7. Sınıf Çevremle İletişim Kurabiliyorum Test

11 Eylül 2023 0 By testimiz.com

7. Sınıf Çevremle İletişim Kurabiliyorum

Test Çöz

 


Soru 1
Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan Genel Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık sağlamaktadır. Bu durum Genel Ağ üzerinden hangi eğitim anlayışını ortaya çıkarmıştır?
A) e-eğitim
B) e-okul
C) e-devlet
D) e-müfredat
Soru 2
“Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.
B) Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.
C) Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.
D) Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.
Soru 3
Gazete, dergi, radyo, televizyon ve Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan terim hangisidir?
A) Haberleşme
B) Medya
C) Etkileşim
D) İletişim


Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi eski iletişim araç ya da yöntemlerinden birisi değildir?
A) Papirüs
B) Tellal
C) Gazete
D) Duman
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Günümüz toplumunda medya araçlarının iletileri işitsel ve görsel olarak aktarması medyanın etkisini artırmaktadır.
B) Olaylardan haberdar olmak, toplumsal gelişmelere uzak kalmamak veya eğlenmek için medya sürekli takip edilmektedir.
C) Medya, doğal olarak insanların düşüncelerini, kararlarını ve davranışlarını etkilemektedir.
D) Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolü, her geçen gün azalmaktadır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi medyanın özelliklerinden birisi değildir?
A) Cep telefonları medyanın gelişmesini en çok etkileyen temel unsurdur.
B) Genel Ağ’ın getirdiği özgür ve geniş alan kitlelerin seslerini duyurmasını kolaylaştırmıştır.
C) Sosyal iletişim ve etkileşim gücü artmıştır.
D) Teknolojik gelişmeler günümüzde “sosyal medya” ve “dijital medya” kavramlarını ortaya çıkarmıştır.
Soru 7
İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?
A) Empati
B) Sempati
C) Terapi
D) Telepati
Soru 8
Günümüzde Genel Ağ, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkânı sunmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?
A) Bireylerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağlamıştır.
B) Teknolojik gelişmelerin hızlanmasını sağlamıştır.
C) Üretimin artmasında katkı sağlamıştır.
D) Bilgi alış-verişini yavaşlatmıştır.
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?
A) Biraz daha çalışırsan daha başarılı olabilirsin.
B) Kardeşinle sürekli kavga ediyorsun.
C) Benimle her zaman bağırarak konuşuyorsun.
D) Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun!


Soru 10


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.
B) Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.
C) Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak kabul ettirmeye çalışır.
D) “Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ben dili kullanılmıştır?
A) Derslerine hiç çalışmıyorsun!
B) Boş zamanlarında telefonunla oynayabilirsin.
C) Hiçbir zaman yemeğini bitirmiyorsun!
D) Beni hiç dinlemiyorsun.
Soru 12
“Medya sosyal, ekonomik ve eğitim yaşantımızda köklü değişimler meydana getirdiği gibi kültürümüzü de etkilemiştir. Medyanın görsel, işitsel yayınları kültürel değişimlere neden olduğu gibi farklı kültürler arasındaki etkileşimi de arttırmaktadır. İletişimin dünyada yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum kültürel alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yolunu açmıştır.” Yukarıdaki anlatımdan hangi sonuca ulaşamayız?
A) Medya, eğitim yaşantımıza katkı sağlar.
B) Medya, sosyal yönden yalnızlaşmaya neden olur.
C) Medya kültürel gelişmelere katkı sağlar.
D) Medya ekonomik alanda katkı sağlar.