7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme Testi

29 Mart 20220Yazar:testimiz.com

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme

 

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme

TEBRİKLER.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Deneme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğu düşüncesini dile getirmiş ve aynı zamanda ilk kez Dünya’nın Gü neş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmıştır?
A
Aristo
B
Tales
C
Galileo
D
Pisagor
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Kimya, fizik ve astronomi bilimlerindeki çalışmalarıyla ölçü ve tartı aletlerine yaptığı katkılarla tanınan bir bilim insanıdır. Hassas terazilerin mucidi olarak ta bilinir?
A
Cezeri
B
Harezmi
C
Biruni
D
Hazini
Soru 3
1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A
Çocuk ölümlerinin az olmasına
B
Göçle gelenlerin çoğalmasına
C
Evli nüfusun fazla olmasına
D
Doğum oranının yüksek olmasına
Soru 4
Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.

Bu medeniyetlerin,

I. Krallıkla yönetiliyor olmaları

II. Coğrafi koşulları bakımından yaşamaya uygun olmaları

III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları

özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
II ve III
Soru 5
Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı'na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır.Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A
Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
B
Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
C
Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı
D
Hıristiyan gençlerin devşirildiği
Soru 6
“M.Ö. 3000’de Mısırlılar resimleri simgeleştirerek yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır.” Mısırlılar tarafından bulunarak kullanılan yazı türü hangisidir?
A
Latin alfabesi
B
Hiyeroglif
C
Papirüs
D
Çivi yazısı
Soru 7
Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?
A
Fenikeli denizcilerin camı bulması
B
Ağır yüklerin taşınması için tekerleğin ve devamında at arabalarının yapılması
C
Çinlilerin eğlencelerde havai fişek kullanması
D
İstanbul’un Fethi ile bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi
Soru 8
Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A
Konut yapımının hızlanmasının
B
Doğumların artmasının
C
Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
D
Ölümlerin azalmasının
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Latin alfabesi de dâhil günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenikelilere dayanmaktadır.
B
Sümerlere ait yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan Fenike alfabesini oluşturulmuştur.
C
Fenikeliler sesli harfler ekleyerek Latin alfabesini oluşturmuşlardır.
D
Günümüzde kullanılan yazı sistemlerinin oluşmasında Fenikelilerin büyük rolü vardır.
Soru 10
M.Ö. Mısır’ da ;

-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması

-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi

-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi

Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?
A
Geometri
B
Tıp
C
Astronomi
D
Matematik
Soru 11
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir?
A
Cezeri
B
Biruni
C
Harezmi
D
Hazini
Soru 12
Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir.

Bu uygulama ile;

I. Üretimi denetlemek

II. Devlete asker yetiştirmek

III.Toprakları değerlendirmek

yargılarından hangileri amaçlanmıştır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi felsefe alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle insanlık tarihinin en büyük filozoarından biri olarak kabul edilmiştir?
A
Hazini
B
Cezeri
C
Biruni
D
Farabi
Soru 14
Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?
A
İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi
B
Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
C
Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması
D
Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması
Soru 15
“Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotamya’da bulunan çivi yazısıdır.” Çivi yazısı kimler tarafında bulunmuş ve kullanılmıştır?
A
Babiller
B
Lidyalılar
C
Sümerler
D
Asurlar
Soru 16
Osmanlı Devleti 'nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçerilerin evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.

Buna göre;

I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek

II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak

III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek

gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
II ve III
Soru 17
“Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. Bu haritada İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermiştir. Bu haritayı çizerken faydalandığı haritalara göre hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına çok yakındır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bilim adamı hangisidir?
A
Katip Çelebi
B
Farabi
C
Piri Reis
D
Ali Kuşçu
Soru 18
Dünya’nın yuvarlak olduğuna dair ortaya atılan görüşleri bilimsel olarak ispatlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Pisagor
B
Aristo
C
Galileo
D
Macellan
Soru 19
“Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuşlardır. Geliştirdikleri 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.” Günümüzde kullandığımız Latin alfabesi kimler tarafından bulunmuştur?
A
Sümerler
B
Mısırlılar
C
Romalılar
D
Yunanlılar
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiş tıp bilimcisi ve filozoftur?
A
İbn Sina
B
Katip Çelebi
C
Hazini
D
Ali Kuşçu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön