7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Testi

29 Mart 20220Yazar:testimiz.com

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı

 

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı

TEBRİKLER.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yazının bulunmasıyla birlikte tarih kayıt altına alınmaya başlamıştır. Böylece insanlar var olan bilgilerini unutmamanın ve bunu sonraki nesillerle paylaşmaya başlamıştır. Buna göre yazının bulunmasının aşağıdakilerden hangisini engellediği söylenebilir? 
A
Geçmişin detaylı incelenebilmesini
B
Bilgi birikiminin zamanla unutulmasını
C
Günümüz medeniyetinin oluşmasını
D
Yeni bilgiler elde edilmesini
Soru 2
Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu'nun bulunduğunu öğrenince, törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, "Ali Kuşçu, Uzun Hasan'ın elçisi değil, bilginin güneşidir." demiştiBuna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Elçi karşılamaları hep törenle olmaktadır.
B
Fatih bilime ve bilim adamlarına önem vermektedir.
C
Fatih Akkoyunlularla dost ilişki kurmak için elçilere iyi davrandı.
D
Fatih bu elçi heyetinin Uzun Hasan tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.
Soru 3
“Mezopotamya’da öğrenciler kil tabletlere yazılı metinlerden faydalanıyorlardı. Ayrıca varlıklı ailelerin evinde kil tabletlerden oluşan önemli ticari belgelerini sakladıkları özel bölümler vardı. Tarihin ilk kütüphanesi de Ninova’da bu tabletlerden oluşturulmuştur.” Tarihte bilinen ilk kütüphane kimler tarafından oluşturulmuştur?
A
Sümerler
B
Asurlular
C
Mısırlılar
D
Babiller
Soru 4
Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?
A
Doğumların artmasının
B
Konut yapımının hızlanmasının
C
Ölümlerin azalmasının
D
Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
Soru 5
El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisaya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi'ye borçluyuz..Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Türk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.
B
Coğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim dallarıdır.
C
Matematik biliminin temelleri sadece batılı bilginler tarafından atılmıştır.
D
Sıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadığı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.
Soru 6
Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?
A
Karamsar
B
Sorgulayıcı
C
Meraklı
D
Araştırmacı
Soru 7
Belki yazı yazmak için kullanılan araçlar değişti ama yazının amacı aynı kaldıBuna göre yazının kullanılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Düşüncelerin ortaya çıkmasını engelleme
B
Hesapları kayıt altına alma
C
Bilgi ve tecrübelerin aktarılması
D
Duyguların paylaşılması
Soru 8
“Ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. Bu haritada İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermiştir. Bu haritayı çizerken faydalandığı haritalara göre hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına çok yakındır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan bilim adamı hangisidir?
A
Piri Reis
B
Katip Çelebi
C
Ali Kuşçu
D
Farabi
Soru 9
“Eski Mısırlılar yazı yazmak için kağıdı icat ederek insanların işlerini kolaylaştırmışlardır. Nil Nehri kıyılarında yetişen bir bitkiyi iğneye benzeyen bir aletle şeritler hâlinde soyuyorlar, sonra da bu şeritleri bir kalıpta dikey ve yatay olarak hasır örer gibi yapıştırıyorlardı. Kuruyan kalıplar fildişi ile parlatılıp satışa sunuluyordu. Katlandığında kırıldığından ancak üst üste istiflenerek saklanabiliyordu.” Bu metne göre kağıdı Mısırlıların icat ettiğini söyleyebiliriz. İcat edilen ilk kağıt hangisidir?
A
Deri
B
Parşömen
C
İpek kağıt
D
Papirüs
Soru 10
"Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa haline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldik."

Bu durumun,

I. Basılan kitap sayısında artış yaşanması

II. Kitapların daha ucuza mal edilmesi

III.Bilgi seviyesinin yükselmesi

sonuçlarından hangisi ya da hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 11
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir?
A
Harezmi
B
Hazini
C
Biruni
D
Cezeri
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi felsefe alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle insanlık tarihinin en büyük filozoarından biri olarak kabul edilmiştir?
A
Hazini
B
Farabi
C
Biruni
D
Cezeri
Soru 13
Yazı MÖ 3500 yıllarında Sümerler tarafından bulunmuş ve buradan göçler savaşlar ve ticaret aracılığı ile çeşitli toplumlara yayılmıştır.Yazının bulunmasının ve kullanılmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A
Tarihin kayıt altına alınması
B
Bilgi aktarımının kolaylaşması
C
Geçmişe ait daha güvenilir bilgilere ulaşılması
D
Savaşların ve göçlerin daha fazla olması
Soru 14
Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?
A
İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi
B
Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması
C
Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
D
Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kütle çekim kanununa bağlı değildir?
A
Dünya üzerinde hep aynı yöne gidildiğinde yine aynı yere gelinmesi.
B
Okyanustaki gelgit olayları
C
Gezegenler belli bir yörüngede hareket etmesi.
D
Dünya saatte yüzlerce kilometre hızla, topaç gibi dönerken uzaya fırlamaması.
Soru 16
Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve İbni Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
İslam dünyasında bilimsel gelişmeler desteklenmiştir.
B
İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
C
Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir.
D
İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
Soru 17
16. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane' de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
B
Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin
C
Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
D
Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
Soru 18

-Matbaanın icadı

-Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi

-Buhar makinesinin icadı

-Kütle çekim kanunun keşfedilmesi

Yukarıda XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bazıları verilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerle doğrudan ilişkili değildir?
A
Uzaya giden araçların yakıt tasarrufu yapması sağlanmıştır.
B
İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
C
Dünyada savaşlar azalmıştır.
D
Üretim teknolojisi gelişmiş ve seri üretime geçilmiştir.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?
A
Mimarî
B
Endüstri
C
Maden
D
Turizm
Soru 20
1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A
Göçle gelenlerin çoğalmasına
B
Doğum oranının yüksek olmasına
C
Çocuk ölümlerinin az olmasına
D
Evli nüfusun fazla olmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön