8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

29 Mart 20220Yazar:testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 1.Değerlendirme

 

8.Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ekonomi alanında yapılmıştır?
A
Halifeliğin kaldırılması
B
Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
C
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
D
Aşar vergisinin kaldırılması
Soru 2
Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A
Kapitülasyonların kaldırılmasının
B
Medeni Kanun’un kabulünün
C
Kılık-kıyafette düzenlemeler yapılmasının
D
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin
Soru 3
Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmamıştır?
A
Cumhuriyet Halk Partisi
B
Serbest Cumhuriyet Fırkası
C
Demokrat Parti
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 4
Mondros Ateşkes Antlaşmasındaki hangi madde Türklerin çoğunlukta olsalar bile işgal edilebilir hale getirmiştir?
A
Güvenlik gerekçesiyle istedikleri yerleri işgal edebilme hakkına sahip olmaları,
B
Boğazların yönetiminin İtilaf Devletleri’ne terk edilmesi,
C
Her türlü haberleşme araç ve gereçlerine İtilaf Devletleri’nin el koymaları,
D
İran ve Kafkasya’daki birliklerin geri çekilmesi,
Soru 5
İzmir’in işgalinden önce Yunanlıların, İzmir ve çevresindeki Rum nüfusunun Türklerinkinden fazla olduğunu gösteren belgeler yayınlamalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Batı Trakya sorununu çözmek
B
İzmir’in işgaline gerekçe oluşturmak
C
Mustafa Kemal’in çalışmalarını engellemek
D
Türkleri savaş suçlusu olarak göstermek
Soru 6
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin sonuçlarından birisi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Redd-i İlhak Cemiyeti’nin kurulması
B
Milli cemiyetlerin oluşması
C
Kuva-ı milliye birliklerinin kurulması
D
Rusya’da rejim sorunu çıkması
Soru 7
Yeni Türkiyenin sınırları ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle çizilmiştir?
A
Erzurum Kongresi’yle
B
Misak-ı Milli’yle
C
Sivas Kongresi’yle
D
Amasya Genelgesi’yle
Soru 8
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi kadın-erkek eşitliği ile ilgili değildir?
A
Kadınların mirastan erkeklerle eşit pay verilmesi,
B
Her ailenin bir soyadına sahip olması,
C
Tek eşle evliliğin zorunlu olması,
D
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi,
Soru 9
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Sivas Kongresi ile ilgili değildir?
A
Misak-ı Milli kararlarının Osmanlı Meclisi’nce kabul edilmesi
B
Yararlı cemiyetlerin birleştirilmesi
C
Manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesi
D
Erzurum Kongresi kararlarının aynen kabul edilmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinde İstanbul Hükümeti ilk kez Temsil Heyeti’nin hukuken varlığını tanımıştır?
A
Sivas Kongresi’nde
B
Amasya Görüşmeleri’nde
C
Amasya Genelgesi’nde
D
Erzurum Kongresi’nde
Soru 11
Cumhuriyet döneminde köylü ve çiftçileri rahatlatmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A
Soyadı Kanunu’nun kabulü,
B
Aşar vergisinin kaldırılması,
C
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması,
D
Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik,
Soru 12
Seçeneklerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanyanın yanında giriş nedenlerinden biri değildir?
A
Siyasal yalnızlıktan kurtulma düşüncesi
B
Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
C
İttihat ve Terakki’nin Alman hayranlığı
D
Yeni sömürgeler kazanma düşüncesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi 20 Ocak 1921’de kabul edilen Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasın temel maddelerinden birisi değildir?
A
Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.
B
TBMM güçler ayrılığı esasını benimsemiştir.
C
Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.
D
Türkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nde Türk Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ortaya koymaktadır?
A
Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B
Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır.
C
Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
D
Sivas Kongresi için her ilden halkın güvenini kazanmış üç delege seçilecektir.
Soru 15
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi diğerlerinden sonra yapılmıştır?
A
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B
Soyadı Kanunu’nun kabulü
C
Şapka Kanunu’nun kabulü
D
Miladi Takvimin kabulü
Soru 16
I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan İttifak devletleri ile barış antlaşması yapılmasına rağmen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında hemen antlaşma yapılmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni desteklemesi,
B
Osmanlı Devleti’ni paylaşma konusunda anlaşamamaları,
C
Osmanlı Devleti’nin Müslümanları temsil etmesi,
D
Osmanlı Devleti’nin diğerlerinden daha güçlü olması,
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir?
A
Etnik-i Eterya Cemiyeti
B
Pontus Rum Cemiyeti
C
Mavri Mira Cemiyeti
D
Teali İslam Cemiyeti
Soru 18
 Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi hiçbir zaman uygulanamamıştır?
A
Mudanya Ateşkes Antlaşması
B
Sevr Antlaşması
C
Gümrü Antlaşması
D
Ankara Antlaşması
Soru 19
Cumhuriyetin ilanından önce gerçekleşen inkılap hangisidir?
A
Halifeliğin kaldırılması
B
Soyadı Kanunu’nun kabulü
C
Saltanatın kaldırılması
D
Medeni Kanun’un kabulü
Soru 20
Hangisi Kurtuluş Savaşından önce kurulan Milli Cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?
A
İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
B
Bölgesel amaçlı olarak kurulmuşlardır.
C
İzmir’in işgaliyle silahlı mücadeleye başlamışlardır.
D
Hakim olan anlayış Türklük duygusudur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön