ANA SAYFA

Türkçe 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Dinleme yöntem ve tekniklerinden biri olan “yaratıcı dinleme”nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kendini konuşanın yerine koyarak empati kurmaktır.
  B) Dinlenenlerin yorumlanması ve bunlardan yeni düşünceler üretilmesidir.
  C) Dinlenenlerin içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesidir.
  D) Dinleme sürecinde zihinde oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinlenenlerin daha iyi kavranmasıdır.
   SEÇ
 2. Oğuz Atay( ) Oyunlarla Yaşayanlar( ) İletişim Yayınları( ) İstanbul( ) 2006( ) Yukarıdaki “bibliyografik künye”de, yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?
  A) (:) (:) (-) (-) (.)
  B) (:) (,) (,) (,) (.)
  C) (,) (,) (,) (,) (.)
  D) (,) (/) (/) (/) (.)
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?
  A) Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar.
  B) Alt başlıkta bulunan kelimelerin tüm harfleri büyük yazılır.
  C) Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıkta bulunan kelimelerin tamamı büyük olarak yazılır.
  D) Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Koca bir kazan patates kaynattık.
  B) Benim maketlerimi incelemekle meşguldü.
  C) Selânik elden çıkınca ailesi İzmir’e göçmüştü.
  D) Etkisini ölçmek için derin tetkikler yapmak lazım.
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?
  A) Yakın-uzak
  B) Ak-beyaz
  C) Duygu-his
  D) Büyük-iri
   SEÇ
 6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi oluş fiilidir?
  A) Anlattıklarımı büyük bir dikkatle dinliyordu.
  B) Yavru kedi ayağımın dibinde oturuyordu.
  C) Çiçekler her gün biraz daha büyüyordu.
  D) Hayalindeki evin krokisini çiziyordu.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki eylemlerden hangisi dilek kipindedir?
  A) Geldim
  B) Yürümüş
  C) Görmeliyiz
  D) Yazıyorsunuz
   SEÇ
 8. “Ahmet çarşıdan dün gömlek almış.” Cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir?
  A) Ahmet
  B) Çarşıdan
  C) Dün
  D) Gömlek
   SEÇ
 9. Aşağıdaki konuşma yöntem ve tekniklerinden hangisinin amacı “belirli bir konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirerek yorum yapma, fikir ve çözüm üretme becerilerini geliştirmektir?
  A) Eleştirel konuşma
  B) Katılımlı konuşma
  C) Empati kurma
  D) Tartışma
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi “yaz-” fiilinin olumsuz bir biçimidir?
  A) Yazacaksınız
  B) Yazmalı mıyım
  C) Yazıyor mu
  D) Yazmayınız
   SEÇ
 11. “Kışın Erciyes’te kayak yapacağız.” Cümlesindeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zaman zarfı
  B) Yer-yön zarfı
  C) Ölçü zarfı
  D) Soru zarfı
   SEÇ
 12. Bazı okuma yöntem ve tekniklerine ait olan aşağıdaki açıklamalardan hangisi “işaretleyerek okuma” ile ilgilidir?
  A) Sesler, sözcükler, cümleler dil bilgisi kurallarına göre vurgulanmalı; ses tonu metnin ruhuna uygun olarak ayarlanmalıdır.
  B) Konuyu anlamaya yardımcı olacak anahtar kelime ve kavramlar ile önemli görülen yerlerin belirlenmesidir.
  C) Okuma yapılırken her bölümü bir iki cümleyle ifade etmek gerekir.
  D) Okunan metinle diğer metinler arasında ilgi kurmaktır.
   SEÇ
 13. Yazarın herhangi bir konu üzerinde özel görüş ve düşüncelerini hiçbir iddiaya yer vermeden, kesin yargılara varmadan anlattığı yazı türüne ne ad verilir?
  A) Hikâye
  B) Deneme
  C) Roman
  D) Röportaj
   SEÇ
 14. Küçük bir lavanta çiçeği
  Sarışın arı
  Ve alabildiğine gelincik
  Düşünmeden sevdiğimiz şu anda
  Birdenbire başlayan gökyüzü
  Oktay Rifat
  Bu şiire egemen olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Korku
  B) Endişe
  C) Sevgi
  D) Merak
   SEÇ
 15. Kendinize ille de bir dost bulmak isterseniz onu kitaplar arasında aramalısınız. Her şeyden, herkesten vefasızlık gelir; kitaplardan gelmez. Dahası, insanoğlu dost bellediği bir kitaptan uzaklaşmak istese bilir ki o kitap canciğer oluşlarından önce neyse, sonra da odur. Kendisine hiçbir kötülük yapmayı düşünmez.
  Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kitaplar iyi birer arkadaştır.
  B) Kitaplar insanlara yol gösterir.
  C) Kitap, aslında hayatın kendisidir.
  D) Kitap okuyan, iyiyle kötüyü ayırt eder.
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit fiildir?
  A) İşle-
  B) Koru-
  C) Azal-
  D) İçir-
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yeterlilik fiili kullanılmıştır?
  A) Dağın zirvesine sonunda çıkabildi.
  B) Hep aynı olaylar süregeliyordu.
  C) Kitabı bir solukta okuyuverdi.
  D) Taşlar üstüme düşeyazdı.
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerin hangisinde şimdiki zaman kipi, “-di’li geçmiş zaman” yerine kullanılmıştır?
  A) İki gün sonra yola çıkıyoruz.
  B) Bu akşam sinemaya gidiyoruz.
  C) Her hafta sonu koşu yapıyorum.
  D) O yıllarda başka işte çalışıyorum.
   SEÇ
 19. “Şahsuvaroğlu, III. Mehmet’ten geriye 27 giysi kaldığını söylemiştir.”
  Bu cümlede “düşünceyi açma ve geliştirme yolları”ndan hangisi kullanılmıştır?
  A) Tanımlama
  B) Benzetme
  C) Karşılaştırma
  D) Tanık gösterme
   SEÇ
 20. “Güzel” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin geniş zamanına göre çekimlenmiştir?
  A) Güzeldi
  B) Güzelmiş
  C) Güzeldir
  D) Güzelse
   SEÇ