ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi etkili konuşma kurallarından biri değildir?
  A) Çok fazla ve hızlı konuşmamak
  B) Konuşurken göz iletişiminden kaçınmak
  C) Söylenecekleri önceden hazırlamak
  D) Sesin yüksekliğini bulunduğu çevreye göre Ayarlamak
   SEÇ
 2. 10 Ocak 1920’den itibaren Ankara’da yayın hayatına başlayan kitle iletişim aracı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anadolu Ajansı
  B) İrade-i Milliye Gazetesi
  C) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
  D) Türkiye - Havas Reuter Ajansı
   SEÇ
 3. “Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır.” Bu cümleye örnek olabilecek il, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Artvin
  B) Bursa
  C) Konya
  D) Eskişehir
   SEÇ
 4. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan aşağıdaki anlaşmaların hangisini imzalayarak çekilmiştir?
  A) Lozan
  B) Sevr
  C) Berlin
  D) Mondros
   SEÇ
 5. I- Pasinler Savaşı II- Malazgirt Zaferi III- Miryokefalon Savaşı Verilen bu siyasi olayların kronolojik olarak doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I, III ve II
  B) I, II ve III
  C) II, III ve I
  D) II, I ve III
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden biri değildir?
  A) Saltuklular
  B) Artuklular
  C) Osmanlılar
  D) Türkiye Selçukluları
   SEÇ
 7. Ülkemizin yönetimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Ülkemizde yasaları yapmakla görevli olan kurum TBMM’dir.
  B) Yasama, yürütme ve yargı yetkileri, farklı devlet organları tarafından kullanılır.
  C) Yargı yetkisini kullanan mahkemeler, yasama ve yürütme yetkisini kullanan organlardan tamamen bağımsızdır.
  D) Meclisin çıkardığı kanunları Danıştay Mahkemesi denetler, anayasaya uygun olmayan maddeleri iptal eder.
   SEÇ
 8. Ahilik teşkilatında, sanat dallarının bilirkişisi olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ehl-i hibre
  B) Yiğitbaşı
  C) Kethüda
  D) Şeyh
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşifler’in sonuçlarından biridir?
  A) Osmanlı Devleti’nin vergi gelirleri arttı.
  B) İpek ve baharat ticareti Akdeniz’e kaydı.
  C) Atlas Okyanusu’ndaki limanların önemi arttı.
  D) Osmanlı Devleti ekonomik ve siyasal olarak güç kazandı.
   SEÇ
 10. ............ döneminde aylık karşılığı askerlik yapan yaya ve müsellem (atlı) birlikleri oluşturuldu. Verilen boşluğa aşağıdaki padişahlardan hangisi yazılmalıdır?
  A) Osman Bey
  B) Orhan Bey
  C) Çelebi Mehmet
  D) Fatih Sultan Mehmet
   SEÇ
 11. 1492 yılında, Engizisyon’dan kaçan Yahudilerin Osmanlı ülkesine yerleşmesine izin vererek, matbaa tekniğinin ülkemizde gelişmesini sağlayan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) II. Bayezit
  B) II.Murat
  C) Fatih Sultan Mehmet
  D) Kanuni Sultan Süleyman
   SEÇ
 12. Dünyanın ilk üniversitesi sayılan Nizamiye Medresesi’ni Bağdat’ta kuran devlet, şağıdakilerden hangisidir?
  A) Abbasiler
  B) Osmanlılar
  C) Memlüklüler
  D) Büyük Selçuklular
   SEÇ
 13. • Avrupa’da “Avicenne” adıyla bilinir. • Şifa adlı kitabı felsefe ansiklopedisi niteliğindedir. • Kanun adlı tıp ansiklopedisi niteliğindeki eseri Doğu ve Batı tıp tarihinde benzeri olmayan çok yönlü bir kitaptır. Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Birunî
  B) Ali Kuşçu
  C) İbni Sina
  D) Takiyüddin er Raşit
   SEÇ
 14. Karahanlılar, hükümdarlarına yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanıyorlardı. Kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilen bu yönetme yetkisine verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kut
  B) Şanyü
  C) İdikut
  D) Kağan
   SEÇ
 15. Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordunun davalarına ve devleti ilgilendiren davalara bakan, Divan-ı Hümayun üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nişancı
  B) Sadrazam
  C) Defterdar
  D) Kazasker
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biri değildir?
  A) Türklerin, Anadolu’daki ilerleyisi yavaşladı.
  B) Avrupa’da derebeylik güçlendi; krallıklar zayıfladı.
  C) Doğu ile batı arasındaki kültürel etkileşim hızlandı.
  D) Avrupa halkı arasındaki sınıf farklılıkları büyük ölçüde ortadan kalktı.
   SEÇ
 17. I- Islahat Fermanı II- Tanzimat Fermanı III- I. Meşrutiyet’in ilanı IV- Balkan Savaşları Verilen olayların kronolojik olarak doğu sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I - II - IV - III
  B) I - IV - II - III
  C) II - I - III - IV
  D) II - III - I - IV
   SEÇ
 18. Birinci Dünya Savaşı’nın gidişatını önemli ölçüde etkileyen cephe, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mısır
  B) Filistin
  C) Çanakkale
  D) Galiçya
   SEÇ
 19. 1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun İngilizce kısaltması, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) FAO
  B) NATO
  C) UNESCO
  D) UNICEF
   SEÇ
 20. Ülkemizde, nüfus artış hızının en az olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1930 - 1935
  B) 1940 - 1945
  C) 1950 - 1955
  D) 1980 – 1985
   SEÇ