İNTERAKTİF TESTLER

1.        Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları
mızdandır?
A)insanlar                 
B)yıldızlar
C)madenler               
D)fabrikalar

2.       Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki su-
ları kirletmez ?
A)su içinde yaşayan canlılar
B)atık sular
C)sanayi atıkları
D)hava kirliliği

3.       Her türlü bilgi toplama ve haberleşme araçları ile donatılmış olarak,uzayda bu-
lunan uydumuzun adı nedir?
A)Telekom                  
B)Türkcel
C)Türksat                   
D)Uzaysat

4.       Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluş-
turmada etkili değildir?
A)Radyo                    
B)Gazeteler
C)Televizyon             
D)Ders kitapları

5.       I. Doğu Anadolu Türklere kalacak.
II.Bizanslılar,Selçuklu Devletine her yıl vergi verecek.
Bu hükümler hangi savaşın sonunda yapılan antlaşma şartlarıdır?
A)Kösedağ Savaşı   
B)Dandanakan Savaşı
C)Talas savaşı        
D)Malazgirt Savaşı

6.       Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler ,hangi seçenekte belirtilmiştir?
A)Oğuzlar              
B)Moğollar
C)Göktürkler         
D)Osmanlılar

7.       Malazgirt Savaşı kimler arasında olmuştur?
A)Gazneliler-Bizanslılar
B)Selçuklular-Bizanslılar
C)Gazneliler-Selçuklular
D)Bizanslılar-Moğollar

8.       Selçuklulardan önce Anadolu ,kimlerin egemenliği altındaydı?
A)Bizans İmparatorluğu  
B)Abbasiler
C)Batı Roma İmparatorluğu
D)Karahanlılar

9.       Anadolu’nun kapılarını Türklere açan sultan aşağıdakilerden hangisidir?
A)Melikşah              
B)Süleyman Şah
C)Alparslan             
D)Selçuk Bey
   
  10.    Aşağıda verilenlerden hangisi Malazgirt Savaşının bir sonucu değildir?
A)Anadolu’nun Türkleşmesini başlatması.
B)Anadolu Selçuklu devleti’nin kuruluşunu   başlatması.
C)Anadolu’ya Türk boylarının göçleri başlamıştır.
D)Anadolu’ya yapılan haçlı seferlerini sona erdirmiştir.11.     Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Süleyman Şah       
B)Alparslan
C)Tuğrul Bey           
D)I.Kılıç Arslan

12.    Anadolu Selçuklularının en parlak dönemi hangi sultan zamanındadır?
A)Süleymanşah    
B)I.Mesud
C)II.Kılıçarslan   
D)I.Alaeddin Keykubat

13.    Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden değildir?
A)Danişmentliler       
B)Saltuklular
C)Karamanoğulları    
D)Mengücekliler

14.    Anadolu’ya Türklerin girmesini sağlayan savaş Malazgirt Savaşı olduğuna göre,   
aşağıdakilerden hangi savaş sonunda Anadolu kesin bir Türk yurdu haline gelmiştir?      
A)Pasinler               
B)Miryakefalon
C)Yassı Çemen        
D)Kösedağ

15.    Hangisi,Türklerin Anadolu’ya kolaylıkla yerleşmesinin sebeplerinden biridir?
A)Bizans imparatorluğundaki iç karışıklıklar.
B)Bizans imparatorlarının Türklerden yardım istemeleri.
C)Bizanslıların Müslümanlığı kabul etmeleri.
D)Bizanslıların cesaret ve kahramanlığı.

16.    Anadolu Selçuklu devletinin ilk başkenti
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Konya                    
B)İznik
C)Ankara                  
D)Erzurum

17.    Aşağıda verilen olaylardan hangisi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında olmamıştır?
A)Türklerin Avrupa’ya(Rumeli) geçmeleri.
B)Anadolu’ya haçlı seferlerinin başlaması.
C)Moğolların Anadolu’ya saldırıları.
D)Orta Asya’dan gelen Türkmen boyların ın,Anadolu’ya yerleştirilmeleri.

18.    Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferle-
nin nedenlerinden değildir?
A)Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi.
B) Papa’nın Hıristiyan uluslara birleşme çağrısı.
C)Doğu ülkelerinin zenginliğine ulaşma isteği.
D)Bizans’ın zararlı faaliyetlerini durdurmak isteği.

19.    Haçlı savaşları aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır?
A)Burjuvaların güçlenmesinde.
B)Kralların güçlenmesinde.
C)Eşitlik düşüncesinin yaygınlaşmasında.
D)Kilise otoritesinin sarsılmasında.

20.   Anadolu Selçuklu Devletinin batı yönünde ilerlemesine aşağıdaki olaylardan hangisi engel olmuştur?
A)Miryakefalon          
B)Yassı Çemen
C)Haçlı Seferleri       
D)Kösedağ savaşı 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER