ANA SAYFA

2.Dönem 3.Yazılı Testi

1 / 20
 1. “Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar...” (Bakara suresi, 4. ayet)
  Bu ayet aşağıdakilerden hangisine inanmayı zorunlu kılar?
  A) Bütün ilahi kitapların Allah’tan geldiğine
  B) Peygamberlerin üstün özelliklere sahip olduğuna
  C) Hz. Muhammed’in bütün peygamberlerden üstün olduğuna
  D) İlahi kitapların asıllarının korunduğuna
   SEÇ
 2. “İnsanlara hidayet (Kur’an) geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah, bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi? demeleri engel olmuştur. Şunu söyle: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik. ...” (İsra suresi, 94-95. ayetler)
  Bu ayetlerde vurgulanmak istenen asıl husus aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kimi insanların iman etmedikleri
  B) Peygamberlerin insanlardan seçildiği
  C) Allah’ın peygamberlere vahiy gönderdiği
  D) İnsanların peygamberlerden mucize bekledikleri
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi “Allah niçin vahiy göndermiştir?” sorusuna cevap oluşturmaz?
  A) İnsanlarla iletişim kurmak için
  B) Yaratılışın amacını bildirmek için
  C) Ahiret hayatı hakkında bilgi vermek için
  D) Evrenin yasalarını açıklamak için
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Akıllı ve zeki olmak
  B) Günah işlemekten kaçınmak
  C) Tebliğ görevini eksiksiz yapmak
  D) Gelen vahiyleri kitap hâline getirmek
   SEÇ
 5. Aşağıda verilen “kutsal kitap-peygamber” eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
  A) İncil - Hz. İsa
  B) Tevrat - Hz. Musa
  C) Zebur - Hz. İbrahim
  D) Kur’an - Hz. Muhammed
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıklarından biridir?
  A) Başka inanç sahiplerine hoşgörülü olmak
  B) İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmak
  C) Yoksulları gözetmek
  D) Yaratanla ilişkiyi güçlendirmek
   SEÇ
 7. Bayram namazının ikinci rekâtında, ayakta iken ilk olarak ne okunur?
  A) Sübhaneke
  B) Zammı sure
  C) Fatiha
  D) Üç defa tekbir
   SEÇ
 8. Namaz vaktini bildiren ezanın dışında, iç ezanın okunduğu namaz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bayram namazı
  B) Teravih namazı
  C) Cuma namazı
  D) Cenaze namazı
   SEÇ
 9. Mescid-i Nebi’nin Peygamberimiz (s.a.v.) dönemindeki işlevi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) İbadet yeridir.
  B) Toplumsal sorunların görüşüldüğü yerdir.
  C) Yabancı konuk ve elçilerin ağırlandığı yerdir.
  D) Kıble olarak yönelinen yerdir.
   SEÇ
 10. Mescid-i Nebevi’nin yanında inşa edilen ve İslamın ilk eğitim-öğretim merkezi olarak kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Darü’-l Erkam
  B) Suffe
  C) Hicr
  D) Hatim
   SEÇ
 11. VEDA HUTBESİ
  • Ey insanlar! Sizin kadınlarınız üzerinde kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.
  • Kanlarınız ve mallarınız, Allah’a kavuşacağınız güne kadar dokunulmazdır.
  • Rabb’iniz birdir, babanız birdir... Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur.
  Veda Hutbesi’nde yer alan bu ifadelerde aşağıdaki evrensel ilkelerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Can ve mal güvenliği
  B) Kadın hakları
  C) Eşitlik
  D) Din ve vicdan özgürlüğü
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen konulardan biri değildir?
  A) İman
  B) İbadet
  C) Ahlak
  D) Bilimsel teoriler
   SEÇ
 13. Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek, boyun eğmek ve kulluk etmek anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahlak
  B) İnanç
  C) İbadet
  D) İslam
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de geçen bir kıssa değildir?
  A) Ashab-ı Kehf
  B) Ashab-ı Uhdud
  C) Babil Sürgünü
  D) Zülkarneyn
   SEÇ
 15. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi İslam’ı kabul eden devletler arasında yer almaz?
  A) Göktürkler
  B) Karahanlılar
  C) İtil Volga Bulgar Devleti
  D) Büyük Selçuklu Devleti
   SEÇ
 16. • Özbekistan’ın Semerkant şehrinde doğmuştur. • Kitabu’t-Tevhid ve Tevilatü’l-Kur’an, eserlerinden bazılarıdır. • İslam dininin inanç esasları alanında kurduğu mezhep Türkler arasında yaygındır. Hakkında bilgi verilen ilim adamı ve mezhep kurucusu kimdir?
  A) İmam Ebu Hanife
  B) İmam Maturidî
  C) İmam Şafiî
  D) İmam Eşarî
   SEÇ
 17. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Yesevî’ye aittir?
  A) Divan-ı Hikmet
  B) Fıkhu’l-Ekber
  C) Vesiletü’n-Necât
  D) Kitabü’l-Makâlât
   SEÇ
 18. Türkler ve Müslümanlar arasındaki ilk yakınlaşma aşağıdaki hangi olaydan sonra başlamıştır?
  A) Malazgirt Savaşı
  B) Talas Savaşı
  C) Selçuklu Devleti’nin kurulması
  D) Emevilerin Azerbaycan’ı ele geçirmesi
   SEÇ
 19. Hacı Bektaş Veli’nin hikmetli sözlerinin manzum olarak söylendiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mesnevi
  B) Makâlât
  C) Divan-ı Hikmet
  D) er-Risale
   SEÇ
 20. I- Ülkemizde Hz. Muhammed’in doğumunun miladi yıldönümü “Kutlu Doğum Haftası” adı altında çeşitli etkinliklerle kutlanır.
  II- Halkımız Hz. Muhammed’den söz ederken “Hazreti”, “Aleyhisselam” gibi saygı ifadelerini kullanır.
  III- “Muhammed (s.a.v.)” yazılı levhalarla cami ve evlerimiz süslenir.
  Yukarıda verilen bilgilerin tümünden çıkartılacak ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kültürümüzde peygamber sevgisinin önemli bir yeri vardır.
  B) Atalarımız, başta şiir olmak üzere sanata büyük önem vermişlerdir.
  C) Son peygamber Hz. Muhammed’in yolu izlenmelidir.
  D) Müslümanların kültür ve sanat tarihine çok önemli katkıları olmuştur.
   SEÇ