İNTERAKTİF TESTLER

1. Dünya üzerinde farklı zamanlarda farklı ülkelerde doğal ve beşerî unsurların neden olduğu, insanların yaşamını olumsuz etkileyen bazı afetler yaşanmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi böyle bir durumla karşılaşmış ülkelere gösterilebilecek yaklaşımlardan biri olabilir?

A) Başımıza böyle bir şeyin asla gelmeyeceğini düşünerek durumu görmezden gelmek.
B) Çok uzak bir ülkeyse yardımların başkaları tarafından yapılmasını beklemek.
C) Şartlar elverdiğince bu tür afetlerle karşılaşan ülkelere yardımda bulunmak.
D) Yalnızca sınır komşularımıza yardımda bulunmak.

2. Orta Asya Türklerinde "Yuğ" adı verilen yas törenleri yapılırdı. Yuğ ölü gömme töreni olup, ölüler "kurgan" adı verilen mezara eşyalarıyla birlikte gömülürdü. Bugün bu geleneğin devam etmemesi aşağıdaki durumlardan hangisine dayandırılır?

A) Türklerin İslamiyet'i benimsemesi
B) Orta Asya'dan göçlerin yapılması
C) Türklerin Mani dinini benimsemesi
D) Hıristiyan kültüründen etkilenilmesi

3. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte geleneklerinde bazı değişiklikler yaşandığı gibi İslamiyet'e katkıları da büyük olmuştur. Aşağıdaki durumlardan hangisi yukarıdaki bilgilerle aynı doğrultuda değildir?

A) Haçlı Seferleri'ne karşı Türklerin mücadele etmesi.
B) Hükümdarların camilerde hutbe okutması.
C) Gazneli Mahmud'un İslamiyeti Hindistan'da yayması.
D) Türklerin Hıristiyanlara hoşgörülü davranması.

4. Türklerin tarih boyunca güçlü devletler kurarak uzun yıllar varlıklarını sürdürebilmelerinde en önemli etken güçlü ve disiplinli bir orduya sahip olmalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi, Türk ordusunun günümüzde de önemini korumasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A) Ordu-millet anlayışı.
B) Ordunun ülke güvenliğinden sorumlu olması.
C) Ordunun modern silahlarla donanmış olması.
D) Türklerin batılı devletleri taklit etmesi.

5. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle oluşturdukları eserler, yazarlarıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) Ali Kuşçu - Divan-ı Lügati't Türk
B) Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig
C) Ömer Hayyam - Rubailer
D) Nizamülmülk - Siyasetname

6. Türkiye yer üstü ve yer altı kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Aşağıda verilen bölge ve bu bölge için önerilmiş yatırımlardan hangisi yanlıştır?

A) Karadeniz - Nem isteği fazla tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
B) Marmara - İpekli dokumaya dayalı sanayi kuruluşlarının kurulması
C) Akdeniz - Yaz mevsiminin uzunluğu nedeniyle deniz turizminin yapılması
D) Doğu Anadolu -Tarım alanlarının geniş olması nedeniyle turunçgil tarımının yapılması

7. Aşağıda verilen yönetim biçimlerinin hangisinin karşısındaki açılımı yanlış olarak verilmiştir?

A) Demokrasi - Halkın eşit haklara sahip olması
B) Monarşi - Tek kişilik yönetim biçimi
C) Oligarşi - Belli bir grubun yönetimi
D) Teokrasi - Ulusal egemenlik anlayışının olması

8. Bilim ve teknolojide insanoğlunun çabalarıyla sürekli değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Bunlardan biri de gelecekte pek çok şeyi değiştirecek olan "nanoteknoloji"dir. Aşağıdakilerden hangisi nanoteknolojinin kullanım alanlarından biri değildir?

A) Düşük yakıt tüketimi için otomotiv endüstrisinde.
B) Mikroskobik robotlarla sağlık alanında.
C) Enerji tasarrufu sağlayacak ürünlerle boyacılık alanında.
D) Buharlı tren yapımında.

9. Demokratik yönetimlerde, insanın doğuştan hak ve özgürlüklere sahip olduğu kabul edilir. Tarihten günümüze kadar insan haklarını koruma altına alan birçok belge yayınlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi tüm insanlık tarafından kabul edilmiş belge olma özelliği taşır?

A) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
B) Babil Yasaları
C) Magna Carta
D) Kanun-i Esasi

10. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarken bilime ve akılcılığa çok önem vermiş ve bu alanda birtakım yeniliklere imza atmıştı. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı alanda yapılmış bir yeniliktir?

A) Atölyelerin yerini fabrikaların alması.
B) Demiryollarının yapımının teşvik edilmesi.
C) 1928 yılında Tayyare Makinist Mektebi’nin açılması.
D) 1925'te Türk Teyyare Cemiyeti'nin Kurulması.


11. Kur'an-ı Kerim'de "Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Şüphesiz, Allah israf edenleri sevmez. Elindekini avucundakini saçıp savurma! Şüphesiz, saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri" denilmektedir. Bu ayetler aşağıdakilerden hangisinin zararını anlatmaktadır?

A) Savurganlık
B) Yalancılık
C) Sahtekarlık
D) Cimrilik

12. İslamiyet inancında, önemli bir yere sahip olan namaz ibadetinin birçok faydası bulunmaktadır. Bu bilgiye göre namaz kılanın, I. Beden temizliğini sağlaması II. Kardeşlik ve birliktelik duygularını artırması III. Yoksul insanların ihtiyaçlarının karşılanması IV. Ekonomik gelirlerinin artması gibi sonuçlardan hangileri, namaz kılmanın faydaları arasında gösterilebilir?

A) I ve II
B) ll ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

13. I. Ülkemizin en kalabalık ili İstanbul'dur. II. İstanbul aynı zamanda ülkemizin en güzel şehridir. III. İstanbul iki kıta üzerinde kurulmuş tek şehirdir. IV. Her şeye rağmen İstanbul'da yaşamak kolaydır. Buna göre, verilen özellikleri olgu ve görüş olarak gruplandırırsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) Olgu I – II,Görüş III – IV
B) Olgu III – IV,Görüş I – II
C) Olgu I – IV,Görüş II – III
D) Olgu I – III,Görüş II – IV

14. İlkçağ'da şehirlerde uygulanan demokrasi örneğinde halk, bir meydanda toplanır, şehrin sorunları görüşülür ve karara bağlanırdı. Günümüzde ise halk, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığı ile kullanmaktadır. İlkçağ'dan günümüze egemenlik hakkının kullanımında meydana gelen bu değişiklik aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Günümüzde ülke nüfuslarının kalabalık olması
B) Halkın, temsilcilerine fazlasıyla güvenmesi
C) Fertlerin birbirlerine güvenlerinin azalması
D) Devletlerin, halkların toplanmalarına yönelik yasaklar uygulaması

15. Bir bölgede yeni iş alanları oluşturmak için girişimci insanlara ihtiyaç duyulur. Girişimciler, yeni bir ürün tasarlarken insanların bu ürüne ihtiyaç duyup duymadığını araştırır. İhtiyaç varsa bu ihtiyacın ne kadar olduğunu belirlerler. Ayrıca tüketicinin genel tüketim alışkanlıklarını ve üretim yapılacak bölgenin özelliklerini de göz önünde bulundurur. Paragrafta verilen bu bilgilerde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Girişimci ürün tasarlarken neleri göz önünde bulundurur?
B) Girişimci insanlara neden ihtiyaç duyulur?
C) Girişimciler ülkemizde hangi alanda daha fazladır?
D) Girişimci nelere dikkat eder?

16. "Ülkemizin milattan önce %72'si ormanlarla kaplı iken bugün ancak %26'sı ormanlarla kaplıdır. Bunun da %79'u kıyı bölgelrede %21'i iç bölgelerdedir."Bu bilgilere göre, I. Orman alanlarımız süreç içerisinde azalmıştır. II. İç bölgelerde erozyon olasılığı yüksektir. III. Bölgelerimiz arasında ormanlaşma oranında denge vardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

17. “Bir yalan, on yalan doğurur” atasözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalan söyleyen kişinin yalanı hemen ortaya çıkar.
B) Yalan söylemek kişiye yakışmayan bir davranıştır.
C) Söylediğimiz yalanla ilgili başka konularda da yalan söylememiz gerekecektir.
D) Yalan söylemek kişiyi mutsuz eder.

18. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in başlıca konularından biri değildir?

A) İnsan - Allah ilişkisi
B) Allah - Melek ilişkisi
C) İnsan - insan ilişkisi
D) Allah - evren ilişkisi

19. Aşağıdakilerden hangisi hırsızlığın toplum içerisinde yayılmasına neden olan etkenlerden biri değildir?

A) Zekât ve sadaka gibi yardımlaşmaya yönelik ibadetlerin teşvik edilmesi
B) Kul hakkı bilincinin yeterince verilmemesi
C) Toplumda yaşayan insanların refah seviyesinin düşük olması
D) Hukukî cezaların caydırıcı nitelikte olmaması

20. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul eden ilk müslümanlardan biri değildir?

A) Hz. Bilal
B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Ali
D) Hz. Hatice

CEVAPLAR 1C 2A 3D 4D 5A 6D 7D 8D 9A 10A 11A
12A 13D 14A 15C 16A 17C 18B 19A 20A


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER