İNTERAKTİF TESTLER


Geçen ay, yıllık iznimi kullanmak için Side'ye gittim, yoğun geçen bir iş yılının sıkıntısını üzerimden atmak için ideal bir mekân. Gazetecilik gerçekten çok zor bir meslek. Bir de benim gibi köşesinde toplum dertlerine bir nevi doktor, avukat gibi çare bulmak, yol göstermek zorunda olan bir köşe yazarı olsanız. Bu noktada tatilde bile rahat olmazsınız. Öyleki çarşıda, pazarda dolaşırken sizi tanıyan ve sizden yardım bekleyen insanların istekleri sizi bulur. O zaman benim durumumda olan inşaların ne kadar zor bir işle uğraştığı anlaşılır.

1.Yukarıdaki parça, hangi tür yazıdan alınmış olabilir?
A) Sohbet
B) Deneme
C) Hikâye
D) Makale

Ve otların arasından kıvranan, atılan, bükülen, avlanan, yavrularını emziren hayvanları ve cins kuşları gördüler. Coşkun dereleri, ağır başlı büyük nehirleri, köpüre köpüre akan selleri, dumanlı dağ başlarını, yeşil ovaları, sararmış tarlaları gördüler.
2.Parçada kişileştirilen varlık hangisidir?
A) Kuşlar
B) Nehirler
C) Dağlar
D) Tarlalar


3.Kurdun biri, boğazına tasma bağlanmış semiz bir köpek görmüş.
Seni böyle kim bağlayıp besledi? diye sormuş. Köpek:
Avcının biri, demiş. Bunun üzerine kurt:
Dilerim, hiçbir kurt bu hale düşmesin! Böyle ağır bir tasma taşımaktansa, açlık iyidir, demiş.
Yukarıdaki parçanın yazı türü nedir?
A) Fabl
B) Hikâye
C) Ninni
D) Masal

4.Sevda nedir bilmeyen gönüllerdeki kışı İlkbahara çevirir o sıcacık bakışı, Bir kere görenlere binlerce ilham verir Saçlarını çözüp de omzundan bırakışı.
Yukarıdaki dörtlük, konusuna göre hangi şiir çeşidine girer?
A) Lirik
B) Didaktik
C) Epik
D) Pastoral


5.Aşağıdaki eserlerden hangisi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir romanıdır?
A) Sinekli Bakkal
B) Fatih-Harbiye
C) Mai ve Siyah
D) Kiralık Konak

6. Dağıldı birdenbire Alnına düşen saçlar. Birdenbire toprakta bir şeyler kımıldadı. Bir şeyler konuşuyor Karanlıkta ağaçlar
Şiirde kişileştirilen varlık hangisidir?
A) Toprak
B) Saç
C) Ağaçlar
D) Alın

7. Mardin'in yaz gecelerini, dam sefalarını biraz ben de yaşadım. Akşam olunca tatlı, baştan çıkarıcı bir meltem eser, yıldızlar yere bir karış yaklaşır, gece genişler ve gökyüzü bol ışıklı bir denizi andırır. Ve bütün ahali, çoluk çocuk damlardadır. Geceye ve yıldız şavklarına müzikler, gülüşmeler, çocuk çığlıkları karışır. Bir denizi andıran gökyüzünün, gökten fışkıran yıldızların sizi yavaş yavaş semaya doğru çektiğini sanırsınız.
Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Abartma
D) Konuşturma (intak)

8. I. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.
Yukarıdaki dizelerde "ölüm" benzeyen, "gemi" kendisine benzetilendir. Benzeyenin en yoğun hissedildiği dize aşağıdakilerin hangi-sindedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

9. Savaş meydanlarını, kahramanlıkları anlatan şiirler, hangi tür şiirlerdir?
A) Epik
B) Lirik
C) Didaktik
D) Pastoral

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, deneme türünün tanımı yapılmıştır?
A) Bir fikri açıklayıp ispatlamak amacını güden yazılardır.
B) Gazetelerin belli sütunlarında günlük konuların ele alındığı yazılardır.
C) Çeşitli konularda, fikirlerin iddiasızca ileri sürüldüğü yazılardır.
D) Temel konularda, ciddi bir üslupla yazılan yazılardır.

