ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi barutun ateşli silahlarda kullanılmasının Avrupa’da ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir?
  A) Yeni mezheplerin ortaya çıkması
  B) Haçlı seferlerinin başlaması
  C) Yazılı eserlerin çoğalması
  D) Derebeylik rejiminin zayıflaması
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyici özelliği değildir?
  A) Konuşmacıya odaklanmak
  B) Soru sormak için beklemek
  C) Göz teması kurmak
  D) Başka işle ilgilenmek
   SEÇ
 3. Marmara Bölgesi’nin nüfus artışı üzerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir?
  A) Sanayileşme
  B) Tarım
  C) Yer şekilleri
  D) Ulaşım
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sonuçlarından biri değildir?
  A) Çarpık kentleşmenin görülmesi
  B) Konut yetersizliğinin yaşanması
  C) Kalifiye iş gücünün oluşması
  D) Alt yapı çalışmalarının yetersiz kalması
   SEÇ
 5. Alparslan’ın komutanlarından Ahmet Gazi tarafından kurulan, Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar’ı içine alan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mengücekliler
  B) Saltuklular
  C) Artuklular
  D) Danişmentliler
   SEÇ
 6. Büyük Selçuklu Devleti’nin 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan yönetiminde kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Malazgirt
  B) Pasinler
  C) Katvan
  D) Dandanakan
   SEÇ
 7. Anadolu’yu Türk yurdu hâline getiren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sabarlar
  B) Avarlar
  C) Avşarlar
  D) Oğuzlar
   SEÇ
 8. Türkçenin resmî dil olması için ferman yayımlayan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I. Alaeddin Keykubat
  B) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
  C) Karamanoğlu Mehmet Bey
  D) Kutalmışoğlu Süleymanşah
   SEÇ
 9. Osmanlı ordusunda yer alan akıncıların görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Padişahı korumak
  B) Silah yapmak ve tamir etmek
  C) Sınırları korumak, keşif görevi yapmak
  D) Top kullanmak, malzemelerini hazırlamak
   SEÇ
 10. Çin’den başlayarak İstanbul’a ulaşan ve oradan da Avrupa’nın içlerine giden ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Baharat Yolu
  B) İpek Yolu
  C) Kral Yolu
  D) Kürk Yolu
   SEÇ
 11. Çiftçilerimizin ürettiği tahılları satın alan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türkiye Şeker Fabrikaları
  B) Çay İşletmeleri Kurumu
  C) Toprak Mahsulleri Ofisi
  D) T.C. Ziraat Bankası
   SEÇ
 12. Astronomi alanında yazılmış el-Kanunü’l Mesudi adlı eser aşağıdaki bilginlerden hangisine aittir?
  A) Ali Kuşçu
  B) Birunî
  C) Uluğ Bey
  D) Hoca Saadettin
   SEÇ
 13. Fatih Sultan Mehmet’in davetiyle İstanbul’a gelip Ayasofya Medresesinde müderrislik yapan Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İbni Sina
  B) Ali Kuşçu
  C) Birunî
  D) Takiyüddin er Raşit
   SEÇ
 14. Modern tıbbın kurucusu sayılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eflatun
  B) Hipokrat
  C) Farabi
  D) Birunî
   SEÇ
 15. Devletin yaşlıları korumak ve kollamak amacıyla açmış olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kızılay
  B) Darüşşafaka
  C) Darülaceze
  D) Yeşilay
   SEÇ
 16. Osmanlı Devleti’nde padişahın fermanlarına ve beratlarına tuğra çeken divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nişancı
  B) Kazasker
  C) Vezir
  D) Sadrazam
   SEÇ
 17. Sınıfta öğrencilerine “İçinde yaşadığımız toplumu seviniz ve onu yüceltmek için çalışınız.” diyen öğretmen, Atatürk ilkelerinden hangisini benimsetmeye çalışmaktadır?
  A) Devletçilik
  B) Laiklik
  C) Milliyetçilik
  D) İnkılapçılık
   SEÇ
 18. Dünya barışını korumak amacıyla 24 Ekim 1945 tarihinde kurulan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Milletler Cemiyeti
  B) Birleşmiş Milletler
  C) Avrupa Konseyi
  D) NATO
   SEÇ
 19. Birinci Dünya Savaşı öncesi aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü İtilaf Devletlerinin içinde yer almıştır?
  A) Bulgaristan
  B) Osmanlı Devleti
  C) Almanya
  D) İngiltere
   SEÇ
 20. Osmanlı Devleti, Uşi Antlaşması’yla Trablusgarp’ı aşağıdaki ülkelerden hangisine vermiştir?
  A) İtalya
  B) Yunanistan
  C) İngiltere
  D) Almanya
   SEÇ