İNTERAKTİF TESTLER

 

1.I-Saltanatın kaldırılması

   II-Halifeliğin kaldırılması

   III-Medeni kanunun kabulü

   IV-Yeni Türk harflerinin kabulü

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-III-II-IV                  

B) II-III-IV-I                  

C) III-IV-I-II                 

D) I-II-III-IV

2. Saltanatın kaldırılması hangi alanda yapılan yenilikler arasında yer almaktadır?

A) Toplumsal

B) Ekonomi

C) Siyasi

D) Hukuk

 3. 1921 Anayasası, egemenliğin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye değil millete ait olduğunu en açık şekilde belirtmişti.  Bu aşağıdakilerden hangisinin hukuken kalktığına işaret eder?

A) Halifelik

B) Saltanat

C) Mecelle

D) Kuvayı Milliye

4. Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?

A) 1 Kasım 1922

B) 27 Aralık 1919

C) 30 Kasım 1925

D) 10 Aralık 1948

5. 9 Eylül 1922 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlarda ekonomide hangi ilke benimsenmiştir?

A) Özel sektör ağırlıklı

B) Liberal ekonomi

C) Dışa bağımlılık

D) Devletçilik

6. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanla ilgili çıkarılan yasalardan birisidir?

A) Tekalif-i Milliye

B) Misak-ı Milli

C) Misak-ı İktisadi

D) Milli ant

7. Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başkent yapılmasının temel nedenlerden birisidir?

A) Coğrafi konumu

B) Şehir yapısı

C) Tarihi önemi

D) TBMM’nin burada olması

8. Yeni devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olmasının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtuluş Savaşı

B) Padişahlık yönetimi

C) Halifelik

D) Ulusal Egemenlik

9. I. Cumhuriyetin ilanı.

II. Saltanatın kaldırılması

III. Ankara’nın başkent olması

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) I.II.III

B) III.I.II

C) II.III.I

D) I.III.II

10. “Tevhid-i Tedrisat” hangi alanda yapılan yeniliklerin temelini oluşturmuştur?

A) Ekonomi

B) Eğitim

C) Siyasi

D) Hukuk

 

11. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan yeniliklerden birisi değildir?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkarılması

D)  Karma eğitime geçilmesi

12. Cumhuriyetin ilk yıllarında inkılapların birbiri ardına yapılmasının sonucunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Atatürk’e muhalif olanlar meclis bünyesinde yeni bir parti oluşturdular. Bu parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

B) Cumhuriyet Halk Fırkası

C) Terakkiperver Halk Fırkası

D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

 13. Şeyh Sait İsyanı aşağıdaki partilerden hangisinin fes edilmesine neden olmuştur?

 A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

B) Cumhuriyet Halk Fırkası

C) Terakkiperver Halk Fırkası

D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

14. Atatürk’ün isteği ile Fethi (Okyar) Bey tarafından kurulan ve kısa sürede kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

B) Cumhuriyet Halk Fırkası

C) Terakkiperver Halk Fırkası

D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

15. Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan partilerin kısa sürede kapatılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atatürk’ün İsteği

B) Rejim karşıtlarının etkisi

C) Halifeliğin devam ediyor olması

D) Siyasi partilerin yetersizliği

16. Yeni kurulan Türkiye’nin diğer devletlerle uluslar arası ilişkilerini kolaylaştırmak, toplumda ikiliğe ve kargaşaya neden olan sistemleri düzenlemek gerekiyordu. Bu amaçla aşağıdaki yeniliklerden hangisi yapılmıştır?

A) Şapka İnkılabı

B) Harf İnkılabı

C) Takvim ve saat ölçülerinde yenilik yapılması

D) Hukuk alanında yenilikler yapılması

17. Yeni Türkiye Devleti’nin çıkardığı ilk anayasası 1921 Anayasa’sı olmuştu. Bu anayasaya ileriki yıllarda eklenen maddelerden en önemlisi hangisidir?

A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

B) Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir

C) TBMM’nin kurulması

D) Şapka İnkılabı

18. Türkiye Cumhuriyetinin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1921 Anayasası

B) 1924 Anayasası

C) 1961 Anayasası

D) 1982 Anayasası

19. Toplumsal ve sosyal hayatı düzenlemek için çıkarılan temel yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soyadı Kanunu

B) Tekalifi Milliye

C) Teşkilatı Esasi

D) Türk Medeni Kanunu

20. Milli Egemenlik ilkesi aşağıdaki anayasalardan hangisinin temelini oluşturmuştur?

 A) 1921 Anayasası

B) 1924 Anayasası

C) 1961 Anayasası

D) 1982 Anayasası

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER