ANA SAYFA

TEST

1 / 20
 1. “Kim (Allah’ın huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır.” (En’âm suresi, 160.ayet) Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Allah’ın kullarını çok sevdiği
  B) Allah’ın cezalarda adil olduğu
  C) Allah’ın mükafatlarında cömert olduğu
  D) Allah’ın kötülükleri iyiliklerle örteceği
   SEÇ
 2. Terim olarak “dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesi” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahiret
  B) Kıyamet
  C) Ba’s
  D) Haşr
   SEÇ
 3. “Kul e’uzü birabbin nâs. Melikin nâs ...” Yukarıdaki sure aşağıdakilerden hangisi ile devam etmektedir?
  A) İlâhin nâs
  B) Minel cinneti ven nâs
  C) Min şerril vesvâsil han nâs
  D) Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi toplumda yaygın olan batıl inançlardan biri değildir?
  A) Ayın 13. gününü uğursuz saymak
  B) Türbe ve tekkelere mendil bağlamak
  C) İki bayram arasında nikâh yapmamak
  D) Yeni alınan bir şey için şükür kurbanı kesmek
   SEÇ
 5. Hurafe ve batıl inançlar İslam’ın özellikle hangi inancına aykırıdır?
  A) Tevhit
  B) Ahiret
  C) Kader
  D) Melek
   SEÇ
 6. Sözlükte “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anlamına gelen varlık türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Melek
  B) Şeytan
  C) Cin
  D) Ruh
   SEÇ
 7. İnsanları sürekli gözetim altında tutan ve onları her türlü kaza-beladan koruyan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hafaza
  B) Kiramen Katibin
  C) Münker-Nekir
  D) İsrafil
   SEÇ
 8. Kıyametin kopacağı gün Sûr’a üflemekle görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cebrail
  B) Hafaza
  C) Mikail
  D) İsrafil
   SEÇ
 9. “ ... Kim hasta olur, yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun...” (Bakara suresi, 185.ayet) Bu ayet aşağıdaki oruçlardan hangisi hakkındadır?
  A) Kaza
  B) Adak
  C) Nafile
  D) Kefaret
   SEÇ
 10. “... Melekler ve Cebrail o gecede Rabb’lerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir.” (Ayet) Verilen ayette hangi geceden bahsedilmektedir?
  A) Regaib
  B) Kadir
  C) Berat
  D) Miraç
   SEÇ
 11. Ramazan ayında yapılan mukabele aşağıdakilerden hangisi ile geleneksel hale gelmiştir?
  A) Kur’an’ın açık emriyle
  B) Peygamberimizin tavsiyesiyle
  C) İlk dört halife dönemindeki uygulamalarla
  D) Hz. Peygamber ile Cebrail’in karşılıklı okuyuşu ile
   SEÇ
 12. Dinimize göre sürekli sağlık sorunu olanlar ve yaşlılık gibi nedenlerle ramazan orucunu tutamayanlar aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  A) Fitre vermelidir.
  B) Fidye vermelidir.
  C) Kaza orucu tutmalıdır.
  D) Kefaret orucu tutmalıdır.
   SEÇ
 13. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Bir kişinin Allah Teala’nın rızasını kazanmak için, ramazan ayının son on gününde ibadet niyetiyle bir mescit’e kapanması” anlamındaki kavramdır?
  A) İhsan
  B) Terbiye
  C) İtikâf
  D) Tezkiye
   SEÇ
 14. Peygamberlerin, Allah’ın buyruklarını insanlara bildirmesine ne denir?
  A) Fetanet
  B) Tebliğ
  C) İsmet
  D) Tebşir
   SEÇ
 15. Peygamberlik ilk defa Hz. Muhammed’le başlamadı. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O, peygamber olduğunu söylemekle asla insan üstü bir güce kavuştuğunu da iddia etmemiştir. O, ancak kendisine vahyedilen kitabı aktarmakla ve ona uygun yaşamakla yükümlü bir insandı. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatılanlar ile bağdaştırılmaz?
  A) Hz. Muhammed’in insan üstü bir varlık olduğu
  B) Hz. Muhammed’in, Allah’ın kulu ve elçisi olduğu
  C) Hz. Muhammed’in, ilahî mesajı insanlara iletmekle görevli olduğu
  D) Hz. Muhammed’in insanlara ilettiği mesaja önce kendisinin uyduğu
   SEÇ
 16. “İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık (zulüm) bulaştırmayanlar varya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve onlar doğru yolu bulanlardır” (En’am suresi, 82) ayetinin müslümanlarca tam anlaşılmadığını gören Hz. Muhammed, ayette geçen “haksızlık (zulüm)” kelimesinin Allah’a ortak koşmak (şirk) anlamında olduğunu söylemiştir. Bu durum Hz. Muhammed’in aşağıdaki hangi özelliği ile ilgilidir?
  A) Son peygamber olması
  B) Kur’an’ı açıklayıcı olması
  C) Güzel ahlak örneği olması
  D) İnsanlar için rahmet olması
   SEÇ
 17. Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halvet
  B) Zikir
  C) Sema
  D) Hatim
   SEÇ
 18. I- Maturidîlik II- Caferîlik III- Hanefîlik IV- Şafiîlik Yukarıda yorum farklılıkları neticesinde oluşan mezheplerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 19. Dinimizde Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla, ihtiyaç sahiplerine ödünç para, mal vb. şeyler vermek aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
  A) Hibe
  B) İnfak
  C) Karz-ı hasen
  D) Sadaka-i cariye
   SEÇ
 20. “İnsanları küçümseyip yüz çevirme! Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Allah kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez.” (Lokman suresi, 18. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?
  A) Sabır
  B) Doğruluk
  C) Cömertlik
  D) Tevazu
   SEÇ