6.Sınıf Sosyal Bilgiler Bizi Biz Yapanlar Konu Kazanım Testi

9 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?
A) Edebiyat
B) Dil
C) Gelenek
D) Bilim
Soru 2
Kültürel özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.
B) Bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
C) Kültürel özellikler hiçbir zaman değişmezler.
D) Giyim tarzı, mimari, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır.
Soru 3
“Elazığ yöresinde oynanan, Her iki elde mumlu bir tabakla yürütülen zarif bir gösteridir.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur?
A) Halay
B) Horon
C) Çayda çıra
D) Hora
Soru 4
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?
A) İletişimi
B) Toplumu
C) Kültürü
D) Sanatı
Soru 5
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A) Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.
B) Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır.
C) Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.
D) Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
Soru 6
“Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?
A) Kültür
B) Örf ve adetler
C) Gelenk ve görenekler
D) Tarih
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kıyafetler iklimlerden etkilenmez.
B) Düğünler, bayramlar ve özel günlerde yöresel kıyafetler giyilir.
C) Kıyafetlerimiz de yöreler arasında farklılık gösterir.
D) Denize yakın yerlerde kıyafetler açık renklidir.
Soru 8
“El ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynanır. Baştan ayağa dalgalanma figürleri ile fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur?
A) Çayda çıra
B) Halay
C) Horon
D) Hora
Soru 9
“Doğdukları yerin özelliklerini taşırlar. Halkın kültürünü anlatır, yaşayışını aktarır. Sevinçler, üzüntüler, istekler müziğe dönüşür. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır ve halka mal olur.” Yukarıda anlatılan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masallar
B) Fıkralar
C) Türküler
D) Müzik aletleri
Soru 10
Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor.
B) Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
C) Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür.
D) Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir.