İNTERAKTİF TESTLER

 

1. Misak-ı Milli nerede görüşülüp, kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur?

A) TBMM’de

B) Sivas Kongresinde

C) Osmanlı Mebusan Meclisinde

D) Erzurum Kongresinde

 2. Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?

A) Kars                                 

B) Mardin                 

C) Edirne                  

D) Hatay

3. Misak-ı Milli belgelerinde politik, ekonomik mali gelişmemizi engelleyen ve hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı

Bu  hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?

A) Osmanlı saltanatının                   

B) Aşar vergisinin

C) Eski eğitim sisteminin               

D) Kapitülasyonların

4.  Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır.

     Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?

           A) Kars, Ardahan ve Batum’un alınması,

           B) Hatay’ın anavatana katılması,

           C) Musul’un Irak’a verilmesi,

           D) Doğu Trakya’nın Yunanlılardan alınması.

5. İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?

          A) Misak-ı Milli kararlarından sonra.

B) Amasya görüşmelerinden sonra.

C) Amasya genelgesinden sonra.

D) Sivas kongresinden sonra.

6. I. Mebusan Meclisi  itilaf devletleri  tarafından kapatıldı            

    II.  İstanbul  16 Mart 1920 de resmen işgal edildi

                 Yukarıda verilenler  hangi  olaya  bir tepki olarak gerçekleşmiştir ?

             A) Sivas Kongresinin Toplanmasına                          

             B) Meclisi Mebusan’da Misak-ı Milli kararlarının kabulüne     

             C) TBMM’nin toplanmasına                                        

             D) İşgallere karşı halkın direnişine 

7. TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?

A)Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli ordu  aleyhine tutumları

B)İtilaf Devletlerinin kontrolündeki azınlıkların devlet kurma faaliyetleri

C)İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması

D)Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması 

8.  Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yargı yetkisinin TBMM’ye geçtiğini gösterir?

A) TBMM’nin Londra konferansına çağrılması

B) Düzenli ordunun kurulması

C) İstiklal mahkemelerinin kurulması

D) Vatana İhanet kanunun 

9.  10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra toplanan TBMM Bu antlaşmayı tanımadığını ve imzalayanların vatan haini olduğunu ilan etti.

                 Meclis’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?

                A) Vatan’ın kurtarılması için savaştan başka çare yoktur,

                B) İstanbul hükümeti ile birlikte hareket etmek zorunludur,

                C) İtilaf devletleriyle uzlaşmaya gidilmelidir,

                D) Güçlü bir devletin desteğini sağlamak gereklidir.

10.           1-TBMM uluslar arası platformda ilk defa tanındı.

                   2-Toplanmasında 1. İnönü zaferi etkili oldu.

                  Yukarıdaki gelişmeler hangi olayı açıklamaktadır?

                  A) Londra Konferansı,

                  B) Gümrü antlaşması

                  C) Amasya görüşmeleri,

                  D) Ankara antlaşması

 

 

11. İstanbul Hükümeti TBMM’nin açılmasından sonra Anadolu halkını milli mücadeleye karşı kışkırtmış,birçok ayaklanmanın çıkmasına sebep olmuştur.Bu durum milli mücadeleye de olumsuz etki yapmıştır.  İstanbul Hükümeti’nin bu faaliyetleri yürütmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Sevr Anlaşması’nın uygulanmasının istenmesi.

            B) Anadolu halkı üzerindeki otoritesi ve etkisini kaybetmekten korkması.

            C) İşgallerin genişlemesinin istenmesi.

            D) Azınlıkların haklarının korunmak istenmesi.

12.   TBMM’nin Londra Konferansına katılış amacı hangisidir?

A) Sevr Antlaşmasını kabul ettiğimizi bildirmek  

B)Türk Milletinin haklarını dünyaya duyurmak

C) Doğu sınırlarını güvence altına almak              

D) Yunanlıların Ege Bölgesinden çekilmesini istemek

13.      I.  Meclis’in Kayseri’ye taşınması gündeme geldi

II. Mustafa Kemal’in ordunun başına geçmesi istendi.

III.TBMM de tartışmalar yaşandı

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinden sonra yaşanmıştır?

A) I.İnönü Savaşı

B) Kütahya-Eskişehir Savaşları

C) II.İnönü Savaşı

D) Sakarya Savaşı

14. TBMM açılıp Hükümet kurulduktan sonra çıkarılan Ayaklanmaları önlemek     için TBMM tarafından çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşkilat-i Esasiye                    

B) Hıyanet-i Vataniye

C) Tekalif-i Milliye              

D) Kanun-i Esasiye

15.   23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasının ardından Anadolu’da bazı İsyanlar başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi isyanlara karşı TBMM”nin aldığı tedbirler arasında yer almaz?

          A) İstiklal Mahkemeleri”nin kurulması   

                                   

          B) İstanbul Hükümeti fetvasına karşı fetvalar hazırlanması

          C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu”nun çıkartılması

            D) Tekalif-i Milliye kanunun çıkarılması.

16.  Ülkemizde sıkı yönetim, seferberlik ve savaş halinin uzatılmasına veya kaldırılmasına karar vermek aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) TBMM’ ye

B) Bakanlar Kurulu’ na

C) MGK’ ya

D) Cumhurbaşkanı’ na

17. Anayasamıza göre yürütme görevini hangi organ yerine getirir?

A)TBMM                                          

B)Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu

C)Bağımsız mahkemeler               

D)Ordu 

18. İlk TBMM’nin aldığı “Yasama ve yürütme görevi TBMM’ye aittir” kararı ileride hangi yönetim şekline geçileceğini açıkça göstermektedir?

A)Oligarşi                 

B)Monarşi                

C)Cumhuriyet                      

D)Teokrasi

19.   I. TBMM’nin açılması

        II. Saltanatın kaldırılması

        III. Cumhuriyetin ilanı

Yukarıdakilerin gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koymaya yöneliktir?

A) Devletçiliği                                                         

B) Ulusal Egemenliği

C) Ulusçuluğu                                                          

D) Ulusal Bağımsızlığı

20. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin aldığı kararlardan birisi değildir?

A) Teşkilat-i Esasiye                    

B) Hıyanet-i Vataniye

C) Tekalif-i Milliye              

D) Misak-ı Milli

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER