İNTERAKTİF TESTLER


 

1)Erzurum ve Ankara hemen hemen aynı enlemlerde yer almalarına rağmen, Erzurum’da yıllık sıcaklık ortalamasının Ankara’dan düşük olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğuda yer alması
B)Yükseltinin fazla olması
C)Kuzey ve güneyinde sıra dağların olması
D)Yağış miktarının fazla olması

2)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinin özelliklerinden değildir?
A)Anadolu’yu Türkleştirdiler.
B)Anadolu’yu fethettiler
C)İstanbul’u fethettiler
D)Haçlılarla savaştılar

3)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Malazgirt zaferinin en önemli sonucu belirtilmiştir?
A)Türk ilerleyişi durdu
B)Haçlı tehlikesi önlenmiş oldu
C)Anadolu kapıları Türklere açıldı
D)Bizans büyük zafer kazandı

4)Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerini yansıtmaz?
A)Sanayi ve hizmet sektörünün yaygınlığı
B)Nüfus artış hızının düşük seyri
C)Turizm sektöründeki gelir artışı
D)Okur-yazar oranının yüksekliği

5)”Anadolu toprakları üzerinde tarih boyunca birçok savaş yapılmış ve birçok uygarlık bu toprakları yurt edinmeye çalışmıştır.” Birçok uygarlığın Anadolu’yu yurt edinmek istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Veremli tarım arazileri
B)Uygun iklim koşulları
C)Bitki örtüsü
D)Anadolu’nun coğrafi konumu

6)Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Hoşgörü ve adalet duygusu ile hareket edilmesi
B)Halk üzerinde baskıcı bir politika izlenmesi
C)Sınırlarda sürekli fetih hareketlerine devam edilmesi
D)Kuruluş dönemindeki padişahların yetenekli olması

7)Osmanlı hükümeti, temsil heyetinin hukuki varlığı aşağıdaki gelişmelerin sonunda tanınmış oldu?
A)Erzurum Kongresi ile
B)Sivas Kongresi ile
C)Amasya görüşmeleri
D)Amasya Genelgesi ile

8)Bir ülkenin gelişmişliği sanayinin gelişme düzeyi ile paralellik göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayisi gelişmiş olan bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri değildir?
A)Doğum oranının az olması
B)Enerji tüketiminin çok olması
C)Nüfus artış hızının çok olması
D)Çocuk ölüm oranının az olması

9)Anadolu Selçukluları döneminde yolları üzerinde kurulan kervansaraylar daha çok hangisine yönelik olarak yapılmıştır?
A)İç güvenliği sağlamak
B)Ticareti geliştirmeye
C)Yoksulları barındırmaya
D)Orduyu güçlendirmeye

10) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkler tarafından fethini kolaylaştıran nedenlerden biri değildir?
A)Türklerin yerli halka iyi davranmaları
B)Komutanlara fethettiği yerlerin ikta olarak verilmesi
C)Doğudan Anadolu’ya gelen Türkmen göçleri
D)Haçlı seferlerinin başlaması

 

11)Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin nedenlerinden biri değildir?
A)Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
B)İstanbul’un Türklerin eline geçmesi
C)Papanın Hıristiyan halkı kışkırtması
D)Avrupa’nın ekonomik sıkıntı içinde olması

12)Osmanlıların aşiretten beylik haline gelmesini sağlayan Osman Bey aşağıdaki politikalardan hangisini izlememiştir?
A)Anadolu beylikleri ile iyi geçinmeyi
B)Daha çok Bizans’la mücadele etmeyi
C)Feth edilen yerlerin halkına iyi davranmayı
D)Bazı Türkmen boylarını Rumeli’ye yerleştirmeyi

13)Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831) yapmıştır. II. Mahmut’ un nüfus sayımı yapma amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
B)Hıristiyanları tespit etmek
C)Askere gidecekleri tespit etmek
D)Köy nüfusunu belirlemek

14)Temel haklarımızın kısıtlandığı durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın kısıtlandığı durumlardan değildir?
A)Savaş hali
B)Seferberlik hali
C)Olağanüstü hal
D)Seyahat hali

15)İki nüfus sayımı dönemi arasında gerçekleşen nüfus farklılığı, nüfus artış hızını belirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının belirlenmesinde dikkate alınması gereken özelliklerden sayılmaz?
A)Ölüm oranı
B)Kadın erkek nüfusu
C)Doğum oranı
D)Yaşam süresi

16)Devlet vatandaşlara ve çalışanlara sosyal güvence sağlamakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumlarından biri değildir?
A)Emekli Sandığı
B)Bağ-kur
C)SSK
D)Dernekler

17)Atatürk’ün sonu gelmeyen maceralara asla girmemesi onun hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?
A)Gerçekçiliği
B)Yöneticiliği
C)Çok yönlülüğü
D)Vatanseverliği

18)Kerpiç kurak ve yarı kurak bölgelerde yapı malzemesi olarak taşın ve ağacın fazla bulunmadığı yerlerde en çok kullanılan yapı malzemesidir. Buna göre ülkemizde kerpiç evlerin en çok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akdeniz
B)Ege
C)İç Anadolu
D)Karadeniz

19)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Meydan Muhaberesinden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerindendir?
A)Karamanoğulları
B)Mengücekliler
C)Hamitoğulları
D)Aydınoğuları

20)Aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır
A)Dandanakan
B)Malazgirt
C)Miryakefalon
D)Yassıçemen

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER