İNTERAKTİF TESTLER

1."Kızarmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olgunlaşmak" anlamında kullanıl­mıştır?
A)    Havalar ısınırsa domatesler hemen kızarır.
B)    Fırıncı ekmeklerin yeni kızardığını söyledi.
C)    Arkadaşını görünce yüzü kızardıkça kızardı.
D)    Sıcaktan boynu ıstakoz gibi kızarmış.


2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye "zorlukla" anlamı katmıştır?
A) Bu işte Vedat'ın da parmağı var. 
B)Mine gece gündüz demeden çalışıyordu.
C)   Kardeşim, yaptığı yanlışı er geç anlayacak.
D)   Öykü ile çamurlara bata çıka yürüdük.
3.
"Bu meseleyi böyle diline dolaman doğru bir şey değil."
Yukarıdaki altı çizili deyimin açıklaması aşa-ğıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş­tir?
A)    Aynı şeyi durmadan tekrarlamak.
B)    Konuşamaz bir durumda olmak.
C)Bir kimse hakkında kötü şeyler söylemek.
  D)Birden konuşmaya başlamak.

4.Aşağıdakiierden hangisi, sözcükler arasında­ki anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)    Avcı-tüfek
B)    Kasap-bıçak 
C)Terzi-makas
D) Marangoz-ağaç


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye "kendine has" anlamı kat­maktadır?
A) Bu yazıda özlülük çok önemli hiçbir zaman ih­mal etmemeliyiz.
B)Daha güzel, daha nitelikli bir dergi çıkarabil­mek için okurla işbirliği şarttır.
C) Dergiye girecek yazıların özgün olması gerekir. D)Spikerin anlatımındaki yalınlık diğer spikerler­de gözükmüyor.


6."İstanbul, Türk edebiyatının en önemli yaşam alanlarından biri olageldi. Yüz yıldır bin bir vüzü yazıldı ama hâlâ yazılmayı bekleyen pek çok yü­zü, pek çok kişiliği var. Öykülerde İstanbul'da, iş­te bu benzersiz zenginlikteki dünyayı, insanları, doğayı, semtleri ve nostaljiyi bulacaksınız."
Yukarıdaki parçada aitı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakiierden hangisidir?
A)   Bilinen tüm özellikleri
B)   Toplumu ilgilendiren belirli özellikleri
C)   Bitmek tükenmek bilmeyen farklı özellikleri
D)   Bilinmesi gereken özelliklerin bir kısmı.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kul­lanılmamıştır?

A)    Onun her hareketi yüz kızartıcıdır.
B)    Halk yine bildiğini okudu diyor.
C)Öğretmenin gözüne girmeyi başardı. 
D) Ne yüzle buralara kadar geldin?

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sönmek" sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanıl­mıştır?

A)    Sobaya odun atmayınca ateş söndü.
B)    Birdenbire lamba söndü, ortalık karardı. 
C)Öfkesi bir yaz yağmuru gibi hemen söndü. 
D)Trafik ışıkları bir yanıp bir sönüyordu.

 

 


9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcükler aynı cümle içerisinde kullanılma­mıştır?
A)    Gelen her zaman gideni aratırmış.
B)    Kitap var fakat okuyan yok.
C)    Burada bitti ilk ve son gecem.
D)    Koşmadı, koşsaydı da kazanamazdı.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili  
sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?     
A)      Anneler çocuk bakımını çok iyi bilmeli.
B)      Mavi renk bu sene hiç tutmadı.
C)      Bize bugün ağır misafirler geldi.
D)      Ne kadar istekli, bilgiye aç. bir adam.

11. "Uzun yıllar eğitim görmüş, ilim öğrenmiş kişiler için" kullanılan deyim aşağıdakilerden hangi­sidir?
A)    Kalem oynatmış
B)    Kalemiyle geçinen 
C)Alın teri dökmüş 
D) Mürekkep yalamış12. "Kapanmak" sözcüğü aşağıdakilerin hangi­sinde "sona ermek" anlamında kullanılmıştır?
A)    Rahatça çalışmak istediğim zamanlar, bu odaya kapanırım.
B)    Abdullah Bey sustu, Ahmet Bey de üsteleme­di, konu da burada kapanmış oldu.
C)    Birden kitapların üzerine kapanarak bir çocuk taşkınlığıyla ağlamaya başladı.
D)Öğleden sonra hava kapandı, soğuk bir rüz­gâr esmeye başladı.

 

A) Onun bu fırsatı kaçırmamasını ümit ederim. 
B)0, gözünden hiçbir şey kaçırmayan biri.
C)Şaşkınlıktan az kalsın aklını kaçıracaktı. 
D)Ali, elindeki yaralı güvercini kaçırdı.
13. "Kaçırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

14. "İçeriye girip, adamı yaka paça götürdüler.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kısmın kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde var­dır?
A)    Onu birdenbire karşımda gördüm.
B)    Suçluyu apar topar mahkemeye getirdiler.
C)    Parasını olur olmadık yerde harcamış. 
D)Zorbalıkla hiçbir yere varılamaz.15. "Aktarmak" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisin­de "uyarlama" anlamında kullanılmıştır?
A)   Toprağı şu çukura aktaralım.
B)   Bilgileri diğer bilgisayara aktarmış.
C)   Hikâyeyi tiyatroya aktarmak kolaydı.
  D)Önemli bilgileri zamanında aktar.

.

16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden   hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A)    Vapurun burnu adaya dönüktü.
B)    Kardeşin çok hafif bir insanmış.
C)    Deniz o sabah çok hırçındı.
D)    Bebeğini uyutmak istediğini söyledi.


17. (I) iyi yazarlar gelişmiş toplumlarda bile toplu­mun beğeni çizgisini aşar. (II) Balzac fakirlik için­deyken Fransa Sue'yi tanımaktadır. (III) Baba-oğul Dumasların döneminde Stendhal önem­senmeyen bir yazardır. (IV) O, Fransa'nın, yaz­dıklarını 40-50 yıl sonra anlayacağını söyler.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han­gilerinde ad aktarması yapılmıştır?
A)l-lll            B)ll-lll        C)HV           D) ll-IV

18. Aşağıdakilerden hangisinde "çabalamak" söz­cüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kulla­nılmıştır?
A)    Notlarını düzeltmek için uzun süre çabaladı.
B)    Denize düşen genç dakikalarca çabaladı.
C)Yıllarca çocuklarını okutmak için çabaladı. 
D)Arkadaşını geziye getirmek için çabaladı
.
19. "Aşılamak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "başkasına hastalık geçirmek" an­lamında kullanılmıştır?
A)    Sağlık görevlileri öğrencileri aşıladı.
B)    Komşumuz Rafiye teyze gribi bize de aşıladı.
C)    Gençlere Atatürkçü düşünceyi aşılamalı.
D)    Bahçedeki armut ağacını aşıladık
20. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi
yoktur?
A) çay                           B) aralık
C)ok                             D) kara

 

1. A 2. D 3. A 4. D 5. C 6. C 7. D 8. C 9. D 10. A 11.D

12. B 13. D 14. B 15. C 16. D 17. D 18. B 19. B 20. C

Özkan BİÇER

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER