İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bireylere kazandırmak istediği davranışlardan biri olamaz?
A) Çevresinde olup bitenlere duyarlı bireyler yetiştirmek
B) Değişime açık fikirlere sahip bireylerin sayısını artırmaya çalışmak
C) Ülkesinin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacak davranışları kazandırmak
D) Herkesin her konuda aynı şekilde düşünmesini

2. İklim, doğal çevre ve insan faaliyetleri üzerinde oldukça etkilidir. Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisinden söz edilemez?
A) Tarım ürünleri çeşitliliğinde
B) Nüfusun dağılışında
C) Ev yapımında kullanılan yapı malzemesinde
D) Depremlerin oluşmasında

3. I. Tarihte yazıyı kullanan ilk toplumdur. II. Pankuş adında bir meclise sahiptir. III. Temel ekonomik etkinlik deniz ticaretidir. Yukarıda özellikleri verilen uygarlıklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - Sümerler,II - Lidyalılar,III - Hititler
B) I - İyonlar,II - Hititler,III - Frigler
C) I - Sümerler,II - Hititler,III - İyonlar
D) I - Sümerler,II - Hititler,III - Lidyalılar

4. I. Yontma Taş Devri'nde kemikten hançerler yapılmıştır. II. Cilalı Taş Devri'nde avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmış, ateş bulunmuştur. III. Cilalı Taş Devri'nde tarımsal etkinlikler başlamıştır. IV. Yontma Taş Devri'nde mal değişimine (değiş-tokuş) bağlı ticaret başlamıştır. Yukarıda verilenlerden hangileri Tarih öncesi dönemler ile ilgili yanlış bilgiler arasında yer alır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV

5. Orta Asya'dan günümüze kadar Türklerin, gelenek ve göreneklerini bazı değişikliklerle devam ettirdiği görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tamamen terk ettiği geleneklerinden biridir?
A) Nişan
B) Nevruz
C) Kına
D) Yuğ

6. 610 yılında Hz. Muhammed'e gelen vahiyle İslamiyet hızla yayılmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in yayılmasını kolaylaştıran nedenler arasında yer almaz?
A) İslamiyet'in kölelere haklar tanıması
B) Yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermesi
C) Putperestlerle işbirliği yapması
D) Yoksulların yanında yer alması

7. "Kağan'ın buyruğu ile ışık dini artık her bucağa yayıldı. Bu dinin kavranması pek zor idi. Onlar tekrar Kağan'dan merhamet etmesini istiyorlardı. Uygurlar arasında yayılan bu dine göre hayvani gıdaların yenmesi ve ağır içkilerin içilmesi yasaktı." Karabalgasun Yazıtı'ndan alınan bu metine göre Uygurların kabul ettiği yeni din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maniheizm
B) Hıristiyanlık
C) İslamiyet
D) Şamanizm

8. Aşağıdakilerden hangisi ülkesine karşı sorumluluk bilincine sahip bir vatandaşın davranışlarından biri olamaz?
A) Daha iyi şartlarda yaşayabilmek için vergi vermek
B) Ülkesinin kaynaklarının farkında olup üretime katkıda bulunmak
C) Oy kullanarak ülke yönetiminde söz sahibi olmak
D) Toplumsal problemlerin giderilmesinde yalnızca kendi çıkarlarını düşünmek.

9. Günümüzde ülkelerin sosyal ve ekonomik alanda gelişebilmeleri için pek çok alanda çalışabilecek nitelikli insan gücüne ihtiyaçları vardır. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanın sahip olduğu özellikler arasında yer almaz?
A) Yabancı dil bilmek ve bu dili kullanabilmek
B) Çalıştığı alanla ilgili eğitim almış olmak
C) Yaptığı iş ile ilgili sorumluluk alabilmek ve insan ilişkilerinde başarılı olmak
D) Yaptığı iş ile ilgili yenilikleri takip etmemek


10. "Barış yolunda nereden bir çağrı geliyorsa Türkiye onu gönülden karşıladı ve yardımlarını esirgemedi." Mustafa Kemal Atatürk (1937) Atamızın söylemiş olduğu söz düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dış politikada sergilemiş olduğu tutumlardan biri olamaz?
A) Doğal afetlerle karşılaşan ülkelere yardım etmek
B) Dış ülkelerle barışçı siyasi ilişkiler kurmak
C) Diğer ülkelerle yalnızca ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak
D) Tarihsel bağlarımızın bulunduğu Orta Asya ülkeleriyle kültürel etkileşimlerde bulunmak

11. - Tek kişinin egemenliği - Seçme ve seçilme hakkı - Siyasi partilerin serbestçe kurulabilmesi - Özgür düşüncenin hakim olması - Tek partili siyasal rejimin varlığı Yukarıda verilenlerden kaç tanesi demokrasinin var olabilmesi için gereklidir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

12. Atatürk; Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren kadın haklarıyla da ilgili çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?
A) Arap alfabesinden Latin Alfabesi'ne geçilmesi
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Mirasta kadının erkekle eşit haklara sahip olması

13. Sosyal bilimler insanların yaşamı ve birbirlerini anlamasını, yaşadıkları çevreyi dünü ve bugünüyle tanımasını sağlayacak bilimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir bütündür. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal bilimlerden biri değildir?
A) Coğrafya
B) Sosyoloji
C) Fizik
D) Ekonomi

14. I. Kişilerin maddi zarara uğramalarını engeller. II. Haksız kazançlar engellenmiş olur. III. İnsanların emeklerinin değer bulmasını sağlar. IV. Yasadışı olayların artış göstermesine neden olur. Yukarıda verilenlerden hangisi patent hakkının insanlara sağladığı yararlardan biri olamaz?
A) IV
B) III
C) II
D) I

15. Aşağıdaki kutsal kitap ve peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberler, Allah'ın gönderdiği elçilerdir.
B) Son peygamber Hz. Muhammed'dir.
C) İncil Hz. Musa'ya, Zebur Hz. İsa'ya indirilmiştir.
D) Tevrat, Musevilik Dini'nin kutsal kitabıdır.

16. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti ile ilgili kavramlardan değildir?
A) Rükû
B) Sahur
C) İmsak
D) İftar

17. Atatürk Sosyal Bilimlere önem vermiş ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanla ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur?
A) Eczacılık Fakültesi
B) Türk Hava Kurumu
C) Türk Tarih Kurumu
D) Spor Akademisi

18. I. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmaları II. Tarımsal etkinliklerin yaygınlaşması III. Tekerleğin icadı Yukarıda verilen bilgilerden hangileri insanlığın yerleşik hayata geçişine kanıt olarak gösterilemez?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

19. • Doğalgaz • Fındık • Petrol • Kuru incir Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ülkemizin ihraç ettiği ürünlerdendir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

20. İnsanlar, yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilmek için çalışırlar. Kendilerine en uygun meslekleri seçerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üretime katkıda bulunurlar. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin meslek seçiminde önemli olduğu söylenemez?
A) Kişisel beceri ve yeteneklerin
B) Toplumun düşüncelerini her şeyin üstünde görmek.
C) Meslek hakkında bilgi sahibi olmak.
D) Mesleğin maddi ve manevi ihtiyaçları karşılama yeterliliğini göz önünde bulundurmak.

CEVAPLAR 1D 2D 3C 4C 5D 6C 7A 8D 9D 10C
11B 12D 13C 14A 15C 16A 17C 18C 19B 20B


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER