ANA SAYFA

2.Dönem 3.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki davranışlardan hangisi, iletişimi olumlu yönde etkiler?
  A) Empati kurmak
  B) Ön yargılı olmak
  C) Aceleci davranmak
  D) Sürekli ahlak dersi vermek
   SEÇ
 2. 1. Anadolu Ajansı
  2. İrade-i Milliye Gazetesi
  3. Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi
  Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk ve dünya kamuoyunu bilgilendiren kitle iletişim araçlarındandır?
  A) Yalnız 1
  B) Yalnız 2
  C) 2 ve 3
  D) 1, 2 ve 3
   SEÇ
 3. “Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar” ifadesinin akıllı işareti, aşağıdakilerden hangisidir?
   SEÇ
 4. 1. İzmir
  2. Bursa
  3. Gümüşhane
  4. Adana
  Verilen illerin nüfus büyüklüğüne göre sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?
  A) 3 - 2 - 1 - 4
  B) 4 - 1 - 2 - 3
  C) 1 - 2 - 4 - 3
  D) 2 - 1 - 4 - 3
   SEÇ
 5. • Yeni kıtalar ve yerler keşfedildi.
  • Kiliseye olan güven azalmaya başladı.
  • Okyanuslar hakkında birçok bilgi edinildi.
  Bu gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
  A) Rönesans’ın
  B) Coğrafi Keşiflerin
  C) Haçlı Seferlerinin
  D) Sanayi İnkılabı’nın
   SEÇ
 6. Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluş yılı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1040
  B) 1048
  C) 1071
  D) 1176
   SEÇ
 7. Anadolu’nun, Avrupalılar tarafından “Türkiye” olarak adlandırılmaya başlandığı yüzyıl, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 11. yy
  B) 12. yy
  C) 13. Yy
  D) 14. yy
   SEÇ

 8. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden Karesioğulları, haritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde kurulmuştur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 9. 1402 - 1413 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin yaşadığı “Fetret Devri”ni sonlandıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I. Murat
  B) II. Murat
  C) Çelebi Mehmet
  D) Yıldırım Bayezit
   SEÇ
 10. Meslek seçimi yaparken, aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulması doğru değildir?
  A) Yeteneklerimizin
  B) İlgi ve isteklerimizin
  C) Kişisel özelliklerimizin
  D) Arkadaşlarımızın beklentilerinin
   SEÇ
 11. Selçuklulardaki;
  1. Has
  2. İkta
  3. Haraci
  topraklardan hangilerinin gelirleri, doğrudan devlet hazinesine aktarılmıştır?
  A) Yalnız 1
  B) Yalnız 2
  C) 1 ve 3
  D) 2 ve 3
   SEÇ
 12. Osmanlı Devleti’nde “Cebelü” kelimesi, aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?
  A) Ağır silahları
  B) Atlı askerleri
  C) Vergi türlerini
  D) Asker kaçaklarını
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi “Lale Devri”ne ait bir gelişme değildir?
  A) İlk resmî gazetenin yayınlanması
  B) İlk kez çiçek aşısının uygulanması
  C) Yalova’da kâğıt fabrikasının açılması
  D) Avrupa’da geçici elçiliklerin kurulması
   SEÇ
 14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sıfırı ilk defa Hintli matematikçiler kullanmıştır.
  B) Modern astronominin temelini Mezopotamyalılar atmıştır.
  C) Mısırlılar, gök cisimlerinin hareketlerini inceleyerek ilk takvimi bulmuşlardır.
  D) Yazı, ilk olarak Hititli rahipler tarafından MÖ 3500 yıllarında kullanılmıştır.
   SEÇ
 15. Batlamyus ve Aristoteles’in kuramlarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür. Dünya’nın yuvarlak ve dönmekte olduğunu, yer çekiminin varlığını Newton’dan asırlar önce ortaya koymuştur. Dünya’nın çapını Newton ve Fransız Piscard’dan tam 700 yıl önce yaklaşık 42.500 km olarak hesaplamıştır. Verilen bilgide, aşağıdaki Türk - İslam bilginlerinden hangisi anlatılmaktadır?
  A) Birunî
  B) Ali Kuşçu
  C) İbn-i Sina
  D) Takiyüddin er-Raşit
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi “köyden kente göçün” şehirlerde ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir?
  A) Çevre sorunları
  B) Kültür çatışması
  C) Eğitim problemleri
  D) İş gücü kaybı
   SEÇ
 17. “Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu yaratılmış ve insanoğlunun başına atalarım Bumin ve İstemi kağanlar oturtulmuş. Tahta çıkıp Türk milletinin ilini, töresini tutuvermiş ve düzene koymuş.” Verilen bu alıntının kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Saka Destanı
  B) Manas Destanı
  C) Orhun Abideleri
  D) Dede Korkut Hikâyeleri
   SEÇ
 18. • Padişah fermanlarına ve beratlarına tuğra (imza) çekmek
  • Devletin en önemli gelir kaynağı olan arazilerin kayıtlarını içeren tahrir defterlerini tutmak
  Görevlerinden bazıları verilen Divanıhümayun üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vezir
  B) Nişancı
  C) Defterdar
  D) Kazasker
   SEÇ
 19. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yasaları yapma görevi TBMM’ye aittir.
  B) Yargı, yürütme ve yasamadan bağımsızdır.
  C) Yasaları uygulama görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir.
  D) Yürütmenin yaptığı işlemler, Sayıştay tarafından denetlenir.
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın sonuçlarından biridir?
  A) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
  B) Berlin Antlaşması’nın imzalanması
  C) Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması
  D) Düyun-ı Umumiye Teşkilatının kurulması
   SEÇ