ANA SAYFA

1.Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri
İletişim ''Benimle'' Başlar
Meraklı Gözler TRT'de
Özgürlükler Üzerine Panel Yapıyoruz
Atatürk ve İletişim

1 / 20
 1. İletişimin unsurları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisiyanlıştır?

  A) Hedef: Kaynağın gönderdiği mesajlara hedef olan, gönderilen mesajı kullanabilir hâle getiren, alan taraftır.
  B) Kaynak: İletişim sırasında duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını iletmek isteyen taraftır.
  C) Kanal: Gönderici ile alıcı arasındaki bağdır. Fiziksel (beş duyu organı gibi) ve/veya mekanik (telefon, telsiz gibi) kanallardan oluşur.
  D) Dönüt: Kaynağın alıcıyla paylaşmak istediği düşünce, duygu ve davranışları temsil eden sembollerdir.

   SEÇ
 2. I. Ses tonu II. Jestler ve mimikler III. Konuşma biçimi IV. Ön yargılar V. Hoşgörü VI. Empati VII. Mesajın içeriği Verilenlerden hangileri iletişimi etkileyen unsurlardır?
  A) I, II, III, IV, V, VI ve VII
  B) I, II, III, V, VI ve VII
  C) I, II, III ve VI
  D) I, II ve III
   SEÇ
 3. İletişim kavramıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
  A) İletişimdeki ilk izlenim önemsizdir.
  B) İletişim, en az iki kişilik bir paylaşımdır.
  C) İletişimin amacı anlaşılmaktır.
  D) İletişim sözlü, sözsüz ve yazılı olarak yapılabilir.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlış dinleme türlerinden birideğildir?
  A) Saplantılı dinleme
  B) Görünüşte dinleme
  C) Yüzeysel dinleme
  D) Dikkatli dinleme
   SEÇ
 5. İnsanlarla olumlu ilişkiler kurabilmemiz için aşağıdakilerdenhangisi uygun bir davranıştır?
  A) Emir vermek
  B) İlgi göstermek
  C) Söz kesmek
  D) Alay etmek
   SEÇ
 6. Aşağıda farklı insanların, aynı olaya bakış açılarını gösteren konuşmaları verilmiştir. Bunlardan hangisinin, çevresiyle olumlu ilişkiler kurduğunu söyleyebiliriz? 
  A) Bir daha kırmızı ışıkta geçtiğini görmeyeyim.
  B) Trafik kurallarına uymadığını ve kırmızı ışıkta geçtiğini gördüm, seni şikâyet edeceğim.
  C) Ancak akılsız insanlar trafik kurallarına uymazlar.
  D) Trafik kurallarına uyulmamasını anlayamıyorum ve bunların olumsuz sonuçlarına çok üzülüyorum.
   SEÇ
 7. Her türlü ………… gibi, ……….. eğitimi de ilk olarak ailede kazanılır. Neyi, ne zaman, nerede ve ………... söyleyeceğini bilen kişi olabilmek, öncelikle ailede edinilecek bir ……… ve davranıştır. Aile bireyleri arasında kurulan ……...... iletişim biçimleri, dünyamızı daha yaşanır bir hâle getirecektir. Çünkü ………… aileyi, aileler toplumu, toplumlar dünyayı oluşturur. Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşluklara aşağıdakiseçeneklerden hangisindeki ifadeler getirilmelidir?
  A) Öğretim, empati, kime, öğrenim, olumlu, insanlar
  B) Eğitim, iletişim, nasıl, tutum, olumlu, bireyler
  C) Eğitim, empati, nasıl, tutum, olumsuz, bireyler
  D) Davranış, davranış, nasıl, tutum, olumsuz, bireyler
   SEÇ
 8. İnsanlar arasındaki iletişimde aşağıdakilerden hangisi her zaman yapılmamalıdır? 
  A) Empati
  B) Suskunluk
  C) Hoşgörü
  D) Saygı
   SEÇ
 9. Olumlu ve etkili iletişimde yapılması gerekenlerin en önemlilerinden biri empati kurmaktır. Empati kurabilmek için de bireyin kendisine sorması gereken sorular vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri olamaz?
  A) Onun yerinde ben olsaydım ne hissederdim?
  B) Onun yerinde ben olsaydım ne düşünürdüm?
  C) Onun yerinde ben olsaydım nasıl davranırdım?
  D) Onun yerinde ben olsaydım, sanki böyle mi davranırdım?
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?
  A) Alay etmek, utandırmak
  B) Bağırarak konuşmak
  C) Eleştiri yapmak
  D) Akıl vermek
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir
  A) Yargılama
  B) Haber verme
  C) Kamuoyu oluşturma
  D) Eğitim
   SEÇ
 12. İletişimin; kaynak, mesaj, kanal ve hedef olarak dört unsuru olduğunu, ayrıca dönütün de iletişimi daha anlamlı hâle getirdiğini biliyorsunuz. Televizyon yayınlarını bu kapsamda incelerseniz aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? 
  A) Hedef, televizyon ekranıdır.
  B) Kaynak, A kanalı stüdyosudur.
  C) Mesaj, B programıdır.
  D) Dönüt, izlenme oranıdır.
   SEÇ
 13. I. Haber verme II. Kamuoyu oluşturma III. Yönetimi denetleme IV. Eğitim V. Millî kültürü gelecek kuşaklara aktarma VI. Millî birlik ve bütünlüğü sağlama Yukarıdakilerden hangileri, kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarıdır?
  A) I, II, IV, V ve VI
  B) I, II, III, IV, V ve VI
  C) I, II, III ve IV
  D) I, II ve IV
   SEÇ
 14. I. Bireye etkisi II. Gruplara etkisi III. Kurumlara etkisi IV. Topluma etkisi V. Kültüre etkisi Verilenlerden hangileri, kitle iletişim araçlarının etkileridir? 
  A) Yalnız I
  B) I, II ve III
  C) I ve IV
  D) I, II, III, IV ve V
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının birey üzerindeki etkilerinden birini anlatmaz? 
  A) Bireyin bilgi düzeyini değiştirir
  B) Kamuoyu oluşturur
  C) Bireyin görüşünü etkiler
  D) Bireyin tutum ve davranışlarını etkiler
   SEÇ
 16. Kitle iletişim araçları haberi, düşünceyi, duyguyu; yazı, resim, görüntü veya ses şeklinde çoğaltarak kitleye ulaştıran teknik araçlardır. Bu ifade, kitle iletişim araçlarının hangi özelliğinin açıklamasıdır? 
  A) Yayma
  B) Haber verme
  C) Kamuoyu oluşturma
  D) Bilgilendirme
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının özelliklerinden biri değildir
  A) Aktarılan iletiler ikna edicidir.
  B) Çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırır.
  C) Aktarılan iletiler inandırıcıdır.
  D) Hedefin, kaynağa dönütü hızlıdır.
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının inandırıcılık özelliğine sahip olmasının nedenidir? 
  A) Görsel niteliğinin bulunması
  B) Canlı yayın yapması
  C) Belge niteliği taşıması
  D) Yazılı olması
   SEÇ
 19. I. Gazete II. Fotoğraf III. Sinema IV. Radyo V. Televizyon VI. İnternet VII. Kitap VIII. Dergi IX. CD X. Tiyatro Yukarıdakilerden hangileri kitle iletişim araçlarıdır?
  A) I, V, VI ve VII
  B) I, II, III, IV, V, VI, VII ve VIII
  C) I, II, III, IV, V, VI ve VII
  D) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ve X
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi, televizyonun çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir
  A) Dünyadaki gelişmeleri bildirmesi
  B) Aile içi iletişimi artırması
  C) Küresel sorunları aktarması
  D) Toplumsal bilgi vermesi
   SEÇ