ANA SAYFA

Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme

1 / 20
 1. Canlının tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı birimi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
  A) Doku
  B) Sistem
  C) Organ
  D) Hücre
   SEÇ
 2. Hücrede belli görevler için özelleşmiş yapılara ………… adı verilir.
  Yukarıdaki tanımda boşluklu yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?
  A) Organizma
  B) Organ
  C) Organel
  D) Sitoplâzma
   SEÇ
 3. Tüm canlılara ait hücreler için, aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
  A) Kalıtsal bilgiyi çekirdeğin içinde taşıma
  B) Koruyucu özellik çeper bulundurma
  C) Canlı ve seçici geçirgen zara sahip olma
  D) Kloroplast ve mitokondri organelini bir arada bulundurma
   SEÇ
 4. I. Hücre çeperi
  II. Organel Çeşitleri
  III. Hücre şekli
  Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardandır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 5. I. Hücre
  II. Organ
  III. Sistem
  Çok hücreli canlıların yapısını oluşturan dokular yukarıda verilenlerden hangilerini kapsar?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 6. - Yalnız hayvan hücresinde bulunur ve hücre içi sindirimin yapıldığı yerdir.
  - Tüm canlı hücrelerde bulunur ve proteinlerin üretildiği organeldir.
  - Canlının ATP (enerji) kaynağıdır ve hücrenin oksijenli solunum yapmasını sağlar.
  - Renkli ve renksiz çeşitleri vardır ve yalnız bitki hücrelerinde bulunurlar.
  Yukarıda özelliği verilmeyen organel aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ribozom
  B) Golgi Aygıtı
  C) Mitokondri
  D) Plastid
   SEÇ
 7. Hücre çeperi taşıyan, kloroplast bulunduran köşeli bir hücre için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sentrozom bulundurur
  B) Fotosentez yapar
  C) Bitkisel bir hücredir
  D) Lizozom organeli bulundurmaz.
   SEÇ
 8. Canlı hücreler tüm maddeleri içerisine almaz. Ancak belli maddeleri alabilir. Bunun temel sebebi hücre zarının aşağıdaki özelliklerinden hangisidir?
  A) İnce olması
  B) Canlı olması
  C) Esnek olması
  D) Seçici geçirgen olması
   SEÇ
 9. Aşağıda verilen organel ve görevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Lökoplast → Fotosentez yapma
  B) Ribozom → Protein sentezi
  C) Golgi aygıtı → Salgı yapmak
  D) Endoplazmik Retikulum → Madde Taşımak
   SEÇ
 10. Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarının görevlerinden biri değildir?
  A) Hücreyi dış etkilerden korumak
  B) Hücreye belirli bir şekil kazandırmak
  C) Hücreyi dış ortamdan ayırmak
  D) Hücrenin kalıtsal özelliklerini belirlemek
   SEÇ
 11. - Organ
  - Hücre
  - Sistem
  - Doku
  Organizmayı (canlıyı) meydana getiren yapıları küçükten büyüğe doğru sıralarsak aşağıdakilerden hangisi bu sıralamada üçüncü sırada yer alır?
  A) Hücre
  B) Doku
  C) Organ
  D) Sistem
   SEÇ
 12. I. Yaprak
  II. Gövde
  III. Kök ucu
  Bitkilerde boyuna büyümeyi sağlayan doku(sürgen doku) yukarıdaki yapılardan hangilerinde bulunur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 13. Hücrenin tüm kalıtsal özelliğini içinde barındıran DNA molekülü, gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde aşağıdaki yapılardan hangisinde yer alır?
  A) Hücre zarı
  B) Hücre çeperi
  C) Çekirdek
  D) Sitoplazma
   SEÇ
 14. Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisinin sayıca çok olması beklenir?
  A) Mitokondri
  B) Lizozom
  C) Ribozom
  D) Golgi aygıtı
   SEÇ
 15. Aşağıda verilen doku çeşitlerinden hangisinin görevi, bitkilerde madde taşınmasını sağlamak?
  A) Destek doku
  B) Salgı doku
  C) İletim doku
  D) Sürgen doku
   SEÇ
 16. Bir öğrenci soğan zarından aldığı parçayı ve kendi yanağın iç tarafından aldığı parçayı mikroskop altında sıra ile inceler ise, I. örnekte gördüğü yapılardan hangisini II. Örnekte göremez?
  A) Hücre zarı
  B) Sitoplazma
  C) Çekirdek
  D) Hücre çeperi
   SEÇ
 17. Canlıda aynı dokuda bulunan hücreler için,
  I. Şekil
  II. Görev
  III. Organel çeşidi
  Özelliklerinden hangilerinin aynı olduğu söylenebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 18. Aşağıda verilen özellikler hangisi hücre zarı ve çeperi için ortaktır?
  A) Canlı olma
  B) Koruyucu olma
  C) Seçici olma
  D) Esnek ve ince olma
   SEÇ
 19. 1. mitokondri a. artıkları depolar
  2. koful b. oksijenli solunum yapar
  3. ribozom c. salgı yapar
  4. sentrozom d. protein üretir
  Yukarıda bazı organeller numaralar ile belirtilmiştir. Bu organelleri karşılarında verilen görevler ile eşleştirirsek aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?
  A) 1 – b
  B) 3 – d
  C) 2 – a
  D) 4 – c
   SEÇ
 20. Aşağıdaki organellerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur?
  A) Kloroplast
  B) Koful
  C) Sentrozom
  D) Lizozom
   SEÇ