SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
1. 12 cm, 24 cm ve 18 cm uzunluğundaki çubuklar eşit ve en büyük boyda kaça ayrılır?
A) 6
B) 7
C) 9
D) 10
2.
A)
B)
C)
D)
2. Bir sepetteki portakallar, tabaklara ikişer, üçer, beşer konulduğunda, her seferinde 1 portakal artıyor. Buna göre, sepette en az kaç portakal vardır?
A) 10
B) 20
C) 31
D) 32
3.
A)
B)
C)
D)
3. 20 cm, 25 cm, 30 cm boyundaki tel çubuklar eşit ve en büyük boyda parçalara ayrılmak isteniyor. Parçaların uzunluğu kaçar cm olmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
4.
A)
B)
C)
D)
4. 36 kişilik topluluğa en az kaç kişi daha katılmalıdır ki 6 veya 8 kişilik gruplar oluşturulabilsin?
A) 10
B) 12
C) 18
D) 24
5.
A)
B)
C)
D)
5. Ardışık üç tek sayının toplamı 111’dir. Büyük sayı kaçtır?
A) 39
B) 37
C) 41
D) 43
6.
A)
B)
C)
D)
6. Bir gruptaki öğrenciler üçer, dörder ve altışar sayıldığında her seferinde 2 kişi artmaktadır. Bu sınıfta en az kaç öğrenci vardır?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
7.
A)
B)
C)
D)
7. Boyu 40, eni 32 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla direkler dikilecektir. En az kaç direk gereklidir?
A) 18
B) 20
C) 22
D) 24
8.
A)
B)
C)
D)
8. Bir sepetteki güller ikişer, üçer, yedişer sayıldığında 3 gül artıyor. Buna göre, sepette en az kaç gül vardır?
A) 18
B) 39
C) 42
D) 45
9.
A)
B)
C)
D)
9. Boyutları 12 cm, 20 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizması biçiminde tuğlalar kullanılarak en küçük boyda küp yapılmak isteniyor. Bu küpün bir ayrıtının uzunluğu nedir?
A) 12
B) 8
C) 6
D) 4
10.
A)
B)
C)
D)
10. Bir torbadaki cevizleri onikişer saydığımızda 11, yirmişer saydığımızda 19, otuzbeşer saydığımızda 34 ceviz artıyor. Torbada en az kaç ceviz vardır?
A) 420
B) 419
C) 320
D) 319
11.
A)
B)
C)
D)
11. Üç gemiden birinci 20, ikinci 30, üçüncü 40 günde bir kez limana gelmektedir. Üçü aynı anda sefere çıkarsa kaç gün sonra üçü birden limanda buluşur?
A) 100
B) 120
C) 90
D) 110
12.
A)
B)
C)
D)
12. Bir sepetteki yumurtaları dörder, beşer ve yedişer saydığımızda her seferinde 2 yumurta artıyor. Bu sepette kaç yumurta vardır?
A)138
B)139
C)140
D)142
13.
A)
B)
C)
D)
13. Üç otobüsten birincisi 10 günde, ikincisi 8 günde ve üçüncüsü de 6 günde bir sefere çıkmaktadır. Aynı anda sefere çıkan bu otobüsler en az kaç gün sonra yine birlikte sefere çıkarlar?
A) 60
B) 90
C) 120
D) 150
14.
A)
B)
C)
D)
14. Bir otogara üç yolcu otobüsünden birincisi 12 saatte bir, ikincisi 18 saatte bir, üçüncüsü 24 saatte bir uğramaktadır. Üçü aynı anda otogardan hareket ettikten kaç saat sonra tekrar otogarda buluşurlar?
A) 120
B) 72
C) 48
D) 36
15.
A)
B)
C)
D)
15. Bir sepetteki yumurtalar ikişer, üçer ve beşer sayıldığında her seferinde bir yumurta artıyor. Sepette en az kaç yumurta vardır?
A) 32
B) 31
C) 30
D) 10
16.
A)
B)
C)
D)
16. Bir lokantadaki müşteriler masalara dörder, beşer veya sekizer otururlarsa ayakta hiç müşteri kalmıyor. Lokantada en az kaç müşteri vardır?
A) 160
B) 80
C) 40
D) 30
17.
A)
B)
C)
D)
17. Bir torbadaki cevizler onikişer, onbeşer ve onsekizer sayıldığında 3 ceviz artıyor. Tarlada en az kaç ceviz vardır?
A) 186
B) 183
C) 180
D) 177
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aynı limandan aynı anda kalkan iki vapurdan birincisi 12 günde, ikincisi 15 günde bir sefer yapmaktadır. Bu vapurlar en az kaç gün sonra aynı limandan birlikte kalkarlar?
A) 27
B) 30
C) 60
D) 24
19.
A)
B)
C)
D)
19. Bir uçakta bulunan yolcular altışar, sekizer, dokuzar guruplara ayrıldığında her seferinde 5 yolcu artıyor. Buna göre uçakta en az kaç yolcu vardır?
A) 23
B) 67
C) 72
D) 77
20.
A)
B)
C)
D)
20. Bir sepetteki elmalar tabaktakilere üçer konulduğunda 2 elma, beşer konulduğunda 4 elma, yedişer konulduğunda 6 elma artıyor. Sepette 200 elma ile 250 arası elma olduğu bilindiğine göre elma sayısı kaçtır?
A) 104
B) 105
C) 209
D) 210
21.
A)
B)
C)
D)
21. Boyutları 5, 12, 15 cm olan tuğlalardan en küçük boyutta bir küp yapılacaktır. Bu küp için kaç tuğla gereklidir?
A) 220
B) 240
C) 260
D) 280
22.
A)
B)
C)
D)
22. Bir sepetteki yumurtaları dörder, beşer ve yedişer saydığımızda her seferinde 2 yumurta artıyor; bu sepette kaç yumurta vardır?
A) 138
B) 139
C) 140
D) 142
23.
A)
B)
C)
D)
23. Bir markete Ali 3 günde, Ayşe 6 günde, Veli 4 günde bir aynı saatte gitmektedirler. Ayın 5’inde bu markete giden Ali, Ayşe ve Veli en erken ayın kaçında aynı markete giderler?
A) 12
B) 15
C) 16
D) 17
24.
A)
B)
C)
D)
24. Bir sepetteki yumurtaların sayısı 235 ile 250 arasındadır. Üçer, dörder, beşer saydığımızda her seferinde 2 yumurta artıyor. Sepette kaç yumurta vardır?
A) 238
B) 240
C) 242
D) 244
25.
A)
B)
C)
D)
25. Bir sepetteki güller, altışar demetlendiğinde 5, sekizer demetlendiğinde 7, onar demetlendiğinde 9 tane gül artıyor. Sepette en az kaç tane gül vardır?
A) 109
B) 119
C) 120
D) 121
  HAZIRLAYAN:ErcanYEŞİLYURT   
......