemesi
C
Çin’i baskı altında tutup vergiye bağlaması
D
Türk boylarını bir bayrak altında toplaması
Soru 2
Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleleri
B
İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri
C
Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları
D
Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri
Soru 3
“Halı, konargöçer yaşam tarzının vazgeçilmez eşyasıdır. Altay ve Orhun bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda giyim eşyalarına, halı ve kilim örneklerine rastlanmıştır.” Bu durum hangisinin geliştiğini gösterir?    
A
Dokumacılığın geliştiğini
B
Bilimin geliştiğini
C
Ticaretin geliştiğini
D
Sanayinin geliştiğini
Soru 4

         Orta Asya’nın özellikleri, bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bozkır kültürü, Türkler arasındaki sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktördür. Doğaya karşı verilen mücadele Türklere sosyal, siyasi, askerî yetenekler kazandırmıştır. Bu sayede Orta Asya, dünya tarihinin büyük cihangirlerinin vatanı olmuştur.
Orta Asya’nın hangi yapısı Türkleri daha çok etkilemiştir?    
A
Kültürel yapısı
B
Coğrafi yapısı
C
Tarihi yapısı
D
Sosyal yapısı
Soru 5

       Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabilenler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirleri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir madenini eriterek yol açtılar.
Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanı’na göre Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Çin’in egemenliğini kabul etmişlerdir.
B
Verimli ovalara göç etmişlerdir.
C
Madencilikle uğraşmışlardır.
D
Çinliler ve Moğollarla mücadele etmişlerdir.
Soru 6

       İlk Türk Devletlerinde, devleti yöneten kağanlar önemli kararları meclise danışarak alırlardı. Kurultaya boy beylerinin katıldığı gibi kağanın eşi hatun da katılırdı. Kurultayda siyasi, askerî ve ekonomik kararlar alınırdı.
Buna göre kurultay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Hakanın devlet işlerini görürken danıştığı bir meclis olduğu
B
Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu
C
Törelerde değişiklik yapılamadığı
D
Devlet yönetiminde kadının da söz sahibi olduğu
Soru 7

       Çadır, kilim ve demir bu kültürün önemli unsurlarındandır. Türkler yılın belli bölümlerinde mevsim koşullarına göre yerlerini değiştirerek konargöçer bir hayat tarzı yaşamakta ve daha çok hayvancılık ile uğraşmaktaydılar.
Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
A
Büyük kaleler inşa etmişlerdir.
B
Göçebe hayatı yaşamışlardır.
C
Dokumacılık gelişmiştir.
D
Demiri işlemişlerdir.
Soru 8
Orta Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
En yakın komşuları Çin’in kuvvetli olması
B
Devlet ‘‘Hükümdar ailesinin ortak malıdır.’’ anlayışı
C
Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları
D
Yerleşik hayata geçememiş olmaları
Soru 9
Orta Asya’da yaşayan Türklerin aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanıtıdır?
A
Nüfusun artması
B
İklim değişikliği
C
Salgın hastalıklar
D
Dış baskılar
Soru 10

     Yapılan araştırmalar sonucu Orta Asya’da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı” olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motifleri vardır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Orta Asya’ya dokuma sanatını Türkler getirmiştir.
B
Türkler dokumacılıkla uğraşmışlardır.
C
Türkler halı ihraç etmişlerdir.
D
Türkler başka medeniyetlerden etkilenmişlerdir.
Soru 11

      Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinden Hun, Kök Türk ve Uygurların Orta Asya siyasetinde söz sahibi oldukları dönemlerde İpek Yolu’na da hâkim oldukları, zayıflamaya başladıkları dönemlerde ise İpek Yolu’nun kontrolünü kaybettikleri görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A
İpek Yolu’nun doğu ve batı kültürleri arasında bir köprü kurduğunun
B
Askerî güç ile siyasi gücün birbirini tamamladığının
C
Dinî inanışların toplumsal yaşam üzerinde etkili olduğunun
D
Siyasi güç ile ekonomik gücün birbirini desteklediğinin
Soru 12
Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benimsemesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkisi olduğu söylenemez?
A
Yazılı hukuk kurallarının yapılmasında
B
Türklerin daha çevik ve atik olmasında
C
Eşyaların kolay tanışır yapılmasında
D
Hayvancılık ile uğraşılmasında
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden biridir?
A
Tarım faaliyetlerine önem vermeleri
B
Gök Tanrı inancına sahip olmaları
C
Atı evcilleştirip tekerleği kullanmaları
D
Sözlü edebiyat geleneğini devam ettirmeleri
Soru 14

      Türklerin bilinen ilk yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya batda Hazar Denizi, doğuda Kingan Dağları, kuzeyde Altay Dağları, güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır. Bu coğrafyada Türkler, İslamiyet’ten önce, ve gibi devletler kurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?      
A
Uygur Devleti
B
Karahanlı Devleti
C
Kök Türk Devleti
D
Hun Devleti
Soru 15

       Pazırık Kurganı’nda çıkan halı, en eski düğüm tekniği ile dokunmuş halı olarak kabul edilir. Halıda bozkır kültürüne ait hayvan figürleri ve çiçek görseli kullanılmıştır. Teknik ve estetiğin yaşam koşulları ile bir araya geldiği eşsiz bir eserdir.
Yukarıdaki paragraftan hareketle halı ilk kez kimler tarafından kullanılmıştır?
A
Oğuzlan
B
Köktürkler
C
Uygurlar
D
Hunlar
Soru 16

      Mete Han Asya Hun Devleti’nin başında iken, Çin’deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin’i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmiştir.
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A
Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır.
B
Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişlerdir.
C
Asya Hun Devleti Çin’e siyasi üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
D
Mete Han, Çin’in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır.
Soru 17

       Orta Asya Türk toplumlarında askerlik bir meslek olmaktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir yaşam biçimi olarak görülürdü. Diğer toplumlar Türkler için “Ordu Millet’’ tanımlaması yapmıştır.
Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Türklerde ordu millet anlayışı yerleşmiştir.
B
Türkler toplum olarak her an savaşa hazırdır.
C
Askerlik toplumsal bir görevdir.
D
Türklerde sadece erkekler savaşa katılabilir.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?
A
Yönetimde son sözün kurultaya ait olması
B
Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması
C
Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması
D
Siyasi, askerî ve ekonomik kararların alınması
Soru 19
İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dinî inançlarının etkisi
B
Hayvancılıkla uğraşmaları
C
Göçebe yaşam sürmeleri
D
Taşımacılıkta attan faydalanmaları
Soru 20
İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Uygurlar yerleşik hayata geçtikleri için kalıcı eserler vermişlerdir.
B
Çinicilik, dokumacılık ve ahşap süslemeciliği geleneksel Türk sanatlarındandır.
C
İlk Türk devletlerinde halı ve kilim dokumalarında hayvan motiflerine yer verilmiştir.
D
Orta Asya’da Türklerin eşyaları ve atlarıyla gömüldükleri mezarlara balbal denir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
 

Etkileşimli Konu Anlatımı

Orta Asyada Kurulan İlk Türk Devletleri

Türklerin Anayurdu Orta Asya

Türklerin Anayurdu Orta Asya

 

1

Türklerin bilinen ilk y

urdu Orta Asya’dır. Orta Asya batda Hazar Denizi, doğuda Kingan Dağları, kuzeyde Altay Dağları, güneyde ise Tibet Platosu ve Hindukuş Dağları arasında yer alır. Bu coğrafyada Türkler, İslamiyet’ten önce, ve gibi devletler kurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?      

2

“Orta Asya’nın özellikleri, bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bozkır kültürü, Türkler arasındaki sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktördür. Doğaya karşı verilen mücadele Türklere sosyal, siyasi, askerî yetenekler kazandırmıştır. Bu sayede Orta Asya, dünya tarihinin büyük cihangirlerinin vatanı olmuştur.” Orta Asya’nın hangi yapısı Türkleri daha çok etkilemiştir?    

3

“Çadır, kilim ve demir bu kültürün önemli unsurlarındandır. Türkler yılın belli bölümlerinde mevsim koşullarına göre yerlerini değiştirerek konargöçer bir hayat tarzı yaşamakta ve daha çok hayvancılık ile uğraşmaktaydılar.” Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

4

“Halı, konargöçer yaşam tarzının vazgeçilmez eşyasıdır. Altay ve Orhun bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda giyim eşyalarına, halı ve kilim örneklerine rastlanmıştır.” Bu durum hangisinin geliştiğini gösterir?    

5

“Pazırık Kurganı’nda çıkan halı, en eski düğüm tekniği ile dokunmuş halı olarak kabul edilir. Halıda bozkır kültürüne ait hayvan figürleri ve çiçek görseli kullanılmıştır. Teknik ve estetiğin yaşam koşulları ile bir araya geldiği eşsiz bir eserdir.” Yukarıdaki paragraftan hareketle halı ilk kez kimler tarafından kullanılmıştır?

6

Çinliler ve Moğolların başını çektiği halklar, Türk milletini tuzağa düşürerek büyük bir bozguna uğrattılar. Kurtulabilenler bir dağa kaçtı. Ortasında otlakları, ağaçları, nehirleri ve gölleri olan bir ovada yaşamaya başladılar. Zamanla sayıları çoğaldı, buraya sığmaz oldular. Ergenekon adı verilen bu yerden çıkmak için dağın içindeki demir madenini eriterek yol açtılar. Yukarıda anlatılan Ergenekon Destanı’na göre Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7

İlk Türk Devletlerinde, devleti yöneten kağanlar önemli kararları meclise danışarak alırlardı. Kurultaya boy beylerinin katıldığı gibi kağanın eşi hatun da katılırdı. Kurultayda siyasi, askerî ve ekonomik kararlar alınırdı. Buna göre kurultay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8

Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?

9

İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

10

Orta Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

11

Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

12

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kısa sürede geniş alanlara yayılmalarının nedenlerinden biridir?

13

Orta Asya’da yaşayan Türklerin aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanıtıdır?

14

Yapılan araştırmalar sonucu Orta Asya’da MÖ 3. yüzyıla ait “Pazırık halısı” olarak bilinen halıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu halıların üzerinde at, aslan, geyik ve kaplan gibi hayvan motifleri vardır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

15

İlk Türk Devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

16

Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletlerinden Hun, Kök Türk ve Uygurların Orta Asya siyasetinde söz sahibi oldukları dönemlerde İpek Yolu’na da hâkim oldukları, zayıflamaya başladıkları dönemlerde ise İpek Yolu’nun kontrolünü kaybettikleri görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

17

Türklerin konargöçer (göçebe) bir yaşam tarzı benimsemesinin, aşağıdakilerden hangisinin üzerinde etkisi olduğu söylenemez?

18

Aşağıdakilerden hangisi Hun İmparatoru Mete Han’ın Türkler arasında birlik ve beraberliği sağladığını gösterir?

19

Mete Han Asya Hun Devleti’nin başında iken, Çin’deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin’i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

20

Orta Asya Türk toplumlarında askerlik bir meslek olmaktan çok savaşa her an hazır olunan normal bir yaşam biçimi olarak görülürdü. Diğer toplumlar Türkler için “Ordu Millet’’ tanımlaması yapmıştır. Verilen bilgiye göre, Türk ordu teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?