İNTERAKTİF TESTLER

1.İki tarafına duvar yerine, dikenli frenk inciri ağaçları dikilmiş portakal ve muz bahçeleri arasından yeniden denize indiler. Buraları, şehrin asıl kalabalık, işlek caddelerine pek yakın olmakla beraber henüz kır ve tenha idi. Yukarıda, üniversitenin geniş bahçeler içinde¬ki yer yer dağınık binaları görünüyor, tramvay çanları bahçeler üzerinden yuvarlana yuvarla-na tizliğini kaybedip kulağa, dağdaki çan ses¬leri gibi, yumuşak ve düşündürücü biçimde yansıyordu.
Parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Hikâye
B) Masal
C) Deneme
D) Fıkra

2. Dili çözülüyor gecelerin... Gölgeler kaçışıyor derine Alıp sihrini bilmecelerin: Gün doğuyor şehrin üzerine.
Dörtlükte kişileştirilen varlıklar hangi seçe¬nekte doğru olarak verilmiştir?
A) Gece-Gölge
C) Dil-Gün
B) Gün-Şehir
D) Sihir-Dil

3. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak Bulutlar ufukta beyaz bir yumak Ağaçlar bir derin hülyaya varmış Saçından yepyeni teller ağarmış.
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söy¬lenemez?
A) Düz kafiye düzenindedir.
B) Dörtlükte redif yoktur.
C) Tam kafiye kullanılmıştır.
D) Hece ölçüsü ile yazılmıştır


4. Ne hoş, ey güzel Tanrım, ne hoş! İller, göller, kıtalar aşmak. Ne hoş deniz deniz dolaşmak Düşünceler gibi başıboş
Dörtlükteki kafiyeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Tam-zengin
B) Yarım-tam
C) Yarım-zengin
D) Tam-tam

5. Sazlıklarda sessizce süzülürken kayıklar, Ay sularda bir hasta kadın gibi sayıklar.
Şiirde "kendisine benzetilen" aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sazlık
B) Kayık
C) Ay
D) Hasta kadın


6. Aşağıdaki eserlerden hangisi roman türünde değildir?
A) Miskinler Tekkesi
B) Semaver
C) Hüküm Gecesi
D) Dağa Çıkan Kurt

.

7. Pahalılık gidiyor, gemi almış azıya
Enflasyon tavşan oldu, bizler döndük tazıya Orta demek layık mı bu yokluğa, yazıya Allah bu belayı alnımızdan kazıya
Dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne gi¬rer?
A) Lirik
C) Satirik
B) Epik
D) Didaktik

8. Çamların kulağımda ikide bir, bir ağızdan fısıl¬dadıkları gizli derdin ne olduğunu anlamıyor, meşe yapraklarının ara sıra, hep birden düş¬tükleri nazlı aceleciliğin sebebini bulamıyor¬dum.
Paragrafta hangi varlıklar kişileştirilmiştir?
A) Çam-Ağız
B) Çam-Yapraklar
C) Kulak-Meşe
D) Yapraklar-Ağız

9. Geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar: "Nerdesin?" Arıyorum yıllar var ki ben onu Aşıkıyım beni çağıran bu sesin.
Yukarıdaki dörtlükte hangi şiir türünün özel¬likleri ağır basmaktadır?
A) Pastoral
C) Didaktik
B) Lirik
D) Epik

10. Aşağıdaki hikâyelerden hangisi Ömer Seyfettin'e ait değildir?
A) Beyaz Lale
B) Yüksek Ökçeler
C) Bomba
D) Mahalle Kahvesi


11. Mehtap on besindedir Havuzdaki fıskiye, Belki tutarım diye Mehtabın peşindedir.
Şiirde kişileştirilen varlıklar hangisidir?
A) Ay-Havuz
B) Ay ışığı-Fıskiye
C) Ay ışığı-Mehtap
D) Havuz-Fıskiye

12. Dilim seni dilim dilim dileyim, Başıma geleni senden bileyim.
Mısralarının kafiyesi aşağıdakilerden hangi¬sidir?
A) Yarım
C) Zengin
B)Tam
D) Cinaslı


13. Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Ha¬san köşeye büzüldü; bir şeyler soran olsa da susuyordu, yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm, hep susuyordu. Fakat hem tümüyle çiçek açmış, hem yemişlerle donanmış güzel, ıslak bahçeler de tükendi; zeytinlikler de seyrekleşti. Yamaçlarında keçiler otlayan kuru, yalçın, çıplak dağlar arasından geçiyorlardı.
Parçanın yazı türü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Gezi yazısı
C) Anı
B) Hikâye
D) Sohbet

14. Onun "Sanat" şiiri, memleket şiir akımının te¬mel felsefesini dile gitirir. Dikkati çeken en önemli becerilerinden biri de dilindeki ve üslu-bundaki tabiilik ve sevimliliktir. Şiirlerinde, ko¬nuşulan Türkçe'nin bütün güzelliklerine rastla¬nır. Suda Halkalar, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Akarsu ve Akıncı Türküleri önem¬li şiir kitaplarıdır. "Yıldız Yağmuru" tek romanıdır. Bütün bunların yanında piyesler de yazmıştır.
Yukarıda özellikleri belirtilen yazar aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Kemalettin Kamu
D) Faruk Nafiz Çamlı bel

15. Çoban kaval çaldı, sordu bülbüle: "Sürülerim hani, ovam nerede?" Bülbül sordu boynu bükük bir güle: "Şarkılarım hani, yuvalarım nerede?"
Yukarıdaki şiirin türü hangisidir?
A) Lirik
B) Epik
C) Satirik
D) Didaktik

16. Adapazarı'nın kuzeyindeki Karasu ilçesinin batısında Karadeniz'e dökülen Sakarya, bu bölgede tam delta özelliği sergilemeyen bir delta yaratmış.Doğuda Melen Çayı'na, batıda ise Karaboğaz gölü'ne kadar uzanıyor delta.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Anı
C) Fıkra
B) Hikâye
D) Gezi Yazısı

17. Bir köşeye büzülüp Böyle susmazdım ama Kapılardan süzülüp Gece doldu odama.
Dörtlüğün kafiyeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Zengin-Zengin
B) Tam-Zengin
C) Yarım-Tam
D) Yarım-Cinaslı

18. Gelir kirpiklerime ölmüş birinin uykusu
Bilmediğim adamlar çalar rüyalarımdan.
Enginlerin üzerinde yüzen bir an;
Yaşamanın sathında benim beyaz bir kuğu
Dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden hangisidir?

A) a a a b
B) a a
C)-a a b b
D)--a -a -b -b


19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?
A) Türkü söyleyip bir kız sudan gelirdi Sen misin içen sudan? Kalbim delirdi
B) Hey Emre'm Yunus biçare Bulunmaz derdine çare
C) Bin bahçeli beldemizi yâd ellere bıraktık Gölgesinde barınacak tek ağacımız yok artık
D) Orhan zamanından kalma bir duvar Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

20. Kız Kulesi'nin aşkıydı bu. İnşa edilip yerine konduğu günün ertesi sabahında günün ilk ışıklarıyla Kız Kulesi'ni görmüş ve vurulmuştu ona. Omuzlarına gün ışığı dökülen ve yakamozların rengine boyanan bu ince endamlı güzel, ilk görüşte çalmıştı köprünün kalbini ve köprü bütün hayatını onu seyretmekle geçirdi. Üzerinden gelip geçenler bu aşkın farkında bile değildi. Aslında köprü de üzerindeki yükün farkında olmadı hiç. Ayaklarını serin sulara salıyor, Marmara'yı ve Kule'yi düşünüyor...
Parçada kişileştirilen varlıklar hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kız Kulesi - Köprü
B) Marmara - Kız Kulesi
C) Ayaklar - Marmara
D) Köprü - Marmara

 

TEST-CEVAP ANAHTARI İNDİR

CEVAPLAR
1. A 2. A 3. B 4. D 5. D 6. B 7. C 8. B 9. B 10. D 11.B 12. B 13. D 14. D 15. A 16. D 17. B 18. A 19. D 20. A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER