İNTERAKTİF TESTLER

1.Atatürk tarafından çıkarılan “İradeyimilliye”gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır?
A)Sivas Kongresi
B)Amasya Genelgesi
C)Erzurum Kongresi
D)Amasya Görüşmeleri

2-Panel:Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşma grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır.Buna göre hangisi panelin özelliklerinden değildir?
A)Dinleyici grubunun bulunması.
B)Bir konuşma grubunun olması
C)Bilginin dinleyenlere zorla kabul ettirilmesi
D)Bir konunun tartışılması.

3-)Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?
A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.
B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.
C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.
D)İşgallerin sona ermesini sağlamak.

4-Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanıla bilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına
B)Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında
C)Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına
D)Yaşama görevinin yerine getirilmesinde

5-.Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda şehirlerde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?
A)Okur yazar oranının artması
B)İşsiz sayısının artması
C)Gece kondu sayısının artması
D)Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması

6-İletişimdeki en büyük engel hangisidir?
A) Karşımızdaki kişiyi dinlememek.
B) Ses tonu.
C) Jest ve mimikler.
D) Bireysel farklılıklar.

7-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Ajansı, Hakimiyet-i Milliye ve İrade-i Milliye gazetelerinin kurulması amaçlarından değildir?
A) Anadolu’daki mücadelenin haklılığının tüm dünyaya duyurulması.
B) Halkın ulusal kurtuluş hareketine katılmaya çağırılması.
C) Halkın bilinçlendirilmesi ve kurtuluş savaşı ile ilgili kamuoyu oluşturulması
D) Türk kültürünü dünyaya tanıtmak.

8-Hangi durumlarda “konut dokunulmazlığı” ortadan kalkabilir?
A) Kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir durum vars
B) J) Gazetecilerin haber yapabilmesi için.
C) Canımız başkasının evini görmek istediği için
D) Çok ünlü birinin evini merak ettiğimiz için.

9-İnsanların sadece kendilerini ilgilendiren, başkalarıyla paylaşmak ya da paylaşmamak konusunda özgür oldukları konular olabilir. Kimse kişilerin bu hakkını ihlal edemez. Yukarıda hangi özgürlüğümüzden söz edilmektedir?
A) Seyahat özgürlüğü
B) Konut dokunulmazlığı
C) Fırsat eşitliği
D) Özel yaşamın gizliliği

 

10- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda çıkarılan gazetelere haber kaynağı olmuştur?
A) Anadolu Ajansı
B) İradeyi Milliye
C) Hakimiyeti Milliye
D) TRT

11- Aşağıdakilerden hangisi bir göç şekli değildir?
A) Bir haftalık tatile gitmek
B) Üç aylığına fındık toplama işine gitmek
C) Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek
D) Hiç ayrılmamak üzere İstanbul’a yerleşmek.

12-Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?
A) TRT
B) RTÜK
C) AA
D) TDK

13-Milli Mücadele yıllarında Sivas’ta çıkartılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hakimiyet-i Milliye
B) İstikbal
C) İrade-i Milliye
D) Cumhuriyet

14-”Basın hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz” Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangilerini savunduğu söylenebilir? I. Basın özgürlüğünün olması II. Basının halkın çıkarına ters yayın yapması gerektiği III. Basının bağımsız haber yapma hakkının olması
A) yalnız III
B) I, II, III
C) I ve III
D) yalnız II

15- I. İrade-i Milliye II. Hakimiyet-i Milliye III. İstanbul radyosu IV. Anadolu Ajansı Yukarıda verilenlerin kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) I-IV-III-II
B) IV-II-III-I
C) III-II-IV-I
D) I-II-IV-III

16-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
B) İletişimde insan hakları önemlidir
C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

17-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Anadolu Ajansını kurması
B) İrade-i milliye gazetesini kurması
C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
D) Cumhuriyet gazetesini kurması

18- Kitle iletişim araçları bilgi-görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan sosyal örgütlenmeyi güçlendiren komu oyu oluşturan insanın anlama, anlatma öğrenme ve eğitim görme gibi ihtiyaçlarını karşılayan, insan ilişkilerini değiştirip geliştiren, yeni davranış ve düşünce akımlarını yaygınlaştıran en etkin iletişim araçlarıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kitle iletişim araçlarının faydalarından biri olduğu söylenemez?
A) Kamuoyu oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu
B) Farklı fikirdeki insanların düşüncelerini ve birbirlerini anlamada etkili olduğu
C) Ortaya çıkan bir fikir akımının yaygınlaşmasını sağladığı
D) Yöneticilere karşı fikirlerin ortaya çıkmasını engellediği

19- Vatandaşlar kendi evlerinde huzur ve güven içerisinde yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Demokrasinin bir gereği olarak hiç kimse bir başkasının evine izinsiz giremez ve gözetleyemez. Konut dokunulmazlığı ile ilgili devlet de yasalar ile bazı önlemler almıştır. Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkının aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle birbirini tamamladığı söylenebilir?
A) Basın özgürlüğü
B) Özel yaşamın gizliliği
C) Haberleşme özgürlüğü
D) Düşünce ve kanaat özgürlüğü

20-İki kişi arasında gerçekleşen bir iletişim de mutlaka olması gereken bazı unsurlar söz konusudur.Aksi takdirde iletişimin sağlıklı yürümesi mümkün olmayacaktır. Buna göre; I.Dinleme II.Dokunma III.Soru sorma IV.Uyarma Gibi unsurlardan hangisi iki kişi arasında yaşanan bir konuşma için kesinlikle gereklidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER