İNTERAKTİF TESTLER


1)Aşağıdakilerden hangisi köyden şehre göçün nedenlerinden değildir?
A)Tarımda verimin artması
B)Kentlerde iş imkanlarının daha çok olması
C)Tarımda makineleşmenin çoğalması
D)Eğitim-sağlık alanlarında şehirlerin daha gelişmiş olması

2)Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının faydalarından değildir?
A)Ülkede yaşayan insanların sayısı öğrenilir
B)Nüfus yoğunluğu belirlenir
C)Kırsal ve kentsel nüfus saptanır
D)Nüfus göçü önlenir

3)Bir bölgede I. Yaşlı nüfus oranının artması II.Doğurganlık oranının azalması III.Kişi başına düşen ulusal gelirin artması Aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A)Hammadde dış satımının arttığının
B)Gelişmişlik düzeyinin arttığını
C)Dışarıya verdiği göçlerin arttığının
D)Nüfusun arttığının

4)1980’li yıllarda çalışmak için Almanya’ ya giden Türklerin çoğunlu Alman kültürüne alışamadığı gibi Türkiye’de ki adet ve geleneklerini Almanya’da da yaşama çabasına girmişlerdir. Buna göre Almanya’ da yaşayan Türkler hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A)Doyduğum toprak vatanımdır anlayışı
B)Alman kültürünü benimseme çabası
C)Almanlar gibi yaşamışlar
D)Türk kimliklerini korumaya çalışmışlar.

5)Ali ve ailesi her yaz memleketleri olan Şanlıurfa’ dan çalışmak amacıyla Adana’ya gelir ve burada bir süre pamuk tarlalarında çalışır daha sonra memleketlerine gire dönerler. Ali ve ailesisin her yıl yaptıkları kısa süreli bu göç aşağıdaki göç gruplarından hangisine girer?
A)Sürekli göç
B)Mevsimlik göç
C)Beyin göçü
D)Zorunlu göç

6)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ da kurulan ilk Türk Beyliklerinden değildir?
A)Danişmentliler
B)Saltuklular
C)Karasioğulları
D)Selçuklular

7)Anayasada belirtilen kişi hak ve özgürlükleri aşağıdaki durumların hangisinde kısıtlanmaz?
A)Savaş hali
B)Seyahat hali
C)Seferberlik hali
D)Olağanüstü hal

8)Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan ümitleri tükenmiştir?
A)Malazgirt savaşı
B)Dandanakan savaşı
C)Miryokefalon savaşı
D)Talas savaşı

9)Aşağıdaki Anadolu Selçuklu hükümdarlarından hangisi, haçlı ordusu karşısında devletin başkentini İznik’ten Konya’ya taşımak zorunda kalmıştır?
A)Kutalmışoğlu Süleyman Şah
B)I.Kılıç Arslan
C)II.Kılıç Arslan
D)I.Giyaseddin Keyhüsrev

10)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinden biri değildir?
A)Danişmentliler
B)Karamanoğulları
C)Saltuklular
D)Artuklular

 

11)Aşağıdakilerden hangisi iç göçler sebebiyle ortaya çıkan sorunlardan değildir?
A)Çarpık kentleşme
B)Enerji potansileyi
C)Trafik
D)Eğitim hizmetleri

12)Osmanlılar doğrudan gelen Türkmenleri düzenli olarak Bizanstan aldığı topraklara yerleştirme uygulamasına ne isim verilir?
A)İskan politikası
B)Toprak yönetimi
C)Yönetim şekli
D)Eyalet yönetimi

13)Ülkemizde ekonomik nedenlere bağlı olarak köyden kente doğru göçler olmaktadır. Bu göçlere bağlı olarak bazı sorunlar ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların arasında gösterilemez?
A)Devletin planlama yapması zorlaşır
B)Kırsal kesimlerde tarım alanları daralır
C)Kentlerde alt yapı eksiklikleri ortaya çıkar
D)Kentlerde çevre kirliliği ve trafik sorunları ortaya çıkar?

14)Cevap hakkı, diğer başvuru yolları saklı kalmak koşuluyla; onuru, şerefi, adı ve özel hayatı medyada ihlal edilen herkesin hakkıdır. Bu hak medyaya karşı kullanılır. Bu bilgiler aşağıda verilenden öncelikle hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?
A)Tekzip
B)Sansür
C)Dokunulmazlık
D)Basın

15)aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?
A)İklim özellikleri
B)Sıcak su akıntıları
C)Tarım yapmaya elverişli alanlar
D)Turizm faaliyetleri

16) Göç- gecekondulaşma olguları arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A)İşsizlik – hızlı nüfus artışı
B)Kuraklık-seyrek nüfus
C)Sanayileşme-yoğun nüfus
D)makineleşme-göç

17)Ülkemizde verimli tarım topraklarının bulunduğu alanlarda nüfus miktarı fazladır. Aşağıdaki alanların hangisinde nüfusun fazla olması bu genellemeyle açıklanamaz?
A)Kocaeli yarımadası
B)Çukurova
C)Gediz ovası
D)Malatya ovası

18) –Anadolu’nun Türkleşme sürecini başlattı - Alparslan döneminde yaşandı - Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin kurulmasını sağladı Özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Pasinler
B)Malazgirt
C)Kösedağ
DMiryokefalon

19)Avrupalılar Haçlı Seferleri sonunda bazı buluşları kendi memleketlerine götürmüşlerdir. Buna göre buluşlardan hangisi coğrafi keşiflerin yapılmasında etkili olmuştur?
A)Kağıt
B)Matbaa
C)Pusula
D)Barut

20)Anadolu’da ilk medreseyi Danişmentliler Tokat’ın Niksar ilçesinde kurmuştur. Buna göre Danişmentliler hangi alanda gelişme göstermiştir?
A)Sanat
B)Ticaret
C)Eğitim
D)Askeri

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER