ANA SAYFA

ZAMAN İÇİNDE BİLİM
- UYGARLIĞIN TEMELİ
- TARİH BAŞLIYOR
- İNSANLIĞA HEDİYE: BİLİMSEL MİRAS
- DÜŞÜNCENİN ÖZGÜRLEŞMESİ

1 / 20
 1. İlk Çağ uygarlıkları, günümüz bilim ve teknolojisinin gelişmesine katkıda bulunan ilk buluşları gerçekleştirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan biri değildir?
  A) Tekerlek
  B) Yazı
  C) Takvim
  D) Buhar gücü
   SEÇ
 2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Coğrafi Keşifler-Yeni kıtaların ve karaların bulunması
  B) Rönesans-Skolastik düşüncenin yıkılması
  C) Reform-Bilim ve sanatta yeniden doğuş
  D) Sanayi İnkılabı-Üretimde makine gücüne geçilmesi
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi matbaanın geliştirilip kullanılmaya başlamasının sonuçlarından biridir?
  A) Bilgiye kolaylıkla ulaşılması
  B) Kitapların özensiz hazırlanması
  C) Eserlerin pahalıya mal olması
  D) Okuma oranının azalması
   SEÇ
 4. Aşağıda bilim adamlarıyla çalışmaları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Newton-Yerçekimi Kanunu’nu buldu.
  B) Birunî-Otlarla hastalıkların tedavisini yaptı.
  C) İbni Sina-Dünya haritası çizdi.
  D) Kopernik-Güneş Sistemi’nin varlığını kanıtladı.
   SEÇ
 5. 16. yüzyılda Dünya’nın döndüğü fikrini savunan Galileo, bu iddiasından vazgeçince yakılmaktan kurtulmuştur. 16. yüzyıl Avrupa’sı göz önüne alındığında, bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
  A) Bilim adamlarının bilimsel çalışmadığı
  B) Bilimsel düşüncenin önünde engeller olduğu
  C) Bilimin insan yaşamını kolaylaştırmadığı
  D) Bilimsel gelişmelerin astronomi ile sınırlı kaldığı 6.
   SEÇ
 6. Yazının bulunup geliştirilmesinde aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin katkısı yoktur?
  A) Sümerliler
  B) Mısırlılar
  C) Fenikeliler
  D) Babilliler
   SEÇ
 7. Rönesans Dönemi sanatçıları, eserlerinde insan vücudunu tüm ayrıntılarıyla tasvir edebilmek için kadavralar üzerinde çalışmışlardır. Bu durum aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişmesine yol açmıştır?
  A) Tıp
  B) Kimya
  C) Psikoloji
  D) Eczacılık
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da Rönesans hareketlerine yol açan gelişmelerden biri değildir?
  A) Kiliseye duyulan güvenin artması
  B) Matbaanın kullanılmaya başlanması
  C) Sanattan hoşlanan zengin bir sınıfın ortaya çıkması
  D) Hümanizmin gelişmesi
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sonuçlarından biridir?
  A) Hristiyanlığın amaçlarından uzaklaşması
  B) Avrupa’da dinî baskının artması
  C) Laik düşüncenin ortaya çıkması
  D) Katolik kilisesinin zenginleşmesi
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşişerin sonuçlarından biri değildir?
  A) Dünya ile ilgili bilgilerin artması
  B) Din adamlarına olan güvenin sarsılması
  C) Sömürgeciliğin başlaması
  D) Özgür düşüncenin gelişmesi
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
  A) Yazının icadı
  B) Pusulanın geliştirilmesi
  C) Kâğıdın ucuza mal edilmesi
  D) Matbaanın bulunması
   SEÇ
 12. 15 ve 16. yüzyıllarda yapılan Coğrafi Keşişer sonraki yüzyıllarda Avrupa’da gerçekleşecek birçok gelişmeyi de etkilemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerden değildir?
  A) Haçlı Seferleri
  B) Rönesans
  C) Reform
  D) Sömürgecilik
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda başlayan Sanayi İnkılabı’yla ilgili olgulardan biri değildir?
  A) Üretimde buharın gücünden yararlanılması
  B) Ticaretin gerilemesi
  C) Demir yollarının gelişimi
  D) Küçük atölyelerin kapanması
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağını en iyi açıklayan kavramdır?
  A) Akılcılık
  B) Laiklik
  C) Demokrasi
  D) Özgür düşünce
   SEÇ
 15. Avrupa’da, kilise ve din adamlarına olan güvenin azalmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Dünya’nın yuvarlak olduğunun keşfedilmesi
  B) İncil’in değişik dillere çevrilmesi
  C) Matbaanın geliştirilip kullanılması
  D) Antik eserlerin incelenmesi
   SEÇ
 16. Günümüz bilim ve sanat dünyası Rönesans sanat ve biliminin mirasına sahiptir. Bu yargıyı en çok destekleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rönesans Döneminde bilim ve sanatta oldukça büyük ilerlemeler olmuştur.
  B) Rönesans bilim ve sanatı, önceki uygarlıkların mirasıdır.
  C) Rönesans Döneminde bilim ve sanatta gelişme kaydedilmemiştir.
  D) Rönesans Döneminde özgür düşünce egemen olmuştur.
   SEÇ
 17. Abbasi Halifesi Memun, 9. yüzyılda 70 kadar bilim adamını bir dünya haritası hazırlamaları için görevlendirmiştir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) İslam devletlerinde hükümdarların bilime önem verdiği
  B) İslam dünyasında özgür düşüncenin egemen olduğu
  C) İslam bilginlerinin coğrafya alanında geri olduğu
  D) İslam dininin bilimsel gelişmelere açık olduğu
   SEÇ
 18. I. Sendikal hareketlerin gelişmesi
  II. Kömür ve petrolün önem kazanması
  III.Gözlem ve deneyin önem kazanması
  IV. Burjuva sınıfının ortaya çıkması
  Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabı’yla ilişkilidir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve IV
  D) III ve IV
   SEÇ
 19. 15-19. yüzyıllar arasında Avrupa’da meydana gelen gelişmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Coğrafi Keşişeri Portekizliler ve İspanyollar başlatmıştır.
  B) Rönesans İtalya’da başlamıştır.
  C) Reform hareketleri Almanya’da başlamıştır.
  D) Sanayi İnkılabı Fransa’da ortaya çıkmıştır
   SEÇ
 20. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yazı - Bilim ve düşüncenin yayılması
  B) Barut - Derebeylik rejiminin yıkılması
  C) Pusula - Açık denizlere çıkılması
  D) Mum - Ampulün icadı
   SEÇ