İNTERAKTİF TESTLER

1. Sosyal Bilgiler dersinde Türkiye'nin iklimi ile ilgili öğrencilerin verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ali: Denize kıyısı olan bölgelerde kışlar daha ılık geçer.
B) Nilgün: Dağların denize paralel uzandığı bölgelerde deniz etkisi iç kesimlere kolaylıkla ulaşabilmektedir.
C) Tolga: Yükseltinin fazla olduğu denize uzak olan bölgelerde sıcaklık farkları fazladır.
D) Gülşah: Her mevsim yağış alan Karadeniz bölgesinde gür ormanlara rastlanır.

2. "-İlk Müslüman Türk devletidir. -Karluk, Yağma, Çiğil Türkleri'nden oluşmuştur. -Resmi dil olarak Türkçe'yi kullanmışlardır." Bilal Utku,hazırladığı panoya aşağıdaki devletlerden hangisine ait özellikleri yazmıştır?

A) Gazneliler
B) Karahanlılar
C) Asya Hunları
D) Abbasiler

3. 1-Salgın hastalıklar, 2-Çin baskısı, 3-Nüfus artışı, 3-Boyların mücadelesi. Yukarıda durumlardan hangileri Türklerin, Orta Asya'dan göç etmelerinin siyasal nedenleri arasında gösterilebilir?

A) 1-2
B) 2-3
C) 2-4
D) 3-4

4. Büyükbaş hayvancılık, gür otlakların bulunduğu, yaz mevsiminin serin ve yağışlı geçtiği alanlarda yaygındır. Büyükbaş hayvancılığın gelişme gösterdiği alanlarda aşağıdakilerden hangisinin üretiminin yaygınlık göstermesi beklenemez?

A) Deri
B) Süt
C) Yem
D) Yumurta

5. Öğretmen Gülbahar sınıfta öğrenciler şöyle bir soru yöneltmiştir: Dünyada Nüfus dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?Öğretmen'in sınıfa yöneltmiş olduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

A) Fermudiye: İklim
B) Sevil:Su kaynakları
C) Ahmet:Teknolojik gelişmeler
D) Celal Faruk: Yerşekilleri

6. ".................ile haksız kazançlar engellenir ve kişilerin emeklerinin değer bulması sağlanır." İlayda'nın konuşmasında bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yaşama hakkı
B) Patent hakkı
C) Seyahat hakkı
D) Sağlık hakkı

7. DEMOKRASİ Diyor ki: "Toplumlarda gerektiği gibi uygulanmazsam bazı olumsuzluklarla karşılaşılır."Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluklardan biri değildir?

A) Kişi haklarının ihlal edilmesi.
B) Toplumun refah seviyesinin düşmesi.
C) Toplumsal kargaşanın yaşanması.
D) Bireylerin kendilerini ifade edebilme ortamı bulması.

8. Öğretmeni Fatma'ya Türkiye'nin yerşekilleri ile ilgili bir araştırma ödevi verip dağ ve akarsu isimlerini listelemesini istemiştir. Buna göre, Fatma aşağıdaki verilen ölçeklerin hangisiyle çizilmiş Türkiye Fiziki Haritası'na bakarsa daha fazla dağ ve akarsu ismi yazabilir?

A) 1 / 100.000
B) 1 / 700.000
C) 1 / 900.000
D) 1 / 1.500.000

9. Ali Öğretmen: "Çocuklar, Hititlerde krallar Tanrı'ya hesap verme amacıyla anları(yıllık) hazırlamışlardır. Bu anallarda hem başarılarını hem de yenilgilerini anlatmışlardır."Öğretmen'in sözlerine bakılarak, Hititlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Sanatsal faaliyetlerde bulunmuşlardır.
B) Objektif (tarafsız) tarih yazıcılığı anlayışına sahip olmuşlardır.
C) Astronomi alanında çalışmalar yapmışlardır.
D) Farklı inançlara hoşgörü ile yaklaşmışlardır.

10. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Göktürklere ait değildir?

A) Tarihte “Türk” adını taşıyan ilk devlettir.
B) Göktanrı inancını benimsemişlerdir.
C) Kendilerine ait alfabeyi kullanan ilk türk devletidir.
D) Din değiştiren ilk türk devletidir.


11. İnsanlar çalışmaları sonucunda üretimini yaptıkları özgün ürünleri, patent hakkı ile koruyabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hakkın insanlara sağladığı yararlardan biri olamaz?

A) İnsanların haklarının zarara uğraması engellenir.
B) İnsanlar emeklerinin karşılığını alabilirler.
C) Üretilenlerin kötü niyetli insanlar tarafından kullanılması engellenir.
D) Bu haklar yalnızca uğranabilecek manevi zararı önlemeye yöneliktir.

12. Fransız İhtilali'yle eşitlik, özgürlük, adalet fikirleri ön plana çıkmıştır. Bu fikirler bireylerin yönetime katılma isteğini arttırmıştır. Verilen bilgilere dayanarak, Fransız İhtilali'yle ilgili; I. Tek kişinin hâkim olduğu yönetim biçimlerine karşı çıkılmıştır. II. İnsanlar arasındaki eşitsizliğe karşı çıkılmıştır. III. Demokrasi bilinci gelişmiştir. değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

13. Türkiye petrol rezervleri bakımından çok zengin bir ülke sayılmaz. Rezervler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toplanmıştır. Bölgeden çıkarılan petrol ülkenin farklı şehirlerindeki rafinerilerinde işlenerek kullanılır hâle getirilir. Aşağıdakilerden hangisi petrol rafinerisi bulunan şehirlerden biri değildir?

A) Kocaeli
B) İzmir
C) Mersin
D) Samsun

14. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kabul etmesi sonrasında yaşanan olaylardan değildir?

A) Gaznelilerin Hindistan'a seferler düzenlemesi
B) Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi
C) Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ü Lügati't Türk'ü yazması
D) Göktürklerin doğu ve batı olarak ikiye ayrılması

15. İnsan haklarının varlığı ve bu hakların korunması, huzurlu bir topluma sahip olabilmek için gerekli unsurların başında gelir. Aşağıda verilenlerden hangisi insan haklarının korunması sonucunda ortaya çıkabilecek durumlardan biri değildir?

A) Toplumsal değerlerin önem kazanması
B) Devlete duyulan güvenin azalması
C) İnsanlar arası iletişim ve paylaşımın artması
D) Yasadışı davranışların azalması

16. Abdest almak aşağıdakilerden hangisi için gerekli değildir?

A) Namaz kılmak
B) Kur'an okumak
C) Kurban kesmek
D) Fitre vermek

17. Birlikte kılınan namazlar kardeşlik, dostluk duygularının gelişmesini, küçüklerin büyüklere saygı göstermesini büyüklerin de küçüklere sevgi beslemesini sağlar. Yardımlaşmayı ve hoşgörüyü insanlara öğretir. Paragrafta genel olarak namaz kılmanın hangi tür faydalarına değinilmiştir?

A) Bireysel
B) Toplumsal
C) Ekonomik
D) Kültürel

18. Verem, kolera ve veba gibi bulaşıcı hastalıklar yıllar önce binlerce insanın ölümüne neden oluyordu. Süreç içerisinde bu tür hastalıklar kolayca tedavi edilir oldu. Ancak zamanla kuş gribi gibi yeni ve hiç bilmediğimiz hastalıklar görülmeye başlandı. Zaman içinde bu tür yeni hastalıkların da tedavisi bulunacaktır. Paragrafta verilen bu bilgilerde, aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Tıp alanında gelişmelerin sürdüğü
B) Bulaşıcı hastalıklara karşı karantina uygulandığı
C) Ortalama insan ömrünün uzadığı
D) Salgın hastalıklarla mücadelede başarılı olunamadığı

19. – Mevsime göre giysi değiştirme ihtiyacı hissetmezler. – Yerleşim yeri olarak yüksek yerleri tercih ederler. – Yıl boyunca yaşadıkları yerlerde nem miktarı yüksektir. Ekvatoral bölgede yaşayan insanlar için verilen yukarıdaki bilgilere göre, Ekvatoral İklim ile ilgili; I. Hava sıcaklığı ve nem miktarı fazladır. II. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. III. Mevsim çeşitliliği görülmemektedir. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

20. Doğudan batıya doğru gelişen ticari harekette daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Bu yollarda yoğun bir şekilde ipek, porselen, kâğıt, baharat ve değerli taşlar taşınmıştır. Bunun yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan binlerce kilometre uzunluğundaki bu kervan yolları, zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. Bu paragrafta, İpek Yolu'nun hangi alanlardaki etkisinden bahsedilmiştir?

A) Dinî – Ekonomik
B) Siyasi – Dinî
C) Ekonomik – Kültürel
D) Siyasi – Kültürel

CEVAPLAR 1B 2B 3D 4C 5C 6B 7D 8A 9B 10D 11D 12D 13D 14D 15B 16D 17B 18A 19D 20C


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER