İNTERAKTİF TESTLER

1)Selçukluların Bizanslılara karşı kazandığı ilk büyük savaş hangisidir?
A)Pasinler
B)Dandanakan
C)Malazgirt
D)Kösedağ

2)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinden değildir?
A)Artuklular
B)Mengücekliler
C)Saltuklular
D)Osmanlılar

3) I. Haçlı Seferi başladığında Anadolu Selçuklu Devletinin başında kim bulunuyordu?
A)Süleyman Şah
B)I.Kılıç Arslan
C) II. Kılıç Arslan
D)I. Mesut

4)Haçlı Seferlerinin asıl amacı aşağıdakilerden hamgisidir?
A)Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri kurtarmak
B)Türkleri Anadolu’dan çıkarmak
C)Topraklarını genişletmek
D)Bizans’ı kurtarmak

5) Barut , Pusula , Matbaa hangi olaydan sonra Avrupa’ya götürülmüştür?
A)İstanbul’un fethinden sonra
B)Haçlı Seferlerinden sonra
C)Malazgirt Savaşından sonra
D)Hiçbiri

6)Konya ve çevresinde kurulan Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Germiyanoğulları
B)Karesioğulları
C)Karamanoğulları
D)Osmanoğulları

7)Anadolu Selçuklu Devletinde devlet işleri nerede görüşülürdü
A)Kurultayda
B)Divanda
C) Sarayda
D)Otağıda

8)Anadolu Selçuklu Devletinde devlet malı olarak kabul edilen topraklara ne ad verilir?
A)Miri
B)Has
c )Mülk
D)Vakıf

9) 21 Haziran tarihi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A)Ekvatorun kuzeyinde geceler gündüzlerden uzundur.
B)Güneş ışınları saat 12.00 de Yengeç Dönencesine dik gelir.
C)Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.
D)Güney Kutup Noktasında tam gün gündüz yaşanır

 

10) Ankara’ da bulunan bir kişi aşağıdaki illerden hangisine gittiğinde boylam derecesi küçülürken enlem derecesi büyür?
A)Kırklareli
B) Adana
C)Elazığ
D) İzmir

11)Yurdumuzda ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?
A)1950
B)1927
C)1935
D)1937

12)Ülkemizin en yoğun nüfuslu coğrafi bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marmara B.
B)Ege B.
C)Karadeniz B.
D) Akdeniz B.

13)Aşağıdaki enlemlere bakılarak hangisi için bu alanlarda tarım yapılamaz fikri çıkarılabilir ?
A)7O°- 8O°
B)80°-90°
C)50°-60°
D)20°-30°

14)Haçlı Seferleri’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Coğrafi Keşifler üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir?
A))Barutun ateşli silahlarda kullanılması
B)Merkezi krallıkların güçlenmesi
C)Kağıt ve Matbaanın yaygınlaşması
D)Doğu- batı ticaretinin canlanması

15) 21 Haziranda Kutuplardan Ekvatora dikey olarak 500 km. gidildiğinde sıcaklığın artmadığı bilakis sıcaklığın düştüğü görülmüştür.
Buna göre ulaşılan yer için ne söylenebilir?
A) Kış şartlarının hüküm sürdüğü bir alan
B)Denizden uzak bir alan
C) Yüksek bir dağ zirvesi
D)Nem açığının az olduğu bir yer

16)Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir.
A)Yer altı zengin
B) Sıcaklık düzeni
C) Yetiştirilen ürünler
D)Jeopolitik konum

17)Akdeniz bölgesinin akarsuları olan Seyhan ve Ceyhan aşağıdaki ovalardan hangisini oluşturmuştur?
A)Çukurova
B)Bafra
C)Amik
D)Silifke...
...................................................................................
18)”Atatürk Barajı” aşağıdaki nehirlerden hangisi üzerinde kurulmuştur?
A)Asi
B)Fırat
C)Dicle
D)Ceyhan...
...................................................................................
19)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik durumu ile ilgili değildir?
A)Dünya üzerindeki yeri
B)Sahip olduğu sınırlar
C)İklim ve bitki örtüsü
D)Öteki ülkelerle olan uzaklığı...
...................................................................................
20)Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?
A)Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı
B)Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?
C)Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarı yaptırıldı D)Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu


CEVAPLAR
1-A 2-D 3-B 4-A 5-B 6-C 7-A 8-A 9-B 10-B
11-B 12-A 13-B 14-D 15-C 16-A 17-A 18-B 19-C 20-C


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER