7.Sınıf Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri Testimiz

12 Ocak 2022 0 By testimiz.com

Soru 1
“Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız verilmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?
A) IV. Murad
B) III. Selim
C) I. Ahmed
D) Sultan II. Mahmud
Soru 2
Tanzimat Fermanı ile başlayıp I. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren döneme ne ad verilir?
A) Lale Devri
B) Tanzimat Dönemi
C) Meşrutiyet Dönemi
D) Aydınlanma Dönemi
Soru 3
XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A) Ziraat Bankası
B) Posta Nezareti
C) Duyun-u Umumiye İdaresi
D) Karaköy-Taksim metrosu
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinde yabancı devletlerin ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılıklarını kuvvetlendirmek amaçlanmıştır?
A) I.Meşrutiyet
B) II.Meşrutiyet
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yapılan yeniliklerden birisi değildir?
A) İlk demir yolu hattı İzmir-Aydın arasında yapıldı.
B) Beykoz ve Kâğıthane kâğıt fabrikaları ile Yıldız Çini Fabrikası açıldı.
C) İlk şeker fabrikaları kuruldu.
D) Modern matbaa aletleri getirildi.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir?
A) İlk Osmanlı matbaası kurulmuştur.
B) İtfaiye teşkilatı kurulmuştur.
C) İlk kütüphaneler açıldı.
D) İlk kez “çiçek aşısı” uygulanmıştır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda hukuk alanında yayınlanan maddelerden birisidir?
A) Herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyulması.
B) Özel mülkiyet hakkı verilmesi.
C) Herkesin kanun önünde eşit olması.
D) Askerlik işlerinin belli esaslara bağlanması.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir?
A) İlk matbaa kuruldu.
B) İlk kez çiçek aşısı uygulandı.
C) Yalova’da kâğıt fabrikası açıldı.
D) Çini fabrikası kuruldu.
Soru 9
Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Avrupa’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybetmiştir?
A) Osmanlı- Rus Savaşı
B) Balkan Savaşları
C) Viyana Kuşatması
D) Kanal Harekâtı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir?
A) Özellikle Fransızlarla iyi ilişkiler kurulmuştur.
B) Avrupa’da geçici elçilikler oluşturulmuştur.
C) Osmanlı sömürgecilik yarışına girmiştir.
D) Çini atölyeleri açılmıştır.
Soru 11
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sultan II. Mahmud döneminde olmamıştır?
A) Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yeniliklerin yapılması.
B) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırılması.
C) Klasik eğitim veren okulların dışında Avrupa tarzında yeni okullar açılması.
D) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergilerinin indirilmesi.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin vergi ve ticaret gelirleri azalmasına neden olmuştur?
A) Fransız İhtilalı
B) Sömürgecilik Yarışı
C) Sanayi İnkılâbı
D) Coğrafi Keşifler