İNTERAKTİF TESTLER

1-.Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır?
A)Zonguldak
B) Manisa
C) Aydın
D) Adana

2-.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmaları alanında yer almaz?
A)Hakimiyeti Milliye
B) Son Havadis
C)İradiyei Milliye
D) Anadolu Ajansı

3- Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?
A)Savaş
B) Sıkıyönetim
C) Olağanüstü hal
D) Nüfus sayımı

4- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A) Dinleme
B) Vücut hareketleri
C) Ses tonu
D) İstediği zaman konuşma

5- Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir?
A) Sinema
B) Panel
C) Gazete
D) Tiyatro

6- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Basın, kamuoyu oluşmasında etkilidir.
B) Bir ülkede basın-yayın kuruluşlarının çok olması, o ülkede basın özgürlüğü olduğunu gösterir.
C) Basın-yayın kuruluşlarının temel amaçlarından biri de halkı bilgilendirmektir.
D) Toplumun hür ve doğru haber alması için basın özgürlüğünün olması gerekir.

7-Aşağıdaki illerden hangisi en az göç veren iller arasındadır ?
A) Adana
B) Kastamonu
C) Yozgat
D)Bingöl

8-Ülkemiz nüfus yapısı aşağıdaki ifadelerden hangisine uygundur ? a – Yaşlı
B)Çok yaşlı
C) Orta yaşlı
D)Genç

9-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide olması gereken davranışlarından birisi değildir?
A) Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
B) Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
C) Göz teması kurmamaya özen gösterir
D) Duygu ve düşünceleri anlamaya çalışır.

10- Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen Artıştır. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artışına neden olan etkenlerden birisi değildir?
A) Bir ülkenin dışardan göç alması
B)Doğumların artması
C)Şehirden köylere yapılan göçler
D)Sınır değişiklikleri

 

11-. Aşağıdakilerden hangisi doğru iletişim kurmada etkili değildir?
A) Başkalarının görüşlerine de saygı duymak.
B) Konuşurken karşımızdaki ile göz teması kurm
C) Sadece konuşmayı değil dinlemeyi de bilme .
D) Karşımızdaki kişi konuşurken başka işle uğraşm

12.-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hâkimiyetimilliye gazetesi Atatürk’ün kurduğu gazetedir.
B) İlk kurulan ajans İhlas Haber Ajansıdır.
C) 1927’de Ankara Radyosu yayına başlamıştır.
D) 1927’de telsiz telgraf vericileri hizmete girmiştir.

13-Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih edilmesinde etkili değildir?
A) İş imkanlarının fazla olması
B) Eğitim imkanlarının iyi olması
C) Sağlık hizmetlerinin iyi olması
D) Kalabalık şehir olması

14-Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmıştır?

A) Trabzon
B) Edirne
C) Eskişehir
DH) İzmir

15- En yaygın kullanılan kitle iletişim aracı olan televizyonun olumlu etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Çocukların şiddete eğilim göstermesine yol açması
B) Toplumsallaşmayı sağlaması
C) Dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmesi
D) Küresel sorunlarla ilgili bilgilenme sağlaması

16- Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden dikkat etmek zorunda değildir?
A) Gerçek olmasına
B) Popüler olmasına
C) Toplumu ilgilendirmesine
D) Kamu yararı bulunmasına

17- Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi fazla etkili değildir?
A)Uygun iklim şartları
B)Verimli tarım alanları
C)Endüstrisinin yaygın oluşu
D)Havasının temiz oluşu

18- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığımız kitle iletişim araçlarından biri değildir?
A) İnternet
B) Telgraf
C) Gazete
D) Televizyon

19- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir gelişmedir?
A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Harf İnkılabı’nın gerçekleştirilmesi
C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D) Anadolu Ajansı’nın kurulması

20-“Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler ve el- kol hareketleri ve mimikler çok önemli rol oynar.”diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur?
A)Vücut dilini
C)Göz temasını
B)Konunun özelliğini
D)Mikrofon kullanımını


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER