İNTERAKTİF TESTLER


 

1.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk Devletidir?
A)Saltuklular
B)Karamanoğulları
C)Mengücekliler
D)Artuklular

2- Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk Türk halkının doğru bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A) Amasya Genelgesini yayınlamıştır
B) Coğrafi keşifleri başlatmıştır
C) Saltanatı kaldırmıştır
D) Anadolu Ajansını kurmuştur

3- Aşağıdakilerden hangisi yerleşim yeri seçilme sebeplerinden değildir?
A) Sınırların değişmesi
B) Sanayinin gelişmesi
D) Ulaşım imkanlarının olması
D) İklimin elverişli olması

4- Aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan faktörlerden değildir?
A) Etkili dinlememe
B) Dinlerken konuşmama
C) Dinlerken karşısındaki kişiye bakmama
D) Etkili konuşma becerisine sahip olmama

5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özellikleri arasında gösterilemez?
A) Genç nüfus oranının fazla olması
B) Nüfus dağılımının dengesiz olması
C) Sanayi sektöründe çalışan nüfusun tarım sektöründen fazla olması.
D) Kentsel nüfus miktarının kırsal nüfus miktarından fazla olması.

6. Anayasamızın 20. maddesine göre hakim kararı olmadıkça kimsenin telefonu dinlenemez ve mektupları açılıp okunamaz. Anayasamızda yer alan bu madde ile bireyin hangi hakkının korunması amaçlanmaktadır.
A) Çalışma hakkı
B) Özel yaşamın gizliliği hakkı.
C) Dilekçe hakkı
D) Mülkiyet hakkı

7. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımız sırasında iletişim alanında yapılan faaliyetlerden biri değildir?
A)İradeyi Milliye gazetesinin çıkarılması,
B)Anadolu Ajansı kuruldu.
C) Özel televizyonların kurulması teşvik edildi.
D)Hakimiyeti Milliye gazetesi çıkarıldı.

8. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A) Konuşmacıların jest ve mimikleri,
B) Konuşmacıların ses tonu,
C) Anlaşılır kelimelerin seçilmesi,
D) Konuşmacıların birbirine sevgiyle yaklaşmaları

9. Yüzölçümleri aynı olan aşağıdaki kentlerin hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır? I: 20.000 Kişi, II. 5.000 Kişi III. 25.000 Kişi IV. 25.000 Kişi
A) I
B)II
C) III.
D) IV

10. Ürgüp’ün yaz ve kış nüfus sayılarında farklılık görülmektedir. Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde Ürgüp’teki nüfus hareketliliğine benzer bir olay görülmektedir?
A) Adana ili’nin nüfusunun pamuk toplama zamanı artması,
B) Eskişehir İli’nin okullar açıldığında nüfusunun artış göstermesi,
C) Fethiye’nin yazın nüfusunun artması,
D) Rize’de çay toplama zamanın nüfusun artış göstermesi

 

11. Aşağıdakilerden hangisi göç olayının sebepleri arasında en önemli nedeni oluşturur?
A) Ekonomik sebepler,
B) Şehirlerde hizmet sektörünün gelişmiş olması,
C) Doğal afetler
D) Savaşlar

12. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık haklarımızdan değildir?
A) Eğitim Öğretim Hakkı
B) Askerlik Yapmak
C) Özel Hayatın Gizliliği
D)Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

13.Aşağıdakilerden hangisi,bireyler arası iletişimi engelleyen ifade biçimlerinden biri değildir?
A) Sen kendini ne sanıyorsun
B) Ben sana demiştim
C) Bu işi yapabileceğini biliyordum
D) Her zaman benim fikirlerime katılmalısın

14.Bazen ağzımızdan bir ses çıkmasa da karşımızdaki bizi anlayabilir.Bu iletişim şekli “Sözsüz Mesajlar” olarak da adlandırılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iletişimde yer alan sözsüz mesajlardan biri değildir?
A) Jest ve mimikler
B) Kaş göz işaretleri
C) El kol hareketleri
D) Alçak sesle fısıldama

15.Yasanın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartını ihlal eden, yayın ilkelerine ve yasada belirtilen konulara aykırı yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir?
A) RTÜK
B) TDK
C) TTK
D) TEMA

16- Aşağıdakilerden hangisi haçlı seferlerinin ekonomik sonuçlarındandır?
A)Kiliseye ve Papa ya olan inancın azalması
B)Türklerin Avrupa ya ilerleyişinin gecikmesi
C)Avrupa da derebeylik sisteminin zayıflaması
D)Akdeniz limanları önem kazanması ve ticaretin canlanması

17.-Öğretmen: 2000 yılı nüfus sayımına göre Ege bölgesi 8 938 6, Güneydoğu Anadolu bölgesi ise 6 8 19 kişidir. Bu verilere göre hangisi daha yoğun nüfusludur? -İbrahim: Tabi ki Ege Bölgesi öğretmenim. -Öğretmen: Nedenini açıklayabilir misin? -İbrahim; Çünkü Ege Bölgesinin nüfusu Güneydoğu Anadolu’dan daha fazladır öğretmenim. Yukarıda öğretmeniyle İbrahim arasında geçen konuşmada İbrahim’in öğretmene verdiği cevap doğru mudur, neden?
A) Evet doğrudur; çünkü bir yerin nüfusu aynı zamanda oranın nüfus yoğunluğudur.
B) Hayır doğru değildir; çünkü nüfusu az olan yerin nüfus yoğunluğu daha fazladır.
C) Hayır, doğru değildir; çünkü nüfus yoğunluğu hesaplanırken bölgenin yüzölçümü de dikkate alınmalıdır.
D) Evet, doğrudur; çünkü nüfusu fazla olan yerin nüfus yoğunluğu da fazladır.

18..Aşağıdaki yerlerden hangisinde yerleşme özgürlüğü kısıtlanmaz?
A) Devlet arazisine yapılan yerleşme
B) Tarihi eserlerin bulunduğu yere yapılan yerleşme
C) Halk sağlığını tehlikeye düşüren yerlere yapılan yerleşme
D) İnsanların kendi tapulu yerine yaptığı yerleşme

19. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biridir?
A)Konuşurken güler yüzlü olmak
B)İyi bir dinleyici olmak.
C)Dinleyici ile göz teması kurmak.
D)Konuya önyargılı yaklaşmak.

20..Aşağıdaki konuşma şekillerinden hangisi iletişimi engeller?
A)Sen zaten hep böyle yaparsın
B)Sürekli eve geç gelmen beni meraklandırıyor
C)Derste parmak kaldırmadan konuşmanız ders işlemimizi engelliyor.
D)Benden aldığın kitabı vaktinde geri vermediğin için ödevimi yetiştiremedim.

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER