ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Erzurum ve Ankara hemen hemen aynı enlemlerde yer almalarına rağmen, Erzurum’da yıllık sıcaklık ortalamasının Ankara’dan düşük olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

   Doğuda yer alması
   Yükseltinin fazla olması
   Kuzey ve güneyinde sıra dağların olması 
   Yağış miktarının fazla olması
 2. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinin özelliklerinden değildir?

   Anadolu’yu Türkleştirdiler.  
   Anadolu’yu fethettiler
   İstanbul’u fethettiler  
   Haçlılarla savaştılar
 3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Malazgirt zaferinin en önemli sonucu belirtilmiştir?

   Türk ilerleyişi durdu
   Haçlı tehlikesi önlenmiş oldu
   Anadolu kapıları Türklere açıldı
   Bizans büyük zafer kazandı
 4. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerini yansıtmaz?

   Sanayi ve hizmet sektörünün yaygınlığı
   Nüfus artış hızının düşük seyri
   Turizm sektöründeki gelir artışı
   Okur-yazar oranının yüksekliği
 5. ”Anadolu toprakları üzerinde tarih boyunca birçok savaş yapılmış ve birçok uygarlık bu toprakları yurt edinmeye çalışmıştır.” Birçok uygarlığın Anadolu’yu yurt edinmek istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

   Veremli tarım arazileri
   Uygun iklim koşulları
   Bitki örtüsü
   Anadolu’nun coğrafi konumu
 6. Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

   Hoşgörü ve adalet duygusu ile hareket edilmesi
   Halk üzerinde baskıcı bir politika izlenmesi
   Sınırlarda sürekli fetih hareketlerine devam edilmesi
   Kuruluş dönemindeki padişahların yetenekli olması
 7. Osmanlı hükümeti, temsil heyetinin hukuki varlığı aşağıdaki gelişmelerin sonunda tanınmış oldu?

   Erzurum Kongresi ile 
   Sivas Kongresi ile
   Amasya görüşmeleri   
   Amasya Genelgesi ile
 8. Bir ülkenin gelişmişliği sanayinin gelişme düzeyi ile paralellik göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayisi gelişmiş olan bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri değildir?

   Doğum oranının az olması
   Enerji tüketiminin çok olması
   Nüfus artış hızının çok olması
   Çocuk ölüm oranının az olması
 9. Anadolu Selçukluları döneminde yolları üzerinde kurulan kervansaraylar daha çok hangisine yönelik olarak yapılmıştır?

   İç güvenliği sağlamak
   Ticareti geliştirmeye
   Yoksulları barındırmaya 
   Orduyu güçlendirmeye
 10. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkler tarafından fethini kolaylaştıran nedenlerden biri değildir?

   Türklerin yerli halka iyi davranmaları
   Komutanlara fethettiği yerlerin ikta olarak verilmesi
   Doğudan Anadolu’ya gelen Türkmen göçleri
   Haçlı seferlerinin başlaması
 11. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin nedenlerinden biri değildir?

   Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
   İstanbul’un Türklerin eline geçmesi
   Papanın Hıristiyan halkı kışkırtması
   Avrupa’nın ekonomik sıkıntı içinde olması
 12. Osmanlıların aşiretten beylik haline gelmesini sağlayan Osman Bey  aşağıdaki politikalardan hangisini izlememiştir?

   Anadolu beylikleri ile iyi geçinmeyi
   Daha çok Bizans’la mücadele etmeyi
   Feth edilen yerlerin halkına iyi davranmayı
   Bazı Türkmen boylarını Rumeli’ye yerleştirmeyi
 13. Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831) yapmıştır. II. Mahmut’ un nüfus sayımı yapma amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

   Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
   Hıristiyanları tespit etmek
   Askere gidecekleri tespit etmek
   Köy nüfusunu belirlemek
 14. Temel haklarımızın kısıtlandığı durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın kısıtlandığı durumlardan değildir?

   Savaş hali  
   Seferberlik hali   
   Olağanüstü hal  
   Seyahat hali
 15. İki nüfus sayımı dönemi arasında gerçekleşen nüfus farklılığı, nüfus artış hızını belirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının belirlenmesinde dikkate alınması gereken özelliklerden sayılmaz?

   Ölüm oranı 
   Kadın erkek nüfusu
   Doğum oranı  
   Yaşam süresi
 16. Devlet vatandaşlara ve çalışanlara sosyal güvence sağlamakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumlarından biri değildir?

   Emekli Sandığı  
   Bağ-kur   
   SSK   
   Dernekler
 17. Atatürk’ün sonu gelmeyen maceralara asla girmemesi onun hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?

   Gerçekçiliği 
   Yöneticiliği 
   Çok yönlülüğü    
   Vatanseverliği
 18. Kerpiç kurak ve yarı kurak bölgelerde yapı malzemesi olarak taşın ve ağacın fazla bulunmadığı yerlerde en çok kullanılan yapı malzemesidir. Buna göre ülkemizde kerpiç evlerin en çok görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

   Akdeniz
   Ege
   İç Anadolu
   Karadeniz
 19. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Meydan Muhaberesinden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerindendir?

   Karamanoğulları  
   Mengücekliler   
   Hamitoğulları  
   Aydınoğuları
 20. Aşağıdaki savaşlardan  hangisiyle Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır?

   Dandanakan 
   Malazgirt   
   Miryakefalon  
   Yassıçemen