İNTERAKTİF TESTLER


 

1- I-Türkiye’nin nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 7 milyona yükselmiştir. II- Köy nüfus oranı 1927’de %6 iken, 1990’da %15’a düşmüştür. Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Şehir nüfusu artmıştır.
B) Büyük oranda iç göç vardır
C) Nüfus yaklaşık dört kat artmıştır
D) Sanayileşme artmıştır.

2-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente göçün sonuçları arasında yer almaz ?
A)) Sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içinde kalması
B)) Tarım alanlarının genişlemesi
C)) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
D)) Tarım alanlarının iş gücü eksikliği

3-) Aşağıda haçlı seferlerinin sonuçları sınıflandırılmıştır hangi eşleştirme yanlış yere verilmiştir?
A)) Doğu- Batı ticareti gelişti Akdeniz limanları önem kazandı › ekonomik
B)) Barut matbaa gibi buluşlar Avrupa’ya götürüldü › teknik
C)) Kilise ve din adamlarına güven azaldı › dini
D)) Skolastik düşünce zayıfladı › siyasi

4-) – Bizans’ın Türklere karşı saldırılarını sona erdiren Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır - Bu savaştan sonra Anadolu Selçuklu devleti iyice zayıflamış ve Moğol himayesine girmiştir Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir
A)) Malazgirt › Mirya kefalo
B)) Pasinler › Yassı çemen
C)) Mirya kefalon › Kösedağ
D)) Malazgirt › Kösedağ

5) Haçlı seferlerinde : - Bu sefer sebebiyle Türkiye Selçuklu devleti merkezi İznik’ten Konya ya taşıdı - Bu seferde İstanbul haçlıların eline geçti Latin imparatorluğu kuruldu Yukarıdaki belirtilen sonuçlar hangi seferlere aittir ?
A)) I - II
B)) II - IV
C)) II – III
D)) I – IV

6- I. Taşeli platosu II. Menteşe yöresi III. Tuz Gölü çevresi Yukarıdaki yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfusun seyrek olması
B) Verimli tarım alanlarının olması
C) Yer şekillerinin yapısı
D) Yıllık yağış miktarı

7.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti dönemindeki gelişmelerden biri değildir?
A) Haçlılarla mücadele edilmesi
B) Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi
C) Ticaretin gelişmesi
D) İstanbul’un fethedilmesi

8. Türkiye’de nüfus; I-Düz alanlar, dağlık alanlara II-Kıyılar, iç kısımlara III-Kurak alanlar, yağışlı alanlara IV-İklimi sert olan yerler, ılıman olan yerlere göre daha fazla nüfuslanmıştır. Yukarıda verilenlerden hangileri yer değiştirilerek verilmiştir?
A)I,II
B)II,III
C)III,IV
D)I,IV

9 Haçlı seferleri sonucunda ; I-Doğu-batı ticareti gelişti. Akdeniz limanları önem kazandı. II-Barut,pusula,kağıt,matbaa gibi teknik buluşlar Avrupa’ya götürüldü. III-Kiliseye ve din adamlarına olan güven azaldı. IV-Skolastik düşünce zayıflamaya başladı. Haçlı seferlerinin yukarıda verilen sonuçları ile aşağıda verilenler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?
A)Siyasi
B)Ekonomik
C)Dini
D)Teknik

10 ) İletişimde etkin dinlemenin önemli bir rolü vardır.Etkin dinleme alışkanlığı ise uygulama ile kazanılır. Aşağıdakilerden hangisi, etkin dinlemenin uygulanmasına örnektir?
A)Ahmet’in, arkadaşının konuşmalarını anlamaya gayret göstermesi
B)Ali’nin arkadaşlarıyla top oynaması
C)Öğretmen ders anlatırken Ayşe’nin hikaye kitabı okuması
D)Kemal’in; abisinin hareketlerini örnek alması.

 

11) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeye ait nüfus özelliğidir?
A) Tarımda çalışan nüfusun fazla olması.
B) Nüfus artış hızının yavaş olması.
C) Şehir nüfusunun az olması.
D) Genç nüfusun fazla olması

12-) Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında sanayi faaliyetleri etkili olmaktadır. Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?
A)Adana
B)Bursa
C)Nevşehir
D)Kocaeli

13. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda nüfusun yoğun olduğu yerlerden biri değildir?
A.İklim şartlarının elverişli olduğu kıyı ovaları
B.Madenciliğin geliştiği yerler
C.Tarıma elverişli ovalar
D.Ana yollara uzak iller

14. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışına ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?
A.Plansız kentleşme oluşur
B.Kişi başına düşen mili gelir artar
C.İşsizlik oranı artar
D.Kalkınma hızı yavaşlar

15.Yukarıdaki grafikte yurdumuzdaki kırsal ve kentsel nüfusun 1927-1997 yılları arasındaki değişim grafiği verilmiştir. Grafikte verilen bilgilere bakılarak; I. 1997 yılındaki kırsal nüfus oranı, 1950 yılındaki kırsal nüfusun yaklaşık yarısı kadardır. II. Kentsel nüfus oranı 1950 yılından sonra hızlı bir artış göstermiştir. III. 1990 yılındaki kırsal nüfus oranı 1950 yılından az, 1997 yılından fazladır. IV. 1927 ve 1950 yıllarında kentsel nüfus oranının az olmasının en önemli nedeni sanayinin gelişmemiş olmasıdır. Yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A) I
B) II
C) III
D)IV

16.Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğollar tarafından yıkılmasından sonra, Anadolu’da bir çok Türkmen Beyliği kurulmuştur. Bu durum, Anadolu Selçuklu Devleti’nin hangi özelliğinin bir sonucudur?
A) Türkmen Beylerinin bölgelerini hükümdar adına yönetmesinin
B) Ülke topraklarında ikta sisteminin uygulanmasının
C) Hükümdarlığın babadan oğla geçmesinin
D) Ülke topraklarının hükümdar ailesine ait olmasının

17-Orta Asya dan yapılan Türk göçleri sonucunda Türkler gittikleri yerin halkına; -Orta Asya kültür ve uygarlığını tanıtmışlar, -Maden işlemeciliğini öğreterek bu toplulukları Taş devrinden, Maden Devrine yükseltmişlerdir. Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)Türklerin madencilikte ileri olduklarına
B)Toplumlar arasında etkileşimin yaşandığına
C)Orta Asya da kurulan devletlerin dayanışma içinde olduğuna
D)Orta Asya Türklerinin kendi kültür ve uygarlıklarını başka insanlarla paylaştığına

18.Bir yerleşim yerinde 15 ağır sanayi kuruluşunun yanındaşehir müzesinde 3000’i aşkın arkeolojik eser sergilenmektedir. Ayrıca buranın % 6’sı ormanlarla kaplıdır. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Halkın büyük bir bölümü hizmet sektöründe çalışmaktadır.
B) Tarihi eser bakımından zengindir.
C) Yağışlı bir yerleşim merkezidir.
D) Sanayi kuruluşları mevcuttur.

19. Genel nüfus sayımları ile ülkemizdeki insan sayısı tespit edilir ve nüfusla ilgili bazı özellikler hakkında bilgi toplanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?
A) Nüfus yoğunluğunu belirlemek
B) Göçlerin nedenlerini ortaya çıkarmak
C) Ailelerin iş durumlarını tespit etmek
D) Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumunu belirlemek

20. Sansür hangi alanda uygulanabiliyor?
A. Eğitimde
B. Hukuk Alanında
C.Basın ve Yayında
D. Yönetimde

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER