İNTERAKTİF TESTLER


 

1. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlere yardımcı bilim dallarından biri değildir ?
A)Kimya
B) Arkeoloji
C)Coğrafya
D) Tarih

2..Aşağıdaki açıklamalardan hangisi özgürlükler kelimesinin içerdiği kavramlar içinde yer alır?
A)Her istediğimizi istediğimiz zaman yapabilmek
B)Başkalarının haklarını göz önünde tutarak davranışlarımızı biçimlendirmek
C)Herhangi birisinin kontrolü altında yaşamak
D)Kendi haklarımız için başkalarını haklarını çiğnemek

3.Bir yerin yerleşim merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A)İş imkanlarının çokluğu
B)İklim şartlarının uygun oluşu
C)Nüfusunun fazla oluşu
D)Hizmet sektörünün gelişmiş oluşu

4. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
A) Dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri hızlı ve doğru bir biçimde topluma aktarmak
B) Toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlamak
C) Bireylerin temel hak ve sorumluluklarını öğrenmesine yardımcı olmak
D) Toplumun nasıl yönetileceğine karar vermek

5. Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorunda değildir?
A) Gerçek olmasına
B) Popüler olmasına
C) Toplumu ilgilendirmesine
D) Kamu yararı bulunmasına

6.-Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden biri olamaz?
A) İş imkanlarının fazla olması
B) İklim şartlarının uygun olması
C) Çevresinin dağlık olması
D) Turizm açısından elverişli olması

7.Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunu fazla olduğu yerlerde ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
A)Hava kirliği
B)Ulaşım güçlüğü
C)Konut yetersizliği
D)Çok sayıda hastane olması 8.Etkili bir iletişim kurabilmenin en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?
a – Yüksek bir sesle konuşmak
b – Çok kısık bir sesle konuşmak
c – Karşımızdaki kişiyi iyi bir şekilde dinlemek
d – Kendi düşüncelerimizi karşımızdakine kabul ettirmeye çalışmak

9. Atatürk’ün Sivas Kongresi’nde alınan kararları halka duyurmak amacıyla kurduğu ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a – Ulus
b – İrade – i Milliye
c – Ceride – i Havadis
d – Hakimiyet – i Milliye

10. Sağlıklı bir toplum için bireylerin birbirleriyle etkili bir iletişim içinde olması şarttır. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişim ortamı için söylenemez?
A) İnsanların topluma olan katkısı ve verimi artar.
B) Her insan sorumluluğunun bilincinde olur.
C) Herkes kendi çıkarlarını düşünür.
D) Toplumda başkalarına karşı saygı ve hoşgörü sağlanır.

 

11. Kurtuluş Savaşı sırasında Teşkilat-ı Milliye tarafından toplanan bilgilerin halka duyurulması için Sivas’ta kurulan gazetenin adı nedir ?
A) Anadolu Ajansı
B) Hakimiyet-i Milliye
C) İrade-i Milliye
D) Ceride-i Resmiye

12. Aşağıdaki illerden hangisinde nüfus artışının nedeni doğurganlık oranının fazla olmasına bağlıdır ?
A) Konya
B) Bursa
C) İstanbul
D) Van

13. Kim, nasıl ve ne konuştu'' ifadesinde iletişimin hangi önceliklerine sırasıyla yer verilmiştir. yer verilmiştir?
A) konuşma tarzı,konuşmanın içeriği,konuşmacı
B) Konuşmacı, konuşmanın ıçeriği, konuşma tarzı
C)konuşmacı,konuşma tarzı,konuşmanın içeriği
D) Konuşmanın içeriği,konuşmacı,konuşma tarzı

14. Aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin ihlal edilmesi, özel yaşama saygı hakkının da çiğnenmesine neden olur.?
A) Eğitim hakkının
B) Konut dokunulmazlığı hakkının
C) Yerleşme özgürlüğünün
D) Seçme seçilme hakkının

15.. Atatürk, bazı basın kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmiştir. Aşağıdakilerden Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?
A) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi
B) Anadolu Ajansı
C) İradeyi Milliye Gazetesi
D) Cumhuriyet Gazetesi

16.Aşağıdakilerden hangisi göçün nedenleri arasında değildir?
A)) Eğitim
B)) Ekonomi
C)) Terör
D)) Eğlence

17. İyi bir iletişim için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
A)) İletişimde bireysel farklılıklar önemlidir.
B)) İletişimde jest ve mimikler önemlidir.
C)) İletişimde dinlemek önemlidir.
D)) İletişimde bayan daha önemlidir

18. Olumlu iletişimin ilk basamagı hangisidir?
A) İzlemek
B) Dinlemek
C) Uygulamak
D) Not tutmak

19.Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını ihlal edilidigini gösterir?
A) Dokunulmazlık
B) Özel hayatın gizliligi
C) Düşünceyi açıklama
D) Güvenlik hakkı

20.-…………….:Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A)empati
B)hoşgörü
C)saygı
D)dinleme

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER