İNTERAKTİF TESTLER


 

1.Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında halkın gelişmeleri öğrenebilmesi ve takip edebilmesi için kullanılan kaynaklardan en eski alandır?
A)Anadolu Ajansı
B)İrade-i Milliye
C)İstanbul Radyosu
D)Telsiz –Telgraf vericileri

2. Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir?
A) televizyon
C) gazete
B) panel
D) tiyatro

3.Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kurduğu gazetelerden biridir?
A) Takvim-i Vakayi
C) Tercüman-i Ahval
B) Hürriyet
D) İrade-i Milliye

4.Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından biri değildir?
A) Karşıdaki insanı ilgiyle dinlemek
B) Önyargılı olmamak
C) Hoşgörülü davranmamak
D) Eleştirilere açık olmak

5.Yerleşimi etkileyen etmenlerin hepsi aynı yerde bulunmayabilir.Bir yerde bir, başka bir yerde birden fazla etmen bulunabilir. Buna göre , Kocaeli’de yerleşmelerin tercih edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?
A) İş imkanlarının fazla olması
B) İklim koşullarının elverişliliği
C) Yer altı kaynaklarının zenginliği
D) Tarımsal faaliyetlerin gelişmişliği

6. İnsanların kendilerini doğru ifade edebilmeleri için sağlıklı iletişim kurmaları, sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi için de dinlemenin önemini kavramak ve gereklerini yerine getirmek gerekmektedir. Buna göre, doğru bir iletişimin aşağıdakilerden hangisine katkı sağlayacağı söylenemez?
A) Farklı fikirlerin paylaşılmasına
B) İnsanların birbirine saygı duymasına
C) Yeni bilgilerin daha kolay öğrenilmesine
D) Kişilerin çevresindeki insanlara karşı önyargılı olmasına

7. Sosyal Bilgiler dersinde “Özgürlükler Üzerine Panel Yapıyoruz” konusunu işleyen öğretmen Zeynep’e, magazin programında bir ünlünün cep telefonundan arkadaşına gönderdiği mesajın televizyonda yayınlanmasının özgürlüklerden hangisine ters düştüğünü sormuştur. Zeynep, bu soruya aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse doğru olur?
A) Basın özgürlüğüne
B) Özel yaşamın gizliliğine
C) Konut dokunulmazlığına
D) Haberleşme özgürlüğüne

8. Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur. Buna göre, Türkiye nüfus miktarının yıllara göre artmasında hangisinin etkisi yoktur?
A) Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin
B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının
C) Köyden kente yapılan göçlerin
D) Çocuk ölümlerinin azalmasının

9.. Cevap hakkı, diğer başvuru yolları saklı kalmak koşuluyla ; onuru,şerefi,adı ve özel hayatı medyada ihlal edilen herkesin hakkıdır.Bu hak medyaya karşı kullanılır. Bu bilgilerin aşağıda verilenlerden öncelikle hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir ?
A) Tekzip
B) Sansür
C) Dokunulmazlık
D) Panel

 

10.Vatandaşlar kendi evinde huzur ve güven içerinde bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir.Demokrasinin bir gereği olarak hiç kimse bir başkasının evine izinsiz giremez ve gözetleyemez.Konut dokunulmazlığı ile ilgili devlet de yasalar ile bazı önlemler almıştır. Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkının aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle birbirini tamamladığı söylenebilir?
A)basın özgürlüğüyle
B)özel yaşamın gizliliğiyle
C)haberleşme özgürlülüğüyle
D)düşünce ve kanaat özgürlülüğüyle

11.Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından değildir?
A) Empati kurmak.
B) Eleştirilere açık olmak.
C) Önyargılı olmak.
D) Karşımızdakini etkin bir şekilde dinlemek.

12.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi kanıtlamaz?
A) Anadolu Ajansı’nın kurulmasına öncülük etmek.
B) İradeyi Milliye’nin çalışmalarını desteklemek.
C) Eğitimde fırsat eşitliği kanunu çıkarılarak kadın erkek eşitliği sağlanması.
D) Telsiz ve telgraf hattının kurulması çalışmalarını desteklemek.

13.Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden biri değildir?
A) Akıllı işaretler koymak.
B) Gazetelerin yayınlarını denetlemek.
C) Genel ahlaka aykırı yayın yapan televizyon kanallarına uyarı cezası vermek.
D) Radyoların yayınlarını denetlemek.

14. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği konusunda insanlara verilen temel haklardan biridir?
A) Seçme ve seçilme hakkı.
B) Eğitim hakkı.
C) Konut dokunulmazlığı.
D) Çalışma hakkı.

15. -İlçede Demir Çelik sanayi kuruluşları vardır. - İlçenin deniz taşımacılık limanları vardır. - İlçenin nüfusu her mevsim oldukça kalabalıktır. Bu ilçe hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A) İlçenin geçim kaynağı sanayidir.
B) İlçe denize yakındır.
C) İlçede iş olanakları fazladır.
D) İlçede turizm gelişmiştir.

16. Türkiye’de nüfus sayımının yapılma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Gerekli sağlık teşkilatını kurmak .
B) Arabaların sayısını artırmak
C) Okullar açmak
D) İş olanakları oluşturmak.

17.Aşağıdakilerden hangisi TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu’nun) görevleri arasında değildir?
A)Nüfus sayımları yapmak
B)Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal, siyasal v
B) istatistik, anket ve sayımlar yapmak
C)Örgün eğitim kurumları açmak
D)Yapılan anket, sayım ve istatistiklerin sonuçlarını değerlendirmek

18. Aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde yaz mevsimindeki nüfus artışının nedeni farklıdır?
A) Fethiye
B) Alanya
C) Adana
D) Göreme

19. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?
A) Gazete
B) Televizyon
C) İnternet
D) Mektup

20.-Aşağıdakilerden hangisi Kitle iletişim araçlarının insan yaşamına olumlu katılarından değildir?
A)İnsanları eğlendirmek ve neşeli zaman geçirtmek
B)İnsanların birbirleriyle haberleşmesine olanak sağlamak
C)İnsanların özel yaşamıyla ilgili bilgi vermek
D)İnsanları bilgilendirmek

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER