8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünite Testi

7 Şubat 2021 0 Yazar: testimiz.com

8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünite Testi

 

8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

TEBRİKLER.

8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk, Türkiye'nin komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış siyasetin temellerinden biri saymıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi,
Atatürk'ün bu politikası doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
A
Balkan ve Ortadoğu devletleri ile ittifak anlaşmaları yapılması
B
Osmanlı Devleti'nden kalan borçların taksitler halinde ödenmesi
C
Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
D
Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
Soru 2
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir?
A
Kadınların milletvekili seçimlerine
B
Balkan Antantı
C
Boğazlar Sözleşmesi
D
Sadabat Paktı
Soru 3
Atatürk dış politikada,

I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme

II. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma

III. Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkelerini esas almıştır.

Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?
A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız l
Soru 4
Lozan Konferansı'nda Türkiye Irak sınırı görüşülürken Türk heyeti, "halkın çoğunluğunun Türk olması" nedeniyle, Musul ve Süleymaniye bölgelerinin Türkiye sınırları içerisinde kalması gerektiğini öne sürmüştür.
Türk heyetinin bu görüşü aşağıdakilerden hangisine destek verebileceğini gösterir?
A
Bölgenin Irak yönetimine bırakılmasına
B
Barışın korunması için her türlü haklardan vazgeçilmesine
C
Musul ve Süleymaniye konusunda İngiltere'nin görüşlerine saygı duyulacağına
D
Bu bölgede halkoylaması yapılmasına
Soru 5
Lozan Antlaşması'nda Boğazların Türkiye'nin egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde bu tutumlarından vazgeçerek Boğazlarda Türkiye'nin egemen olmasını benimsemişlerdir.
Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Fransa'da ekonomik sıkıntıların baş göstermesi
B
Türkiye'de yenilik hareketlerinin tepkiyle karşılanması
C
Türkiye'nin barışçı bir politika izlemesi
D
Türkiye'nin dış borçlarını ödemekte zorlanması
Soru 6
I. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?
A
Yenilen devletlerin yeniden güç kazanmasının
B
Tarafsız devletlerin savaşa sokulmasının
C
Devletler arasında gizli ittifaklar kurulmasının
D
Devletler arası sorunların barış yoluyla çözülmesinin
Soru 7
Atatürk, hasta yatağında "... Bu milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından dolayı duyulan sevinç yerindedir." demiştir.
Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için söylemiş olabilir?
A
Musul sorununun çözülmesi
B
Hatay'da bağımsız bir devletin kurulması
C
Balkan Antantı'nın imzalanması
D
Sadabat Paktı'nın imzalanması
Soru 8
1991 yılında SSCB'nin dağılması soğuk savaş dönemini sona erdirmiş, yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
A
Nato dünyada barış ve güvenliği sağlama görevini üstlendi
B
Birlikten ayrılan ülkeler bağımsız devletler topluluğunu kurdular
C
ABD'nin dünya siyasetindeki gücü arttı
D
Birlikten ayrılan ülkeler Varşova Paktını kurdular
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin deki dış sorunlardan biri değildir?
A
Kıbrıs sorunu
B
Musul sorunu
C
Hatay sorunu
D
Nüfus mübadelesi
Soru 10
Bağımsız Hatay Devleti'nin Millet Meclisi, 29 Haziran 1939'da, Türkiye'ye katılma kararı almıştır. Hatay Millet Meclisinin bu şekilde karar alması aşağıdakilerden hangisini göstermez?
A
Fransa'nın dış politikada başarılı olduğunu
B
Hatay'da birçok Türk'ün yaşadığını
C
Hatay'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğünü
D
Türkiye ile bütünleşmek istediklerini
Soru 11
“Atatürk, Türkiye'nin emniyetini amaçlayan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti, bizim daima prensibimiz olacaktır." demiştir.
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki sözlerden hangisiyle dış politikada belirleyici bir ilke haline gelmiştir?
A
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
B
Yurtta barış, dünyada barış.
C
Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyaset, milli siyasettir...
D
Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
Soru 12
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; Lozanda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye'ye devredilmiştir. Bunun yanında Türkiye'nin Boğazlarda askeri tahkimat kurması da kabul edilmiştir. Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,

I. Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır.

II. İstanbul'un ve Boğazların güvenliğini tehlikeye düşürmüştür.

III. Boğazların ticari önemini kaybetmesine neden olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
II ve III
B
Yalnız l
C
I ve II
D
Yalnız II
Soru 13
Boğazlar hususunda Türkiye bir çok defa bir çok ülkeyle antlaşmalar imzalamıştır. Bu antlaşmalar içerisinde Boğazlar komisyonunun kaldırılarak boğazların savunmasının Türkiye'ye bırakıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Londra boğazlar sözleşmesi
B
Ankara antlaşması
C
Lozan antlaşması
D
Montrö boğazlar sözleşmesi
Soru 14
Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 Şubat 1934'te "Balkan Antlantı”nı imzalamışlardır. Arnavutluk, İtalya'nın etkisi altında bulunduğundan; Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta katılmamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Bulgaristan’ın, Balkan Antantı'nın imzalanmasını desteklediğinin
B
Balkan Antantı'nın Türkiye'nin uluslar arası saygınlığını zedelediğinin
C
Antanta katılan devletler arasında siyasi sorunların çözülmüş olduğunun
D
Barış görüşmelerinin savaş ihtimalini artırdığının
Soru 15
Aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan antlaşma Türkiye'nin doğu sınırlarını güvenlik altına almaya yönelik değildir?
A
Irak
B
İran
C
Bulgaristan
D
Afganistan
Soru 16
Atatürk, yeni Türk Devleti'nin dış politikasını; "Yurtta barış! dünyada barış" diyerek özetlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
A
Şeyh Sait İsyanı'nın bastırılmasının
B
Menemen Olayından sonra çok partili hayata geçme girişimine ara verilmesinin
C
1926'da İsviçre'den Medeni Kanun'un alınmasının
D
1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olunmasının
Soru 17
Refit Cevat Ulunay Alemdar gazetesinde çıkan yazısının bir bölümünde: “Osmanlı İmparatorluğu İngiltere’ye yanaştıkça daima kazanmış, uzaklaştıkça kaybetmiştir. Bizim için yol İngiltere’nin açacağı yoldur.” demiştir. (19 Aralık 1918)
Alemdar Gazetesinde çıkan bu yazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A
Dış politikada eşitlik ilkesine önem vermiştir.
B
Atatürkçü milli dış politika ile bağdaşmamaktadır.
C
Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimsemiştir.
D
Bağımsız Türkiye özlemini belirtmektedir.
Soru 18
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;

. Lozanda oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.

. Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir.

. Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin sonuçlarından biri olamaz?
A
Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki saygınlığının artması
B
Türkiye’nin güvenliğinin artması
C
Boğazların dış tehditlere açık hale gelmesi
D
Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan bazı hükümlerin kalkması
Soru 19
“Atatürk, istiklal hissi taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür.”
Alman basınının ileri sürdüğü yukarıdaki düşünceye göre, Atatürk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Saltanat yönetimi ile birlikte hareket ettiği
B
Türkiye'nin yalnız ekonomik çıkarlarını gözettiği
C
Evrensel fikirlere sahip olduğu
D
Halkın yönetime katılmasına karşı olduğu
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde yer almamıştır?
A
Savaş gemileri Boğazlardan Türkiye'nin kontrolünde geçecektir.
B
Ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçecektir.
C
Boğazlar Türkiye tarafından silahlandırılabilecektir.
D
Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünite Testi Hakkında:
  1. Etkileşimli 8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünite Testi İçinde Hangi Sorular ve Cevapları Yer Almaktadır:
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
 
. Lozanda oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.
. Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir.
. Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar getirilmiştir.
Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin sonuçlarından biri olamaz?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; Lozanda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılarak yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir. Bunun yanında Türkiye’nin Boğazlarda askeri tahkimat kurması da kabul edilmiştir. Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,
 
I. Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır.
II. İstanbul’un ve Boğazların güvenliğini tehlikeye düşürmüştür.
III. Boğazların ticari önemini kaybetmesine neden olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Atatürk, Türkiye’nin komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış siyasetin temellerinden biri saymıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi,
 
Atatürk’ün bu politikası doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
Atatürk, yeni Türk Devleti’nin dış politikasını; “Yurtta barış! dünyada barış” diyerek özetlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
I. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?
Bağımsız Hatay Devleti’nin Millet Meclisi, 29 Haziran 1939’da, Türkiye’ye katılma kararı almıştır. Hatay Millet Meclisinin bu şekilde karar alması aşağıdakilerden hangisini göstermez?
Atatürk, hasta yatağında “… Bu milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından dolayı duyulan sevinç yerindedir.” demiştir.
 
Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için söylemiş olabilir?
Atatürk dış politikada,
 
I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme
II. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma
III. Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkelerini esas almıştır.
Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk’ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?
“Atatürk, istiklal hissi taşıyan bütün milletler için ölmez bir semboldür.”
 
Alman basınının ileri sürdüğü yukarıdaki düşünceye göre, Atatürk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Lozan Konferansı’nda Türkiye Irak sınırı görüşülürken Türk heyeti, “halkın çoğunluğunun Türk olması” nedeniyle, Musul ve Süleymaniye bölgelerinin Türkiye sınırları içerisinde kalması gerektiğini öne sürmüştür.
 
Türk heyetinin bu görüşü aşağıdakilerden hangisine destek verebileceğini gösterir?
Lozan Antlaşması’nda Boğazların Türkiye’nin egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde bu tutumlarından vazgeçerek Boğazlarda Türkiye’nin egemen olmasını benimsemişlerdir.
 
Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin deki dış sorunlardan biri değildir?
“Atatürk, Türkiye’nin emniyetini amaçlayan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti, bizim daima prensibimiz olacaktır.” demiştir.
 
Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki sözlerden hangisiyle dış politikada belirleyici bir ilke haline gelmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde yer almamıştır?
Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 Şubat 1934’te “Balkan Antlantı”nı imzalamışlardır. Arnavutluk, İtalya’nın etkisi altında bulunduğundan; Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta katılmamıştır.
 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
Aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapılan antlaşma Türkiye’nin doğu sınırlarını güvenlik altına almaya yönelik değildir?
Refit Cevat Ulunay Alemdar gazetesinde çıkan yazısının bir bölümünde: “Osmanlı İmparatorluğu İngiltere’ye yanaştıkça daima kazanmış, uzaklaştıkça kaybetmiştir. Bizim için yol İngiltere’nin açacağı yoldur.” demiştir. (19 Aralık 1918)
 
Alemdar Gazetesinde çıkan bu yazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
Boğazlar hususunda Türkiye bir çok defa bir çok ülkeyle antlaşmalar imzalamıştır. Bu antlaşmalar içerisinde Boğazlar komisyonunun kaldırılarak boğazların savunmasının Türkiye’ye bırakıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
1991 yılında SSCB’nin dağılması soğuk savaş dönemini sona erdirmiş, yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye’nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir?

 

 

       8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünite Testi Hakkında:

      Etkileşimli Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testinin Hazırlanışı:

      İnteraktif Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test Çalışmasının Yapısı:

      Testleriimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

      Çevrimiçi Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi atık oluşturmaz.

.

      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi Telif Hakkı:

      İlk olarak Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testinin kullanımı izne tabidir.