7.Sınıf Sosyal Bilgiler Zaman İçinde Bilim Kendimizi Değerlendiriyoruz Testi

21 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

7.Sınıf Zaman İçinde Bilim

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Zaman İçinde Bilim

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.

Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbni Sina’dır.(980–1037) Orta Çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa Üniversitelerinde okutulmuştur.

Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?

15 yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir

Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri eski Ön Asya’da kullanılmakta olan hece yazısını ve harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır.

Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde

I. Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler

II. Eğitimin gelişmişlik düzeyi

III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri

IV. Farklı Uygarlıkların katkıları

unsurlarından hangisi etkilidir?

(1) Rönesans hareketi 15 yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.

(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.

(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır.

(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir?

Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır?

Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayan ilk çağ uygarlıklarının kurulduğu bölgelerde iklimin yaşamaya elverişli, toprakların tarıma uygun olduğu ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan doğal  kaynakların bol  olduğu görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

M.Ö. Mısır’ da ;

-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması

-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi

-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi

Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?

Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.

Bu medeniyetlerin,

I. Krallıkla yönetiliyor olmaları

II. Coğrafi koşulları bakımından yaşamaya uygun olmaları

III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları

özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?

Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?

8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Birunî, Harezmî, İbni Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in açtırdığı Sahn-ı Seman Medresesi’nde dersler veren matematik bilginidir?

Birûnî; matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji gibi değişik alanlarda çok sayıda eser vermiştir. Eski Yunan medeniyetini ve bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.

Parçada verilen bilgiye göre Birûnî hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  • Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmî, en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Sıfırı matematiğe kazandırdı. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutuldu.

  • İbn-i Sina; tıp, felsefe ve diğer bilimlerdeki çalışmalarıyla tanınır. Özellikle tıp alanında yazmış olduğu “El Kanun-Fi’t Tıp” (Tıp Kanunu) adlı eseri, Doğu ve Batı ülkelerinde uzun yıllar okutulmuştur.

Bu bilgilere göre; aşağıdaki yargılardan hangileri Harezmî ve İbn-i Sina’nın ortak özelliklerindendir?

I- Aynı dönemde yaşamış olmaları

II- Çalışmalarının evrensel nitelik taşımaları

III- Benzer alanlarda eserler vermeleri

IV- Çok yönlü çalışmalar yapmaları

Abbasi halifelerinden Me’mun bir grup bilgini dünya haritası çizdirmek ve coğrafya kitabı yazdırmak için görevlendirdi. Bilginler Marinos’un haritasından ve Batlamyus’un kitabından yararlandılar ve bu kaynaklardaki bir çok yanlışı da düzelttiler.

Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “ İbni Sina”dır.(980–1037) Orta çağ batı dünyasında Avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.

Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?

Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu’nun bulunduğunu öğrenince,  törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, “Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın elçisi değil, bilginin güneşidir.” demişti.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?

El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisaya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi’ye borçluyuz..

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

16.      yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane’ de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?