ANA SAYFA

İSLAMİYET VE TÜRKLER
1. TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU
2. TÜRKLER ARASINDA İSLAM’IN YAYILMASINDA ETKİLİ OLAN bAZI ŞAhSİYETLER
2.1. Ebu hanife
2.2. Maturidî
2.3. Ali er-Rıza
2.4. Ahmet Yesevî
2.5. Ahi Evran
2.6. hacı bektaş veli
2.7. Mevlana Celâleddin-i Rumi
2.8. Yunus Emre
3. TÜRKLERDE PEYgAMbER vE EhL-İ bEYT SEvgİSİ
4. TÜRKLERİN İSLAM MEDENİYETİNE KATKILARI
5. TÜRKLERİN bİLİME KATKILARI

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden birisi değildir?
  A) İtil Volga Bulgar Devleti
  B) Karahanlılar
  C) Osmanlı Devleti
  D) Gazneliler
   SEÇ
 2. Asıl adı Ebu Mansur’dur. 852 yılında bugün Özbekistan sınırları içinde olan Semerkant şehrinin yakınlarında bir kasabada doğmuştur. ”Kitabu’t-Tevhit”, “Te’vilatü’l-Kur’an“ ve ”Kitabü’l-Makâlât” adlı eserleri olan din âliminin adı nedir?
  A) Ebu Hanife
  B) Maturidi
  C) Eş’ari
  D) Şafii
   SEÇ
 3. Türkistan’da ”Hazreti Türkistan” (Türkistan’ın büyüğü) diye bilinen âlim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hoca Ahmet Yesevi
  B) Mevlana
  C) Ahi Evran
  D) Yunus Emre
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da esnaf ve sanatkârlar arasında dayanışmayı sağlayan bir teşkilattır?
  A) Bektaşilik
  B) Mevlevilik
  C) Ahilik
  D) Yesevilik
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın eseridir?
  A) Mesnevi
  B) Makâlât
  C) Er-Risale
  D) Divan-ı Hikmet
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkler arasında İslam’ın yayılmasında etkili olan aynı zamanda ehl-i beytten olan şahsiyetlerden biridir?
  A)
  A) Maturidi
  B) Ali er-Rıza
  C) Hoca Ahmet Yesevi
  D) Yunus Emre
   SEÇ
 7. Uluğ Bey’in ”Zic” adlı eserine şerh yazan ve Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli bilim adamlarından biri olan ünlü astronomi âlimimiz kimdir?
  A) Ebu Hanife
  B) Ali Kuşçu
  C) Hoca Ahmet Yesevi
  D) Yunus Emre
   SEÇ
 8. “ Makalat”adlı eserin yazarı ünlü mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir.
  A) Farabi
  B) Mevlana
  C) Zemahşeri
  D) Hacı Bektaş Veli
   SEÇ
 9. Osmanlı Devletinin Hz. Peygamberin soyundan gelenlerle ilgilenmek ve onlara maaş bağlamak için kurduğu teşkilatın adı nedir?
  A) Nakibü’l-Eşraf
  B) Meclisi Mebusan
  C) Mevlevilik
  D) Bektaşilik
   SEÇ
 10. Muhammed bin Musa el-Harezmi hangi bilim dalı ile uğraşmıştır?
  A) Tıp
  B) Kimya
  C) Matematik
  D) Astronomi
   SEÇ