ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Malazgirt Savaşı öncesi Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınlarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bizans’a İslamiyeti yaymak
  B) Anadolu’yu yakından tanımak
  C) Ganimet elde ederek ekonomilerini güçlendirmek
  D) Akdeniz deniz ticaretine hâkim olmak
   SEÇ
 2. Türkiye Tarihi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha sonra gerçekleşmiştir?
  A) Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu hâline gelmesi
  B) Suğdak limanının Selçukluların eline geçmesi
  C) Anadolu’nun Moğol egemenliğine girmesi
  D) Bayburt, Erciş ve Ani kalelerinin fethedilmesi
   SEÇ
 3. Karadeniz ticaretinde önemli rol oynayan Anadolu beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karesioğulları
  B) Candaroğulları
  C) Hamitoğulları
  D) Menteşeoğulları
   SEÇ
 4. 15. yüzyılın başlarında Kara Yülük Osman Bey tarafından kurulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlhanlı
  B) Karakoyunlu
  C) Babür
  D) Akkoyunlu
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşamamıştır?
  A) Yunus Emre
  B) Muhiddin Arabî
  C) Ali Şîr Nevaî
  D) Mevlâna Celaleddin Rumî
   SEÇ
 6. Osmanlı Devleti, 1444 tarihli Edirne – Segedin Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamıştır?
  A) İran
  B) Rusya
  C) Bizans İmparatorluğu
  D) Macaristan
   SEÇ
 7. Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri, aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?
  A) II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle
  B) Mehmet Çelebi’nin yönetimi ele geçirmesiyle
  C) İkinci Kosova Savaşı’nın kazanılmasıyla
  D) Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi II. Murat Dönemi gelişmelerinden biridir?
  A) Mustafa Çelebi İsyanı’nın bastırılması
  B) Çimpe Kalesi’nin ele geçirilmesi
  C) Rumeli Hisarı’nın yaptırılması
  D) Hamitoğullarının elinde bulunan bazı toprakların satın alınması
   SEÇ
 9. Kâr amacıyla yapılan her türlü mal ve hizmet alım satımını kapsayan ekonomik etkinliğe ne ad verilir?
  A) Endüstri
  B) Madencilik
  C) Tarım
  D) Ticaret
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus kaybına neden olmaz?
  A) Salgın hastalıklar
  B) Doğal afetler
  C) İç göçler
  D) Trafik kazaları
   SEÇ
 11. Kara yollarının genellikle doğu - batı yönünde uzanması ülkemizin hangi özelliği ile ilgilidir?
  A) İklimiyle
  B) Dağların uzanışıyla
  C) Toprak yapısıyla
  D) Yarımada oluşuyla
   SEÇ
 12. • Alüvyonlu topraklarda yetişir.
  • Dokuma sanayimizin en önemli ham maddesidir.
  • Gelişme döneminde yüksek sıcaklık ve bol suya ihtiyaç duyar.
  • Yurdumuzda en çok Çukurova, Ege ovaları, Güneydoğu Anadolu ve Antalya ilinde üretimi yapılır.
  Yukarıda başlıca özellikleri verilen tarım bitkisi hangisidir?
  A) Pamuk
  B) Tütün
  C) Pirinç
  D) Ay çiçeği
   SEÇ

 13. Dünyamızın Güneş etrafındaki hareketini gösteren yukarıdaki şekil, tarihlerden hangileri yer değiştirirse doğru olur?
  A) 21 Mart - 23 Eylül
  B) 21 Haziran - 21 Aralık
  C) 23 Eylül - 21 Aralık
  D) 21 Haziran - 23 Eylül
   SEÇ
 14. Aşağıdaki yerlerden hangisi ülkemizde buğday üretiminde ilk sırada yer alır?
  A) Malatya Ovası
  B) Kayseri Ovası
  C) Çukurova
  D) Konya Ovası
   SEÇ
 15. Aşağıdaki turizm değerlerinden hangisinin bulunduğu yer yanlış verilmiştir?
  A) Damlataş mağarası - Alanya
  B) Peri bacaları - Nevşehir
  C) Pamukkale travertenleri - Kayseri
  D) Manavgat ve Kurşunlu şelâleri - Antalya
   SEÇ
 16. Arkadaşlarıyla çıktığı deniz yolculuğu sırasında hep batıya giderek dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kez ispatlayan denizci kimdir?
  A) Macellan
  B) Vasco de Gama
  C) Piri Reis
  D) Kristof Colomb
   SEÇ
 17. • Hürriyet • Eşitlik • Millî Egemenlik • Serbest seçim • Siyasi partiler Yukarıda verilenlerin tümü hangisinin temel ilkeleridir?
  A) Kamuoyunun
  B) Demokrasinin
  C) Milletin
  D) Sivil toplum örgütlerinin
   SEÇ
 18. T.C. Anayasası’nın ilk üç maddesinde hangisi belirtilmiştir?
  A) Vatandaşların hak ve görevleri
  B) Devletin temel amaç ve görevleri
  C) Devletimizin değiştirilemez nitelikleri
  D) Yasama, yürütme, yargı yetkileri ve görevleri
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerin hangisinde vatandaşlık hak ve hürriyetleri birlikte verilmiştir?
  A) Kanunlara uymak - dini inanç hürriyeti
  B) Seçme seçilme hakkı - kanunlara uymak
  C) Konut dokunulmazlığı hakkı- vergi vermek
  D) Eğitim ve öğretim hakkı - haberleşme hürriyeti
   SEÇ
 20. Kaliteli ürün elde edilir. Elde edilen kaliteli ürün iç ve dış pazarlarda alıcı bulur. Bunun sonucunda ülke ekonomisi gelişir. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olur?
  A) Nitelikli eleman yetiştirilmesi
  B) Kamuoyunun bilinçli olması
  C) Vatandaşların toplum kurallarına uygun davranması
  D) İnsanların zor günlerinde birbirlerine yardımcı olması
   SEÇ