 

11. Yıllar, bir film şeridi gibi, gözlerimin önünden hızla geçti. Annemin söylediği ninniler, baba
mm ilk nasihati, öğretmenimin ilk dersi hâlâ dalından yeni koparılmış al kirazlar gibi hatırımda...
Okumayı ilk öğrendiğim günden beri elimden bırakmadığım kitaplarım. Benim sevgililerim, can dostlarım. İyiliklerini başa kakmayan sessiz bilginler...
Yukarıdaki parçanın yazı türü nedir?
A) Masal
B) Fıkra
C) Anı
D) Gezi Yazısı

12. Gölge dağlar, ışık dağlar Ki kanatsız çıkılamaz Kanatlar söylesin, dinle; Akarsular söylesin, yaz!
Yukarıdaki dörtlükte hangi varlıklar kişileşti-rilmiştir?
A) Dağ-Kanat
B) Gölge-lşık
C) Kanat-Akarsu
D) Işık-Dağ

13. ...Şimdi İskenderun Körfezi loşluk, gölge, duman içinde idi. Üç tarafı yüksek dağlarla örtülü, göle benzeyen kapanık deniz girintilerine özgü bir kuytuluk, karanlık ve durgunluk... Gündüz ki sıcağın buğusu, rüzgâr esmez olunca, suyun üzerine çökmüştü...
Yukarıdaki parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Anı
B) Sohbet
C) Gezi Yazısı
D) Makale

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Roman, belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır.
B) Hikayede olaylar genelde yüzeyseldir
C) Masallarda olaylar tamamen hayal ürünüdür, yer ve zaman belli değildir.
D) Deneme yazarı görüşlerini aktarırken edebi bir dil kullanır.

15. Tahsildar çıkmış da köyleri gezer Elinde kamçısı, fakiri ezer Yorganı, döşeği mezatta gezer Hasırdan serilir çulumuz bizim
Yukarıdaki dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer?
A) Lirik
B) Satirik
C) Epik
D) Didaktik


16. Ey hatırası içimde yemin kadar büyük. Ey bahçesinin hoş günlere açık kapısı Hâlâ rüyalarıma giren ilk göz ağrısı Çocuk alınlarda duyulan sıcak öpücük.
Dörtlüğün altı çizili kısımlarında ne tür kafiye kullanılmıştır?
A) Tam
B) Cinaslı
C) Yarım
D) Zengin

17. Arkadaşını iyi tanı
Arkadaştır tanıtan insanı! Kitabın gibi arkadaşın da, Değişip gider hayat boyunca İkisini de iyi seçmeli; Yer tutacaktır çünkü izleri
Şiirin konusuna göre türü nedir?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Didaktik
D) Epik


18. İstanbul'da doğan Selim İleri, ortaokulu Galatasaray'da okuyup Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, bir süre Hukuk Fakültesine devam etti. Prof. Hasan Hüsnü lleri'nin oğlu olan romancı, istanbul'un eski töreli hayatını yaşayan çevrelerde yetişti. Eserleri, çocukluk ve ilk gençlik çağlarına özleyişle doludur.
Paragrafın yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otobiyografi
B) Bibliyografya
C) Biyografi
D) Anı

19. Ey güzel yuva, biz öksüzler sende, Analı babalı çocuklar olduk; Bir şefkat havası eser bahçende, Kaybolmuş bir sevgi cenneti bulduk.
Yukarıdaki dörtlüğün kafiye şeması hangisidir?
A) a B) a
b b
a c
b b
C) a D) a
b b
b c
a d

20. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmış tır?
A) Otlakçı
B) Falaka
C) Semaver
D) Sinekli Bakkal

 

CEVAPLAR
1. A 2. B 3. A 4. A 5. D 6. C 7. D 8. D 9. A 10. C 11.C 12. C 13. B 14. D 15. C 16. A 17. C 18. B 19. A 20. D

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER