8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

23 Mayıs 2022 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Değerlendirme

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde toplumun farklı ırk, din ve mezheplerden oluştuğunu iddia ederek içte karışıklık çıkarmaya çalışan yasadışı örgütler, anarşi ve terör ortamı oluşturmaya çalışmaktadır. Yasadışı örgütlerin bu faaliyetlerle öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir?
A
Milli birlik ve beraberliği parçalamayı
B
Eğitim faaliyetlerini engellemeyi
C
İnsan haklarını geliştirmeyi
D
Ekonomik yönden kazanç elde etmeyi
Soru 2
Aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan antlaşma Türkiye'nin doğu sınırlarını güvenlik altına almaya yönelik değildir?
A
Irak
B
İran
C
Afganistan
D
Bulgaristan
Soru 3
II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan Soğuk Savaş Dönemi'nde Doğu ve Batı blokları nükleer silahların gelişmesi yüzünden silahlı mücadeleden kaçınmışlardır. Buna göre, II. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya savaşının çıkmamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A
Batı Bloğu'nda yer alan ülkelerde demokratik yönetimlerin gelişmesinin
B
Devletlerin gelişen silah teknolojisinin yıkıcı etkilerinden çekinmelerinin
C
Devletlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda temsil edilmesinin
D
Güçlü devletlerin savaşan devletlere ekonomik yaptırımlar uygulamalarının
Soru 4

Türkiye, Avrupa ile bütünleşme yolunda bir politika takip etmektedir.

Türkiye'nin,

I. Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlaması

II. Hukuk sisteminde Avrupa Birliği kriterlerine uygun düzenlemeler yapması

III. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyması

faaliyetlerinden hangilerinin bu politikanın bir gereği olduğu savunulabilir?
A
II ve III
B
I ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 5

 “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Bu sözleşmeyi imzalayan devletlerin yurttaşları, uğradıkları haksızlıklar nedeni ile kendi devleti veya diğer devletler aleyhine dava açma hakkına sahiptir.”

Yukarıda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A
Avrupa'da insan hakları ihlallerinin arttığı
B
İnsan haklarının uluslararası yargı güvencesine alındığı
C
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açanların yurttaşlıktan çıkarıldığı
D
Türkiye'nin sözleşmeyi imzalayan ülkelerden biri olduğu
Soru 6
Boğazlar hususunda Türkiye bir çok defa bir çok ülkeyle antlaşmalar imzalamıştır. Bu antlaşmalar içerisinde Boğazlar komisyonunun kaldırılarak boğazların savunmasının Türkiye'ye bırakıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Londra boğazlar sözleşmesi
B
Montrö boğazlar sözleşmesi
C
Ankara antlaşması
D
Lozan antlaşması
Soru 7
Türkiye'de demokrasiye geçilmesinde etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır:

Aynur: Eski rejime dönme tartışmalarının sona ermesi.

Esra: Kominizm rejimini yaymak isteyen Sovyet Rusya tehlikesine karşı demokratik devletlerle yakınlaşma isteği.

Onur: Halkın demokratik yönetimin gereklerini yerine getirecek olgunluğa erişmesi.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi veya hangilerinin sözleri, Türkiye'de demokrasiye geçilmesinde dış faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir?
A
Aynur ve Onur
B
Esra
C
Aynur
D
Onur
Soru 8
“Türk, milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,………..idaresidir.” Atatürk’ün yukarıdaki veciz sözünde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geldiğinde ifade doğru olur?
A
Cumhuriyet
B
Krallık
C
Teokrasi
D
Monarşi
Soru 9
Türkiye’de,

I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması

II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

III. Miladi Takvimin kabulü gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin

“toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?
A
II ve III
B
Yalnız III
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 10

Ayla: Ülkemizde 1940’ta hastane sayısı 198’di. 1240 kişiye bir yatak düşüyordu.

Elif: 2006’da hastane sayısı 1205’e çıkmış, 401 kişiye bir yatak oranına ulaşılmıştır.

Ezgi: 1940’ta bir doktora 7420 kişi düşüyordu.

Özkan: 2006 yılında bir doktora 662 kişi düşmüştür.

Yukarıdaki çocukların ülkemizde aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verdikleri söylenebilir?
A
Bulaşıcı hastalıklar ile mücadeleler
B
Sağlık hizmetlerindeki ilerlemeler
C
ilaç sanayisindeki sorunlar
D
Tıp eğitimine verilen önem
Soru 11
Atatürk; “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?    
A
Ordumuzda modernizasyona gidilmesi gerektiğini
B
Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği önemi
C
Halkın zorunlu olarak askerlik yapması gerektiğini
D
Ordumuzun yeni ihtiyaçları olduğunu
Soru 12

Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı NATO adında ortak bir güvenlik sistemi kuran üye ülkeler, bu savunma teşkilatının, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilkelerine sadık kalacağını ilan etmişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak NATO'nun,

I. insan haklarının kısıtlanması

II. Yeni sömürgeler elde edilmesi

III. Dünyada barış sürecinin devam etmesi 

politikalarından hangisi veya hangilerini benimsemesi beklenir?
A
II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız l
D
Yalnız III
Soru 13

Refit Cevat Ulunay Alemdar gazetesinde çıkan yazısının bir bölümünde: “Osmanlı İmparatorluğu İngiltere’ye yanaştıkça daima kazanmış, uzaklaştıkça kaybetmiştir. Bizim için yol İngiltere’nin açacağı yoldur.” demiştir. (19 Aralık 1918)

Alemdar Gazetesinde çıkan bu yazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A
Dış politikada eşitlik ilkesine önem vermiştir.
B
Atatürkçü milli dış politika ile bağdaşmamaktadır.
C
Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemiştir.
D
Bağımsız Türkiye özlemini belirtmektedir.
Soru 14
1991 yılında SSCB'nin dağılması soğuk savaş dönemini sona erdirmiş, yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
A
Nato dünyada barış ve güvenliği sağlama görevini üstlendi
B
Birlikten ayrılan ülkeler bağımsız devletler topluluğunu kurdular
C
ABD'nin dünya siyasetindeki gücü arttı
D
Birlikten ayrılan ülkeler Varşova Paktını kurdular
Soru 15
Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline ne ad verilir?
A
Monarşi
B
Krallık
C
Teokrasi
D
Cumhuriyet
Soru 16

Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile Türkiye arasında her alanda iyi ilişkiler kurulmuş, birçok konuda iş birliği yapılmıştır.

Bağımsızlığını kazanan bu devletlerin,

I. Toplumun çoğunluğunun Türklerden oluşması

II. Uzun yıllar komünizm rejimiyle yönetilmeleri

III. Doğal kaynaklar bakımından zengin olmaları

özelliklerinden hangisi veya hangilerinin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmelerini doğrudan kolaylaştırdığı söylenebilir?
A
I ve II
B
Yalnız l
C
Yalnız II
D
II ve III
Soru 17

Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'da komünist rejimin yerine demokratik yönetimler kurulmuş, bu devletler ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler gelişmiştir.

Bu durumun,

I. Sovyetler Birliği'nin dış politikada etkinliğinin azalması

II. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinin hızlanması

III. Avrupa'da ekonomik gelişmenin durması

sonuçlarından hangisi veya hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız l
D
II ve III
Soru 18

– Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır.

– Bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır.

Yukarıda sözü edilen Atatürk ilkelerinden hangisidir?
A
Halkçılık
B
Cumhuriyetçilik
C
Milliyetçilik
D
Laiklik
Soru 19
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir?
A
Sadabat Paktı
B
Boğazlar Sözleşmesi
C
Balkan Antantı
D
Kadınların milletvekili seçimlerine
Soru 20

Türkiye'de son yıllarda bor ve krom gibi bol miktarda bulunan madenlerin işleneceği sanayi kuruluşları kurulmasına yönelik projeler artmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bu tutumunun gerekçeleri arasında gösterilebilir?
A
Doğal kaynakların hızla tükenmesi
B
Halkın çoğunluğunun şehirlerde yaşaması
C
Anadolu'nun tarım bakımından verimli topraklara sahip olması
D
işlenmiş ürünün ham madde ticaretinden daha fazla gelir getirmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön