İNTERAKTİF TESTLER

1. "Rıhtımdaki yalıya mermer iki üç basamakla çıkılırdı." Cümlesinin öğeleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dolaylı t. - Zarf t. - Yüklem
B) Özne-Dolaylı t. - Zarf t.-Yüklem 
C) Özne - Nesne - Zarf t. - Yüklem 
D) Dolaylı t. - Dolaylı t. - Yüklem

2. "İkindiden sonra kadınlar, avludaki incir ağacı¬nın gölgesindeki sedirde çay içiyorlar."
Cümlesinin öğeleri aşağıdakilerin hangisin¬de doğru olarak verilmiştir?
A) Özne-Zarf t. -Dolaylı t. -Yüklem 
B) Özne-Dolaylı t. - Belirtili n. - Yüklem 
C) Zarf t. - Özne - Dolaylı t. - Belirtisiz n. -yüklem 
D) Zarf t. - Dolaylı t. - Belirtisiz n. - Yüklem

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yükleme yönelteceğimiz "neyi" sorusunun cevabı bir sıfat tamlamasıdır?
A) Okulda kimseyi üzmeyiniz.
B) Çocuğun yüzü gülmeye başladı. 
C) Camdan, yağan karı seyrettik.
D) Solmuş çiçekler boynunu bükmüş.

4. "Kuş cıvıltıları" sözü aşağıdaki cümlelerin han¬gisinde "özne" görevinde kullanılmıştır?
A) Bu neşeli şarkılar, kuş cıvıltılarıdır.
B) Kuş cıvıltılarından, kapı zilini duymadım. 
C) Kuş cıvıltılarını her sabah duyuyorum. 
D) Sabah kuş cıvıltıları ormanı kaplar.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yük-lem uyumu vardır?
A) Mine ve ben o güzel günleri yaşamıştım.
B) Kulakları eskisi gibi işitmiyordu.
C) Kuğular şimdi göçmüşlerdir.
D) Çiftlikteki atlar durmadan koşuyorlardı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla tümleç vardır?
A) Eskiden, köyümüz ve çevresi güzelmiş. 
B) Sonbaharda buralar güneşsizdir. 
C) Eskiden köylerimizin çoğu okulsuzmuş.
D) Sıcaktan, yazın uyuyamıyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri
"Tümleç-özne-yüklem" şeklinde sıralanmıştır?
A) Köye bir yabancı gelmişti.
B) Güneş balçıkla sıvanmaz. 
C) 0 gün şehirden ayrılmıştım. 
D) Ağaçların yaprakları dökülmüş.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, soyut bir isimdir?
A) İhtiyar adam yine sabahleyin yürüyordu.
B) Sevgi, herkesin muhtaç olduğu bir gıdadır.
C) Sevgi, bugün size gelecek mi?
D) Yağmurun etkisiyle saat kulesi yıkılmış.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, bir deyimdir?
A) Bana yardım eden, o yaşlı adamdı.
B) Yaşlı hanım, dayımın öğretmeniymiş.
C) Televizyondaki konuşması göz doldurdu. 
D) Bu kış, tam üç kez nezle oldum.

10. "Kış rüzgârları pencereden girerek yüzümüzde dolaşıyor." Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi nasıl olmalıdır?
A) Özne-Dolaylı T.-Zarf T.-Yüklem 
B) Nesne-Dolaylı T.-Zarf T.-Yüklem 
C) Özne-Zarf T.-Dolaylı T.-Yüklem 
D) Nesne-Zarf T.-Dolaylı T.-Yüklem

11. "Aralanan perdenin gerisinde uykuya karışmış kentin semasında bulutsuz bir gökyüzü ve yıldız¬lar vardı."
Yukarıdaki cümleyi öğelerine ayırdığımızda sıralama nasıl olmalıdır?
A) Özne-Nesne-Yüklem
B) Dolaylı T.-Özne-Yüklem
C) Dolaylı T.-Zarf T.-Yüklem
D) Özne-Dolaylı T.- Yüklem

12. "Kişi, evinden ve evdekilerden sonra sokağını, mahalle veya köyünü tanır." Cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden han¬gisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özne-B.li Nesne-Yüklem 
B) Zarf Tümleci-B.li Nesne-Yüklem 
C) Özne-Zarf Tümleci-B.li Nesne-Yüklem 
D) Özne-Dolaylı Tümleç-B.li Nesne-Yüklem

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmamıştır?
A) Bazen /dinlenmek için /güzel şeyler /düşün¬meye /çalışıyorum.
B) Son çalışmalardan sonra /park ve bahçeler /güzel /olmuş.
C) Ödevlerinizi /zamanında/teslim etmeniz gerekiyor.
D) Cevap anahtarını hazırlamadan uyumam /mümkün değil.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir be¬lirtili isim tamlamasıdır?
A) Biz gelene kadar ev yanmış.
B) Senin kalemini ben kırdım. 
C) Demir kapı yavaşça açıldı. 
D) Onun kuşu dün kaçtı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Gözleri /uzaktaki kayığa /takıldı.
B) Yol /kıvrım kıvrım /ilerliyor.
C) Suyu berrak ve bol /bir dere /akıyordu. 
D) O sonsuz güzelliği /bir daha /gördüm.

16. "Pencerenizden gördüğünüz dağın doruğunda öylece duran karın içinden başını çıkartan kardelen çiçeğini yazmışsınız."
Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Cümlenin yüklemi "kardelen çiçeğini yazmış-sınız"dır.
B) Cümlenin öğeleri sadece tümleç-nesne ve yüklemdir.
C) Öğeleri "Dolaylı T.-Zarf T.-Nesne-Yüklem" dir.
D) Ögeleri"Gizli Özne-Nesne-Yüklem" dir.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeler yan¬lış, ayrılmıştır?
A) Gökyüzünde /bir bir /söndü /yıldızlar.
B) Bir karanlık /geldi /gittiğin yerlere. 
C) Teşbih misali /ümitlerim /vardı.
D) Sen giderken /dağılıverdiler/birden.

18. Eşyayı tanırken hepimiz sadece dışından Esrarına yol bulduk onun anlatışından Yukarıdaki cümlenin öge sıralanışı aşağıda-kilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Zarf t. - Dolaylı t. - Yüklem -Dolaylı t.
B) Zarf t. - Özne - Dolaylı t. - Yüklem - Dolaylı t.
C) Dolaylı t. -Özne-Dolaylı t. -Yüklem-Zarf t.
D) Dolaylı t. -Dolaylı t. -Yüklem-Dolaylı t.

19. "Hiç bir dost ve arkadaş gözüyle karşılaşmayan kara gözleri, ruhunun zilletini ve acılarını büyük bir sır gibi saklamıştı."
Cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisin¬de sırasıyla verilmiştir?
A) Özne-Zarf T.-Yüklem
B) Dolayı T.-Özne-Yüklem
C) Özne-Nesne-Zarf T.-Yüklem 
D) Özne-Yüklem

20. Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırma¬da bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yine bir akşam / yemekten /henüz kalkmıştık
B) Bu düşünce / beni / öylesine /korkutuyordu ki
C) Deniz kıyısı boyunca / altın aramaya / çıkmış.
D) Annem / beni okutup adam etmek için / çalıştı.

 

OPTİK FORM