7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Konu Testi

20 Ekim 2021 1 By testimiz.com

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine

TEBRİKLER.

7.Sınıf Beylikten Cihan Devletine

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur?
A
İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir’in alınması
B
Kösedağ Savaşı
C
Karacahisar’ın fethi
D
Bursa ve İznik’in fethi
Soru 2
Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret Devri hangi padişahtan sonra olmuştur?
A
I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
B
I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
C
II. Murat Dönemi
D
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Soru 3
“Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bundan dolayı topraklarını genişletebilmek için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Cihat olarak nitelendirilen bu mücadele diğer beylikler arasında Osmanlıya olan sempatinin artmasını sağlamıştır. Bu durum doğudan yeni gelen konargöçer Türklerin Osmanlı topraklarını tercih etmelerine neden olmuştur.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A
Psikolojik avantaj
B
Coğrafi avantaj
C
Siyasi avantaj
D
Ekonomik avantaj
Soru 4
Aşağıdaki tarihlerin hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihidir?
A
1258
B
1299
C
1288
D
1452
Soru 5
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?
A
Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.
B
Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.
C
Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.
D
Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.
Soru 6
 • Bursa’yı fethederek başkent yaptı.
 • Bizans’ı Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda yendi.
 • İznik ve İzmit alındı.
 • Karesioğulları Beyliği’ni aldı. Osmanlı Devleti ilk deniz kuvvetine sahip oldu.
 • Çimpe Kalesi alındı. Rumeli’ye geçiş sağlandı.
 • Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.
 • İlk kez divan teşkilatını kurdu.
 • İznik’te ilk medreseyi açtı.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?
A
Osman Bey
B
Ertuğrul Bey
C
Orhan Bey
D
Murat
Soru 7
İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı hangisidir?
A
I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
B
I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
C
II. Murat Dönemi
D
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Soru 8
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.
B
Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.
C
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.
D
Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.
Soru 9
Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu hangisi zamanında kurulmuştur?
A
Osman Bey
B
Ertuğrul Bey
C
Orhan Bey
D
II. Murat
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey döneminde yapılmamıştır?
A
Bursa’yı alınca başkent yaptı.
B
Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.
C
İlk Osmanlı parasını bastırdı.
D
Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı (1302).
Soru 11
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?
A
Koyunhisar Savaşı
B
Ankara Savaşı
C
Malazgirt Savaşı
D
Kösedağ Savaşı
Soru 12
“İskan, kavram olarak beşeri yerleşme anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde uygulanmaya konulmuş bir politikadır. Osmanlı’nın topraklarının genişlemesiyle kazandıkları toprakların kalıcılığını sağlamak için böyle bir politikaya başvurmuştur.”Aşağıda verilen iskan politikası kapsamında yapılanlardan hangisi doğru değildir?
A
Göç eden ailelere toprak verilir ve bir süre vergi alınmazdı.
B
Bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.
C
Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar kılıçtan geçirilirdi.
D
Göçmen aileler seçilirken özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi seçilirdi. Bundaki amaç kan davalarını engellemekti.
Soru 13

■ Fetret Devri’ne son vererek devlette düzeni sağladı.

■ Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir.

■ Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı Venediklilerle yapıldı.

■ Amcası tarafından çıkartılan Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırdı.

■ Kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
B
I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
C
II. Murat Dönemi
D
I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
Soru 14
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
A
Ekonomik avantaj
B
Psikolojik avantaj
C
Coğrafi avantaj
D
Siyasi avantaj
Soru 15
Osmanlı Devletinin Rumenlide edindiği ilk toprak hangisidir?
A
Rumeli Hisarı
B
Anadolu Hisarı
C
Çimpe Kalesi
D
Karacahisar Kalesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?
A
Ertuğrul Bey
B
Osman Bey
C
Süleyman Şah
D
Orhan Bey
Soru 17

■ İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

■ İstanbul’u kurtarmak için gelen Haçlıları Niğbolu Savaşı’nda (1396) yendi.

■ Anadolu’da Osmanlı siyasi birliğini sağladı.

■ İstanbul’u ikinci kez kuşattı.

■ Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.

■ Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A
I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
B
II. Murat Dönemi
C
I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
D
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Soru 18
 • Edirne’yi 1363 yılında alarak başkent yaptı.
 • Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı’nı kazandı.
 • Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya’yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve çevresini aldı.
 • Kosova Savaşı’nda haçlıları yendi (1389). Ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edildi.
 • İlk defa “sultan” unvanını kullandı.
 • İlk defa Tımar Sistemi’ni uyguladı.
 • Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı kurdu.
Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?
A
Orhan Bey
B
Ertuğrul Bey
C
Osman Bey
D
I. Murat
Soru 19
Aşağıda Osman Bey Dönemi’nde beyliğin kurulduğu coğrafyanın bazı özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi olumsuz özelliktir?
A
Kurulduğu bölge önemli ticaret yolları üzerindedir.
B
Bir uç beyliği olarak kurulmuştur.
C
Moğol baskısından uzak konumdadır.
D
Denize kıyısı yoktur.
Soru 20

■ İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.

■ Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.

■ Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.

■ 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

■ 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?
A
I. Mehmed (Çelebi) Dönemi
B
II. Murat Dönemi
C
I. Beyazid (Yıldırım) Dönemi
D
Fatih Sultan Mehmet Dönemi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
“Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle komşuydu. Bundan dolayı topraklarını genişletebilmek için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti ise bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Cihat olarak nitelendirilen bu mücadele diğer beylikler arasında Osmanlıya olan sempatinin artmasını sağlamıştır. Bu durum doğudan yeni gelen konargöçer Türklerin Osmanlı topraklarını tercih etmelerine neden olmuştur.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?
Aşağıda Osman Bey Dönemi’nde beyliğin kurulduğu coğrafyanın bazı özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi olumsuz özelliktir?
Aşağıdaki tarihlerin hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihidir?
Osmanlı Devleti hangi olaydan sonra kurulmuştur?
Osmanlı Devleti’nin Rumenlide edindiği ilk toprak hangisidir?
“İskan, kavram olarak beşeri yerleşme anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminde uygulanmaya konulmuş bir politikadır. Osmanlı’nın topraklarının genişlemesiyle kazandıkları toprakların kalıcılığını sağlamak için böyle bir politikaya başvurmuştur.”Aşağıda verilen iskan politikası kapsamında yapılanlardan hangisi doğru değildir?
Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli ordusu hangisi zamanında kurulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey döneminde yapılmamıştır?
■ İstanbul’u kuşattı fakat alamadı.

■ Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra Macarlarla 1444 yılında Edirne Segedin Antlaşması’nı imzalayarak tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bıraktı.

■ Avrupalı devletler anlaşmayı bozunca oğlunun da ısrarı ile tekrar tahta geçti.

■ 1444 yılında Varna Savaşı’nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.

■ 1448 II. Kosova Savaşı’nda intikam isteyen Haçlıları tekrar yendi. Bu savaş ile Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmadı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?

■ Fetret Devri’ne son vererek devlette düzeni sağladı.

■ Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir.

■ Bu dönemde Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşı Venediklilerle yapıldı.

■ Amcası tarafından çıkartılan Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırdı.

■ Kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?

■ İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

■ İstanbul’u kurtarmak için gelen Haçlıları Niğbolu Savaşı’nda (1396) yendi.

■ Anadolu’da Osmanlı siyasi birliğini sağladı.

■ İstanbul’u ikinci kez kuşattı.

■ Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.

■ Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangi dönemde olmuştur?

 • Bursa’yı fethederek başkent yaptı.
 • Bizans’ı Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda yendi.
 • İznik ve İzmit alındı.
 • Karesioğulları Beyliği’ni aldı. Osmanlı Devleti ilk deniz kuvvetine sahip oldu.
 • Çimpe Kalesi alındı. Rumeli’ye geçiş sağlandı.
 • Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli orduyu kurdu.
 • İlk kez divan teşkilatını kurdu.
 • İznik’te ilk medreseyi açtı.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?

 • Edirne’yi 1363 yılında alarak başkent yaptı.
 • Haçlılar ile yapılan ilk savaş olan Sırpsındığı Savaşı’nı kazandı.
 • Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Kütahya’yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve çevresini aldı.
 • Kosova Savaşı’nda haçlıları yendi (1389). Ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edildi.
 • İlk defa “sultan” unvanını kullandı.
 • İlk defa Tımar Sistemi’ni uyguladı.
 • Devşirme Sistemi’ni ve Yeniçeri Ocağı’nı kurdu.

Yukarıda sıralanan tarihi olaylar hangisi zamanında olmuştur?

İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı hangisidir?
Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret Devri hangi padişahtan sonra olmuştur?